www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2022:
   - cena Ď v Novém Boru
   - cena Ď v Ústí n/L
   - cen Ď v Sokolově
   - cena Ď v Karlových Varech
   - cena Ď v Březové
   - cena Ď v Kynšperku
   - cena Ď v Ostrově
   - cena Ď v Chodově
   - cena Ď v Lipnici nad Sázavou
   - cena Ď v Pacově
   - cena Ď v Jemnici
   - cena Ď ve Dvoře Králové
   - cena Ď v Jihlavě
   - cena Ď v Opavě/Ostravě
Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   V   N O V É M   B O R U   2 0 2 2


Pracovní videozáznam je příznivcům ceny Ď k dispozici na FB stránce ceny Ď:
https://www.facebook.com/100057139492723/videos/425398993024981
(přítomní aktéři a hosté souhlasili se zveřejněním videa).

Dne 13. září 2022 se v Navrátilově sále v Novém Boru konala „cena Ď v Libereckém kraji 2022“ současně s „cenou Ď v Ústeckém kraji 2022“ s předáním dalších příslušných „místních cen Ď“, včetně „Ceny Ď v Novém Boru 2022“ a „Mimořádné ceny Ď v Novém Boru 2022“.

cena Ď


cena Ď


cena Ď


„Mimořádnou cenu Ď v Novém Boru 2022“ předali starosta města Mgr. Jaromír Dvořák a vedoucí odboru kultury RNDr. Alena Forgáčová. Cenu získala paní Bc. Petra Matěchová, DiS. - Petra Matěchová pracuje jako vedoucí turistického informačního centra, organizační složky města Nový Bor. Svou funkci zastává se vší odpovědností, její práce je velmi kladně hodnocena návštěvníky města, jimž centrum pod jejím vedením poskytuje služby pro turisty. Poděkování jí však náleží za aktivity, které s jejím pracovním zařazením přímo nesouvisejí. Nikdy neodmítne pomoc a ujímá se aktuálních úkolů. V době covidové řešila otevření a provoz očkovacího centra, které město zřídilo v městském divadle, a pomáhala s registrací k očkování místním seniorům. Organizovala šití roušek a zapojila se sama do jejich šití i distribuce. V souvislosti s konfliktem na Ukrajině zajišťovala sbírku materiální pomoci pro uprchlíky přicházející do Nového Boru, aktivně se zapojovala do vyhledávání ubytovacích prostor i shánění konkrétní pomoci, zejména pro příchozí maminky s dětmi. Jejích znalostí místního regionu i jazykové výbavy město využilo i při organizaci IGS 2021, kdy doprovázela zahraniční hosty na okružní cestě po pořadatelských sklárnách. Dík jí patří i za podíl na zpracování publikace Památky Nového Boru, kterou připravila k vydání jako propagační materiál města.

cena Ď


cena Ď


cena Ď


„Cenu Ď v Novém Boru 2022“ předali Mgr. Jaromír Dvořák a RNDr. Alena Forgáčová. Cenu získala paní Olga Burková - Olga Burková se aktivně zapojila hned od začátku válečného konfliktu na Ukrajině, tedy hned s prvními příchody válečných utečenců do České republiky, do pomoci svým krajanům. Olga je Ukrajinka, v Novém Boru žije necelé tři roky a učí se intenzivně česky. Její pomoc při jednání s příchozími Ukrajinci se pro nás stala záhy nepostradatelnou. Velmi jsme proto uvítali vstřícnost vedení společnosti Crystalex CZ, které Olgu na naši žádost uvolnilo z jejích pracovních povinností pro zaměstnavatele, a městu tak umožnilo využít jejích tlumočnických služeb. Původní krátkodobý záměr se změnil v trvalou spolupráci spočívající v přenosu dostupných informací, spolupráci s organizacemi, které pomáhají uprchlíkům nejen na Novoborsku, v tlumočení při jednání s úřady a v překladech dokumentů a dalších potřebných textů. Aktivně se zapojila do práce s adaptační skupinou pro ukrajinské děti, kterou v rámci DDM Smetanka vedla. Organizovala pro děti aktivity i o prázdninách, kdy měla činnost adaptační skupiny formu letních táborů. Spolupracuje s dalšími dobrovolníky, kteří se dětem věnují a připravují program spojený s výukou ČJ. Dále poskytuje poradenství a tlumočení v případě potřeby. Zapojuje se do řešení problémů s výukou dětí ve školách, doprovází rodiny při jednání se školami a poradenským zařízením. K nominaci města na Cenu Ď se připojily i spolupracující organizace (citace města Nový Bor).

Citace DDM Smetanka:
Olinka je velmi vstřícná, vždy ochotná pomoci, spolehlivá a svědomitá, vždy usměvavá a optimistická. Ve Smetance se stala součástí týmu, je kolegiální a loajální k lidem i organizaci. Velmi si ceníme jejího nasazení a ochoty pomoci svým krajanům a zejména dětem, které ji milují. Dokumentuje činnost adaptační skupiny a pravidelně o ní informuje na sociálních sítích.

Citace Rodiny v centru:
Od 10. března, kdy do Nového Boru dorazil první autobus ukrajinských maminek s dětmi, poskytovala Olinka příchozím, městu i zaměstnankyním Rodiny v centru překladatelské služby. Pro Občanskou poradnu (Rodina v centru) přeložila mnoho dokumentů. Nezůstalo však jen při tom. Dokud jsme nesehnali stálou lektorku, ujala se výuky českého jazyka, která byla v prostorách Domu rodiny zahájena. Zná všechny přišedší Ukrajince na Novoborsku a je jim skutečnou oporou, vždy je vyslechne a snaží se pomoci. Vytvořila na Viberu skupinu jen pro ně, kde jim poskytuje individuální podporu a informace a překlady, funguje jako spojka mezi nimi a dalšími službami. Všem je stále k dispozici. Připravila tři kulturní vystoupení spolu s ukrajinskými ženami a dětmi, kterých se též zúčastnila jako účinkující (Česko – ukrajinský večer, Charitativní koncert pro Ukrajinu, Den dětí). U dětí, spolupracovníků a Ukrajinců je velmi oblíbená. Nikdy pomoc neodmítne, je trpělivá, empatická, vstřícná, obětavá, laskavá. Žije zde s manželem a osmiletým synem. Je pro ni jistě náročné skloubit svou práci, veškerou dobrovolnickou činnost a rodinu k všestranné spokojenosti. Ale Olga hledá cesty, jak potíže řešit, necouvá před nimi a neztrácí optimismus a dobrou vůli. Zaslouží si naši vděčnost a úctu a my ji rádi Olince projevujeme. Jsme rádi, že ji máme!

Generálním partnerem a hostitelem akce bylo město Nový Bor. Ceny Ď nezištně vyrobila sklárna Artcistal Bohemia ve Velkém Oseku. Akci podpořili studenti Střední odborné školy a Gymnázia Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem. Produkci nezištně zajistila paní Jitka Langerová. Pořadatelem aktu udělování cen byl Richard Langer, pořadatel celoplošného projektu „cena Ď 2001 – 2022“.

Na setkání mecenášů, dobrodinců a morálních i lidských vzorů přítomné hosty přivítal starosta Nového Boru pan magistr Jaromír Dvořák, který tento projekt osobně upřímně podporuje dlouhých 12 let. Velkou oporou ceny Ď je práce paní doktorky Aleny Forgáčové z odboru kultury města Nový Bor, která velmi obětavě projektu pomáhá stran invence a produkce, stejně jako její kolegové.

Město Nový Bor bylo současně hostitelem této, co do návštěvnosti velmi úspěšné akce (očekávali jsme 30 hostů, ale nakonec nás bylo na 65), neboť na cenu Ď nejsou zvaní ti, kteří projektu nerozumí, ale naopak ti, kteří vědí, jaký je její smysl, tedy nominující, nominovaní, partneři, členové Kolegií a samozřejmě letití příznivci, jako tomu bylo zde, když dorazili i ti, jenž před mnoha lety cenu Ď získali, aby opět měli možnost zažít báječnou atmosféru mezi těmi, kteří tento svět dělají krásnějším.

cena Ď


cena Ď


cena Ď


Tohle krajské kolo za Liberecký kraj hostilo i „cenu Ď v Ústeckém kraji 2022“, jíž zde reprezentovalo Gymnázium Dr. Václava Šmejkala z Ústí nad Labem, které převzalo nad letošním ročníkem, prostřednictvím ředitele Ing. Mgr. Michala Šidáka a mnoha studentů „morální záštitu“ nad letošním ročníkem ceny Ď, stejně jako tuto záštitu pro letošek hledáme u Rotary klubu v ČR a Lions klubu v ČR, s nimiž chystáme nádherné překvapení, tak jako s gymnáziem, pro finálovou ceremonii na Nové scéně Národního divadla v Praze dne 26. října 2022.

Richard Langer,
autor a pořadatel projektu ceny Ď 2001 - 2022

Foto: archiv ceny Ď


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz