www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2022
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Útulky - cena pejska Gumpa
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - ti, bez kterých by to nešlo...
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - za přínos pro českou potravinu 2022
   - GRAND PRIX Ď 2022
Krajské nominace 2022
Městské nominace 2022
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2022
KULTURA,  ŠKOLSTVÍ,  SPORT  V  ČR


Mgr.Eva Fréharová, Kynšperk nad Ohří nominuje:

Jan Zmrzlý - Dirigent v Městské dechové hudbě v Kynšperku nad Ohří - tento zcela výjimečný člověk se v září 2021 dožil devadesáti let.
Obvykle se Vaše skvělé poděkování týká lidí, kteří svou celoživotní prací přispěli zcela nezištně k zlepšení života svého okolí. Píši záměrně slovo ,,přispět“ v minulém čase, protože pan Jan Zmrzlý se od většiny výrazně liší - nejen ,,přispěl“, ale stále ,,přispívá“ ! Většina lidí okolo devadesáti let zaslouženě odpočívá a mnohdy jsou ve stavu, kdy jim již nezbývají síly ani na péči o sebe sama, natož na práci pro druhé. On je však i ve svém vysokém věku kapelníkem kynšperské dechovky.
To znamená, že se účastní všech zkoušek tohoto hudebního tělesa, ale také všech vystoupení. Dokáže pochodovat a přitom řídit velkou kapelu i když to musí být značně fyzicky namáhavé. Například jen při vystoupení ve spřátelené německé obci Himmelkrone kapela musí projít za každého počasí celým městem a pak ještě dlouho koncertovat! Při Letních slavnostech města Kynšperka dokáže udržet pozornost davu našich spoluobčanů i díky svému klidnému, solidnímu vystupování spojenému s humorem. Ve volných chvílích stále skládá - už má na svém kontě okolo čtyřiceti skladeb, které hrají nejen Kynšperáci!
Obdivuji na něm nejen fyzickou kondici, ale také přirozený respekt, který má u všech členů naší kapely. Zvedne taktovku, všichni se ztiší a vydají ze sebe vše, co umí. A to i v naší době, která prosazuje kult mládí a mnohdy se na starší dívá s despektem! Velmi mne mrzí, že jsem si roce 2021 neuvědomila, že slaví významné jubileum. Je to tím, že ho pro neutuchající energii pokládám za velmi mladého člověka. Jen s bílými vlasy… Jeho přístup k životu, hudbě a lidem je příkladem pro mnoho dalších. Nejen muzikantů.

Dům dětí a mládeže "Smetanka" Nový Bor nominuje:

Mgr. Olga Koutná - Olga Koutná je dlouholetou ředitelkou DDM Smetanka v Novém Boru. Důvodem této nominace je obrovská osobní aktivita, kreativita a nápaditost, kterou každodenně naší organizaci a našemu městu přináší neocenitelnou službu. Hlavní těžištěm je u Olgy zejména přímá práce s dětmi, zejména sport, kterému se sama věnuje a použití metod neformálního vzdělávání, následuje zájem o ekologicky citlivé směřování světa kolem nás a pomoc ostatním. Jako manažer má schopnost propojovat lidi i organizace a nacházet prostor ke spolupráci při objevování inovativních řešení. Například se jedná o přeshraniční spolupráci, EVVO projekty, nebo programy a sbírky určené pro pomoc sociálně slabším. Tyto věty mohou jen neúplně vystihnout vše do čeho je Olga zapojena, zejména však nelze, tímto výčtem, vystihnout to co slohem není jednoduché popsat. To je lidský rozměr a každodenní přístup, kterým je Smetanka prostoupena. Olga je obdivována dětmi, respektována rodiči a okolím. Opravdu vždy si najde čas, velmi často i na úkor vlastních sil, a pomůže tomu, kdo pomoc potřebuje. Nejedná se jednorázovou momentální vlastnost, Olga má tento přístup jako součást svého života. Zde bych uvedl, nikoli jako hlavní věc, jen jako další doplnění výše uvedeného, rozsáhlou osobní aktivitu při pomoci dětem a rodičům z Ukrajiny. Okamžitě po příchodu této krize se bez ohledu na cokoli a kohokoli dalšího zapojila do pomoci. Tím nemyslím pouze sbírky, tím myslím zejména organizaci tzv. adaptačních skupin, které velmi rychle začaly pracovat ve Smetance. Celý proces byl neskutečně chaotický, vyčerpávající, přitom pozitivní, motivující a odhalující to dobré co je v nás. Tyto adaptační skupiny přešly z režimu školního roku, nyní i do letních táborů.

Walburga Mikešová, patriotka města Ostrova na Karlovarsku, jinak bývalá ředitelka filmového festivalu Oty Hofmana a současná kronikářka města Ostrov nominuje:

Mgr. Irena Konývková, ředitelka Základní umělecké školy Ostrov - Ráda nominuji magistru Irenu Konývkovou, která dělá vedoucí souboru HOP – HOP, je to divadelní soubor získávající různá ocenění v zahraničí a po celé naší republice. Například v roce 2017 soubor získal „Cenu Pavla Dostála“ při slavnostním zahájení Jiráskova Hronova. Divadelní soubor mající za sebou okolo devadesátky premiér, sklidil úspěch v rámci akcí, jako je Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Šrámkův Písek, Mladá scéna, Loutkažská Chrudim a Celostátní přehlídka ZUŠ. V zahraničí zaujal v Anglii, Belgii, Indii, Litvě, Lucembursku, Německu, Rakousku, na Slovensku, ve Švýcarsku. Divadelní soubor HOP – HOP má každoročně na svém kumštýřském kontě na 75 veřejných vystoupení. Paní Irena Konývková ale také prostřednictvím ZUŠ Ostrov pořádá mezinárodní festival dětí a mládeže SOUKÁNÍ OSTROV, vloni se již konal 12. ročník tohoto bienále. Tato akce je podporovaná světovou organizací AITA/IATA. Také lektorkou na MŠMZ při zavádění Obecní školy, lektorkou na téma Obecná škola, možnost využívaní dramatické výchovy na základních školách jako samostatný předmět. Při festivalech bývá i lektorkou mnoha seminářů na téma práce s dětským souborem, dětským hercem. Paní Konývková je držitelkou Ceny Českého střediska ASSITEJ za dlouhodobé zásluhy o kvalitu a rozvoj dětského divadla v oblasti pedagogické, metodické a organizační (2018). Výrazně ale paní Konývková proslula také jako úspěšná, kreativní a obětavá ředitelka ZUŠ Ostrov, kde působí od roku 1980. Tato ZUŠ je velmi činorodá, nabízí vzdělání a zkušenosti mnoha stovkám dětí ročně, je obdivovaná v ČR i zahraničí, vždyť jen pod touto ZUŠ působí hned několik hudebních souborů, kapel a to takových, že jsou zvané na významné akce s pověstí „super kvality“. K paní Ireně Konývkové cítím upřímné přátelství a obdivuji na ní perfekcionalismus, ale také člověčinu. Její stopa je v tomto městě jedna z těch zásadních! Pod to se osobně podepisuji…
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Spolek přátel dětí při ZŠ, Nejdecká 254, Chodov; nominaci prezentuje paní Naďa Hynková, důchodkyně a dobrovolná organizátorka „Místní ceny Ď v Chodově“ nominuje:

Obecní úřad ve Vřesové - Spolek přátel dětí při Základní škole, Chodov, Nejdecká ulice, zastoupená magistrou Lenkou Hroncovou, předsedkyní spolku, nominuje Obecní úřad ve Vřesové a Obecní úřad ve Vintířově (každý obecní úřad je nominován samostatně). Od roku 1992 byl při naší škole zřízen Klub přátel dětí, později přejmenovaný na „spolek“, jehož zakladatelé si jako hlavní cíl stanovili hájit zájmy žáků s výukovými problémy a pomáhat jim při integraci do společnosti. Hlavním zdrojem příjmů byly na začátku členské příspěvky zaměstnanců a rodičů žáků, později začala škola oslovovat i místní podnikatele a instituce. Bohužel v následujících letech dárců ubývalo, kdo nám však zůstal věrný a pravidelně od roku 2002 podporuje činnost spolku jsou obecní úřady zmíněných obcí. Díky jejich podpoře mohl spolek každoročně hradit dopravu na školní výlety nebo nakoupit chybějící učební pomůcky. Jménem dětí a školy jim touto nominací děkujeme za trvalý projev podpory.

Obecní úřad ve Vintířově - Spolek přátel dětí při Základní škole, Chodov, Nejdecká ulice, zastoupená magistrou Lenkou Hroncovou, předsedkyní spolku, nominuje Obecní úřad ve Vřesové a Obecní úřad ve Vintířově (každý obecní úřad je nominován samostatně). Od roku 1992 byl při naší škole zřízen Klub přátel dětí, později přejmenovaný na „spolek“, jehož zakladatelé si jako hlavní cíl stanovili hájit zájmy žáků s výukovými problémy a pomáhat jim při integraci do společnosti. Hlavním zdrojem příjmů byly na začátku členské příspěvky zaměstnanců a rodičů žáků, později začala škola oslovovat i místní podnikatele a instituce. Bohužel v následujících letech dárců ubývalo, kdo nám však zůstal věrný a pravidelně od roku 2002 podporuje činnost spolku jsou obecní úřady zmíněných obcí. Díky jejich podpoře mohl spolek každoročně hradit dopravu na školní výlety nebo nakoupit chybějící učební pomůcky. Jménem dětí a školy jim touto nominací děkujeme za trvalý projev podpory.
Tyto textová nominace mají i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Stanislava Kubíková, vedoucí vychovatelka školní družiny při Základní škole, Husova ul., Chodov nominuje:

herna pro děti Sranda Lama, Chodov - V herně Sranda Lama v Chodově v dubnu tohoto roku proběhl „Čarodějnický charitativní jarmark“ s představením chvályhodných bohulibých projektů. Pro zájemce byly k dostání rukodělné výrobky a výtěžek z této akce byl věnován ve prospěch dětí trpících onemocněním zvaném ichtyóza. Při této příležitosti zde uspořádali i sbírku hmotných prostředků pro Ukrajinu. Za obětavou práci na těchto činnost náleží veliké poděkování vedoucí herny paní Tereze Černé.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Walburga Mikešová, patriotka města Ostrova na Karlovarsku, jinak bývalá ředitelka filmového festivalu Oty Hofmana a současná kronikářka města Ostrov nominuje:

Mgr. Andrea Burešová – Klugová & taneční soubor MIRÁKL, při ZUŠ Ostrov - Kromě své první nominace (Mgr. Konývková, ZUŠ Ostrov), bych ráda ještě nominovala neméně obětavou vedoucí tanečního souboru MIRÁKL při ZUŠ Ostrov, paní Mgr. Andreu Burešovou – Klugovou, která je duší tohoto souboru a bez níž by nebylo mnoho úspěchů doma i v zahraničí. Všechna tato činnost dělá dobré jméno městu Ostrov, místní občané to vědí a mají proto k souboru MIRÁKL pozitivní vztah. Jasné je, že děti a mládež, která se o MIRÁKL zajímá, má k dispozici přirozený příklad k využití volného času a inspiraci se hrdě podílet na projektu, který má smysl, obohatí jeho aktéry, diváky, ale i život kolem a daleko. Děti musí taková činnost bavit a to je úkol, který paní Burešová – Klugová umí zvládat mnohá léta na jedničku a ještě k tomu vozí ceny ze zahraničí, jako letos jednu velmi významnou (zlatou) ze Španělska, viz jak o tom mluvím ve video verzi téhle nominace. Za mne je MIRÁKL ve svém světě jednička a jsem tuze ráda, že působí v Ostrově, který mám ráda stejně jako nominovaná…
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Město Nový Bor nominuje:

Olga Burková - Olga Burková se aktivně zapojila hned od začátku válečného konfliktu na Ukrajině, tedy hned s prvními příchody válečných utečenců do České republiky, do pomoci svým krajanům. Olga je Ukrajinka, v Novém Boru žije necelé tři roky a učí se intenzivně česky. Její pomoc při jednání s příchozími Ukrajinci se pro nás stala záhy nepostradatelnou. Velmi jsme proto uvítali vstřícnost vedení společnosti Crystalex CZ, které Olgu na naši žádost uvolnilo z jejích pracovních povinností pro zaměstnavatele, a městu tak umožnilo využít jejích tlumočnických služeb. Původní krátkodobý záměr se změnil v trvalou spolupráci spočívající v přenosu dostupných informací, spolupráci s organizacemi, které pomáhají uprchlíkům nejen na Novoborsku, v tlumočení při jednání s úřady a v překladech dokumentů a dalších potřebných textů. Aktivně se zapojila do práce s adaptační skupinou pro ukrajinské děti, kterou v rámci DDM Smetanka vedla. Organizovala pro děti aktivity i o prázdninách, kdy měla činnost adaptační skupiny formu letních táborů. Spolupracuje s dalšími dobrovolníky, kteří se dětem věnují a připravují program spojený s výukou ČJ. Dále poskytuje poradenství a tlumočení v případě potřeby. Zapojuje se do řešení problémů s výukou dětí ve školách, doprovází rodiny při jednání se školami a poradenským zařízením.
K nominaci města na Cenu Ď se připojily i spolupracující organizace.

DDM Smetanka
Olinka je velmi vstřícná, vždy ochotná pomoci, spolehlivá a svědomitá, vždy usměvavá a optimistická. Ve Smetance se stala součástí týmu, je kolegiální a loajální k lidem i organizaci. Velmi si ceníme jejího nasazení a ochoty pomoci svým krajanům a zejména dětem, které ji milují. Dokumentuje činnost adaptační skupiny a pravidelně o ní informuje na sociálních sítích.

Rodina v centru
Od 10. března, kdy do Nového Boru dorazil první autobus ukrajinských maminek s dětmi, poskytovala Olinka příchozím, městu i zaměstnankyním Rodiny v centru překladatelské služby. Pro Občanskou poradnu (Rodina v centru) přeložila mnoho dokumentů. Nezůstalo však jen při tom. Dokud jsme nesehnali stálou lektorku, ujala se výuky českého jazyka, která byla v prostorách Domu rodiny zahájena. Zná všechny přišedší Ukrajince na Novoborsku a je jim skutečnou oporou, vždy je vyslechne a snaží se pomoci. Vytvořila na Viberu skupinu jen pro ně, kde jim poskytuje individuální podporu a informace a překlady, funguje jako spojka mezi nimi a dalšími službami. Všem je stále k dispozici. Připravila tři kulturní vystoupení spolu s ukrajinskými ženami a dětmi, kterých se též zúčastnila jako účinkující (Česko – ukrajinský večer, Charitativní koncert pro Ukrajinu, Den dětí). U dětí, spolupracovníků a Ukrajinců je velmi oblíbená. Nikdy pomoc neodmítne, je trpělivá, empatická, vstřícná, obětavá, laskavá. Žije zde s manželem a osmiletým synem. Je pro ni jistě náročné skloubit svou práci, veškerou dobrovolnickou činnost a rodinu k všestranné spokojenosti. Ale Olga hledá cesty, jak potíže řešit, necouvá před nimi a neztrácí optimismus a dobrou vůli. Zaslouží si naši vděčnost a úctu a my ji rádi Olince projevujeme. Jsme rádi, že ji máme!

taneční skupina TAKT Liberec, z.s. nominuje:

PRECIOSA, a.s. prostřednictvím podnikové Nadace Preciosa - Náš mnoholetý, velmi vážený a hlavní sponzor, který nám přispívá již od roku 2000, kdy jsme jen díky jeho daru mohli odjet reprezentovat Liberec na Mistrovství světa. Díky Nadaci PRECIOSA může naše taneční skupina vyplnit volný čas smysluplným způsobem cca 400 dětem a mládeži i při velmi nízkých členských poplatcích, jelikož finanční dary používáme zejména na „běžný chod skupiny“ (úhrada nájemného, dopravného na soutěže, šití nákladných kostýmů, reprezentace na mezinárodních soutěžích apod.), ale i na organizování rozličných akcí pro děti a mládež (příměstské tábory, letní taneční školy, workshopy, dětské dny, taneční soutěže atd.).

Milada Kroniková, členka KČT Nový Bor nominuje:

Irena Kozáková - Jako kandidáta na cenu Ď navrhuji docela malou a nenápadnou ženu s velkým srdcem: paní Irenu Kozákovou z Nového Boru. Původně učitelka MŠ " za kostelem ", matka tří synů, se kromě své zodpovědné práce ve 47 letech začala aktivně věnovat turistice.
Spolu s manželem si udělali kurz cvičitelů turistiky a naprosto pravidelně věnovali každou neděli organizování a vedení výletů, bez ohledu na počasí a své soukromí. Irenka v tom našla svůj životní smysl. Po smrti manžela, předsedy turistického odboru TJ Jiskra Nový Bor, pokračovala dál sama. Její skupina KČT, dnes už seniorek ( i seniorů), se rozrostla na víc než 20 členů, kteří pravidelně putují po okolí Nového Boru i v jiných destinacích. Vytvořila se soudržná parta, která na vycházce slaví každé narozeniny, sdílí radosti i starosti, jezdí na společné dovolené s oddílem turistiky i v individuálních skupinkách, zúčastňuje se pravidelných schůzí Seniorů ČR i SPCCH.
Název této skupiny turistů IRENKY mluví sám za sebe. Irenka také léta pečlivě vedla kroniku turistického oddílu, ručně psanou a doplňovanou osobními dojmy a fotografiemi.
I tato činnost je velmi záslužná a nad prohlížením kronik členové prožívají hezké společné vzpomínky.
Naše Irenka nedávno statečně překonala zákeřnou chorobu, v době její absence ji zastoupily její svěřenkyně, které jí úspěšně držely palce. I když dnes vedení skupiny převzala mladší nástupkyně, Irenka se dál aktivně zúčastňuje výletů a akcí.
Letos se dožívá významného životního jubilea (80 let) . Proto si myslím, že si zaslouží naše poděkování za dlouholetou činnost, kterou se bez velkých slov, ale svou milou přirozeností a kamarádskou povahou zapsala do našich životů a srdcí.

Mgr. Jaromír Dvořák, starosta Nový Bor nominuje:

Bc. Petra Matěchová, DiS. - Petra Matěchová pracuje jako vedoucí turistického informačního centra, organizační složky města Nový Bor. Svou funkci zastává se vší odpovědností, její práce je velmi kladně hodnocena návštěvníky města, jimž centrum pod jejím vedením poskytuje služby pro turisty. Poděkování jí však náleží za aktivity, které s jejím pracovním zařazením přímo nesouvisejí. Nikdy neodmítne pomoc a ujímá se aktuálních úkolů. V době covidové řešila otevření a provoz očkovacího centra, které město zřídilo v městském divadle, a pomáhala s registrací k očkování místním seniorům. Organizovala šití roušek a zapojila se sama do jejich šití i distribuce. V souvislosti s konfliktem na Ukrajině zajišťovala sbírku materiální pomoci pro uprchlíky přicházející do Nového Boru, aktivně se zapojovala do vyhledávání ubytovacích prostor i shánění konkrétní pomoci, zejména pro příchozí maminky s dětmi. Jejích znalostí místního regionu i jazykové výbavy město využilo i při organizaci IGS 2021, kdy doprovázela zahraniční hosty na okružní cestě po pořadatelských sklárnách. Dík jí patří i za podíl na zpracování publikace Památky Nového Boru, kterou připravila k vydání jako propagační materiál města.

Studenti Gymnázia Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem nominují:

Jana Rottenborna - za: dlouholeté organizování tanečních kurzů pro mládež, které jsou chápány jako důležitý morální počin pro dnešní mládež, z nichž si každý odnese nejen taneční dovednosti, ale také příjemné vzpomínky na potkávání se s vrstevníky a předávání zásad etikety. Jeho taneční kurzy jsou ideálním místem pro socializaci a bez nich by naše město určitě postrádalo důležitou součást.

Penzion U České koruny v Lipnici nad Sázavou, který provozuje rodina potomků spisovatele Jaroslava Haška nominuje:

Radomír Dvořák - Jestliže je ve světě dílo Jaroslava Haška slavné a u nás doma hodně lidí nedá například na „Dobrého vojáka Švejka“ dopustit, pak máme radost, že nejen my (rodina potomků spisovatele, který velkou část svého díla napsal právě tady v Lipnici nad Sázavou, kde bydlel „v hospodě“ a kde nyní, z úcty k němu, pracujeme a staráme se o osvětu jeho díla), ale i pan sochař Radomír Dvořák, děláme vše pro to, aby místa, která měl Jaroslav Hašek rád, byla lákající stále pro větší okruh tuzemských, ale i zahraničních návštěvníků. V okolí Lipnice, v lesích na skále nad hladinou zatopených lomů, se nachází symboly spjaté s příběhem Švejka. Umělecky vytesané „oko“, stejně tak vytesaná do skály přenádherně „ústa“, samozřejmě neschází ani „ucho“, plus pod Lipnicí na louce velká „hlava 22“, coby ohromná busta samotného spisovatele – to vše je kromě přírodních krás, hradu Lipnice, historie protkané s Jaroslavem Haškem (má zde hrob na místním hřbitově), součástí, nutno říct přirozenou, nenásilnou součástí, Lipnice nad Sázavou, obdivovanou turisty, historiky, čtenáři, náhodnými návštěvníky, milovanou místními, alespoň jistě námi. Pan sochař všechna zmíněna sochařská díla pracně, bravurně a citlivě zakomponoval do přírody. Odmakal na nich neuvěřitelné množství hodin a málokdo asi ví, že vše udělal zdarma, nezištně. Jeho práce je velmi kvitována, líbí se a už sem patří, jako hrad a krásná příroda vůkol. Děkujeme sochaři Radomíru Dvořákovi a přejeme mu hodně inspirace do jeho další práce. Rodina Richarda Haška, vnuka spisovatele J. Haška.
  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz