www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2020
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadační fond pomoci Karla Janečka
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - Za počiny v období šíření nemoci covid-19
   - Člověk na svém místě
   - Síň slávy existence ceny Ď 2001 – 2020
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - GRAND PRIX Ď 2020
   - za přínos pro českou potravinu 2021
   - za přínos dobré náladě v ČR 2021

Krajské nominace 2020
Městské nominace 2020
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2020
MUZEA,  HRADY,  ZÁMKY,  PAMÁTKY,  HISTORIE  V  ČR


Národní památkový ústav – správa kláštera v Sázavě nominuje:

Spolek FAKT-UM a ing. Klára Vavříková - Spolek FAKT-UM a ing. Klára Vavříková každoročně od r. 2013 uspořádává v Sázavském klášteře bez nároku na odměnu v květnovém období tzv. Květinový den pro veřejnost, pestrý program zejména pro rodiny s dětmi. Jeho součástí je i jarní výtvarná soutěž pro děti i školní kolektivy z Čech a Moravy na konkrétní téma (v r. 2019 Malý princ, v letošním roce Staré pověsti české), ale zejména pro třídy mateřské a základní Školy v Sázavě. Všechna došlá výtvarná díla Spolek nabízí k prodeji a výtěžek zakoupených děl je vždy plně předáván správě kláštera jako účelový dar na obnovu maleb. Spolek se následně přímo účastní Květinového dne (KD) a pro jeho průběh zajišťuje dobrovolníky z řad Sázavských občanů, a svých přátel i odjinud, přičemž veškeré vstupné a příspěvky příchozích lidí na KD jsou Spolkem plně věnovány na obnovu nástěnných maleb. Druhotným efektem této aktivity je zájem nejen sázavské mládeže na podpoře záchrany uměleckého dědictví s vědomím, že jejich obrázky slouží dobré věci a je dobré pomáhat podle svých sil, tj. třeba i svým talentem.
Součástí programu Květinového dne je také vytváření florálních objektů, vázání kytiček pro maminky a babičky, přičemž všechen materiál a květiny jsou poskytovány zdarma. Veškeré práce a organizátorskou činnost této části KD zajišťují dobrovolníci a přátelé spolku FAKT-UM a sázavské floristky Ing. Kláry Vavříkové a studenti Střední zahradnické školy v Litomyšli. Také z této činnosti je výtěžek kompletně předáván jako dar na obnovu maleb. Tato nezištná pomoc vícero lidí na dlouhodobé přípravě a realizaci Květinového dne má svůj smysl tedy nejen ve finančních prostředcích pro obnovu maleb, ale i na propojování lidí, dětí, zájmu o podporu něčeho krásného a trvalého, a to od dětí až po dospělé. Každý dává dle svých možností. V tomto propojení finančního, dobrovolnického a společenského benefitu vidím nejcennější poselství a vzor, proč nominovat a ocenit v letošním roce Spolek FAKT-UM ve spolupráci s fyzickou osobou Klárou Vavříkovou a Mateřskou a základní školou v Sázavě. Z naší strany pak VELKÉ ĎEKUJI :-).

Sklářské muzeum, Kamenický Šenov nominuje:

Peter Rath - Peter Rath z Vídně začal působit v České republice v první polovině 90. let, kdy v Kamenickém Šenově vznikl jeho Sklářský ateliér. Propojení rodiny Rathových s borskošenovskou oblastí ale sahá do mnohem starší historie. V roce 1918 založil Peterův děda Stefan v Kamenickém Šenově v budově dnešního sklářského muzea vlastní firmu, která navázala na předchozí velmi úzké kontakty fy. J. & L. Lobmeyr s nejlepšími řemeslníky tohoto regionu. S. Rath vedl závod v letech 1945 – 1951.
O necelé půlstoletí později, v roce 1993, přišel do Kamenického Šenova jeho vnuk Peter. Zakoupil zde dům a založil vlastní firmu, v níž uplatňoval mnohé z idejí svého dědy. I on dal k dispozici své vědomosti, zkušenosti, kontakty i podnikatelského ducha, které se u něj snoubily s láskou ke Kamenickému Šenovu a ke sklu a s neuvěřitelným nadšením pro vše, co zde vznikalo.
K významným aktivitám Petera Ratha patřilo založení Evropské společnosti Světlo a sklo pro výzkum historie skleněných svítidel (2000), spolupracoval při založení a přípravách trienále Mezinárodních sympozií rytého skla v Kame- nickém Šenově (1996 – 2008), spolupracoval se studenty a absolventy odborných a vysokých škol a propagoval české sklářství, Kamenický Šenov i Českou republiku, za což byl v roce 2007 vyznamenán ministrem kultury (udělena plaketa „ARTIST BOHEMIAE AMICIS“, ocenění pro zahraniční osobnosti působící v průmyslu a umění v Čechách). V roce 2008 předal svou českou firmu a s ČR se rozloučil výstavami v Maltézském paláci v Praze a v Kamenickém Šenově. V květnu 2008 se vydal po vzoru sklářských obchodníků na téměř 550 kilometrů dlouhou pěší pouť s trakařem z Kamenického Šenova do Vídně. Peter Rath dokázal ostatní vždy podpořit, povzbudit i inspirovat, byl ochoten nezištně poskytovat rady, informace i pomoc (včetně pomoci finanční).
Byl jmenován čestným občanem města Kamenického Šenova. V prosinci 2019 zde oslavil své 80. narozeniny.

Národní technické muzeum, Praha nominuje:

LASSELSBERGER, s.r.o. - Podpora edukačních programů a dalších prezentačních aktivit v Centru stavitelského dědictví Plasy Národního technického muzea - Společnost LASSELSBERGER, s.r.o., producent keramických obkladových materiálů značky RAKO, se rozhodla podpořit Národní technické muzeum při etablování provozu nové pobočky, Centra stavitelského dědictví NTM Plasy, která byla otevřena na podzim 2015. Spolupráce mezi muzeem a firmou probíhá v několika směrech. V letech 2016-2017 firma významně pomohla s přípravou tematické výstavy „Poklady v českých keramických obkladech“, a to nejen podílem na finanční úhradě realizačních nákladů výstavy, ale rovněž poskytnutím svého odborného „know-how“ a zprostředkováním důležitých profesních kontaktů. V rámci doprovodných aktivit k uvedené výstavě byl koncipován edukační program výtvarně-řemeslných dílen, při němž ze střepů keramického obkladu byly skládány mozaiky. Pro tento program firma dodávala vhodný keramický materiál i spárovací hmotu k finalizaci mozaikových tabulí; díky finanční podpoře bylo možné zajistit také odborné lektory a animátory. Program byl po tři roky s velmi pozitivním ohlasem praktikován se školními skupinami v rámci edukačních aktivit muzea, v průběhu letních prázdnin pak tvořil dominantní aktivitu nově vytvořené „kreativní a odpočinkové zóny“ CSD NTM Plasy pro širokou veřejnost. Pro rozvoj uvedené „kreativní a odpočinkové zóny“ bylo prostřednictvím společnosti LASSELSBERGER, s.r.o. rovněž možné pořídit další vhodné vybavení pro prezentaci základů řemeslných dovedností, rozvoj kreativity a získání vztahu k tradičním materiálům: mj. základní vybavení truhlářské dílny (variantně pro menší děti a pro větší děti a dospělé), výbavu pro cihlářskou dílnu, konstrukci pro pokládání střešních tašek, herní stůl se stavebnicemi z přírodních materiálů, pískoviště s výbavou atd. Kromě uvedeného se společnost LASSELSBERGER, s.r.o. se jako partner NTM finančně podílí i na zajištění dalších edukačních aktivit realizovaných v CSD NTM Plasy, a to jak na pořízení materiálu, tak na zajištění externích spolupracovníků (jedná se především o program výtvarně-řemeslné dílny „Sgrafito“, při němž se frekventanti aktivně seznamují s touto stavební a výtvarnou technikou, dále program zaměřený na aktivní prezentaci expozičních dílen CSD NTM Plasy (klempírna, kovárna, „topůrkárna“), v jehož průběhu se návštěvníci účastní výroby zednické lžíce, a další. Podpora firmy je rovněž využívána pro realizaci tematických akcí pro širokou veřejnost (např. „kočárová slavnost“, představení zvonohry apod.). Spolupráce se společností LASSELSBERGER, s.r.o. se tak stala klíčovým momentem „nastartování“ edukačních aktivit v počátcích činnosti nově vzniklé pobočky Národního technické muzea Centra stavitelského dědictví Plasy a firmě za její podporu i aktivní kooperaci proto patří velký Ďík.

Spolek přátel města Jáchymov nominuje:

Jaroslav Ochec - Historický význam města Jáchymov – pro současnou generaci - Spolek přátel města Jáchymov nominuje na cenu Ď pana Jaroslava Ochece, místního patriota, který svoji neúnavnou pílí pomohl nezapomenout staré důlní památky, vynálezy, např. mihadlo. Pan Ochec patří mezi Jáchymovské patrioty, kteří se snaží přiblížit širší veřejnosti zajímavosti z dávného hornictví. Jeho píle je podtržená řadou přednášek a mnoha články, které o historickém období pojednávají. A samozřejmě také publikační činnost. Děkujeme.

Lada Lapinová Baranek, Jáchymov nominuje:

Miroslav Palfi - Jáchymov – brána Krušných hor - Tímto nominuji za jeho úžasnou práci k městu Jáchymov. Kdy neúnavně poukazuje na jeho historii, známé osobnosti na webu www.palfi.cz . Prolézá archivy ve volném čase, organizuje procházky po městě, pomáhá nezištně lidem. To vše ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu. Míro, děkuji, že jsi tu s námi a děkuji za tvoje angažmá v oblasti zpracovávání historie města. Všichni si vážíme tvé práce a děkujeme. Tvé webové stránky patří k jedněm nejlepším v rámci historie města Jáchymov, jeho přírodních krás, turistickým zajímavostí, děkujeme za ně.

Zuzana Železná, Ostrov nominuje:

Václav Nekola - Udržování tradice lidových řemesel, předávání dalším generacím, pravidelná účast na kulturních a vzdělávacích akcích - Pan Václav Nekola je jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších výrobců a sběratelů betlémů v Ostrově. S vyřezáváním začal před 40 lety, v té době vyráběl hračky pro své děti. Později začal sbírat i betlémy papírové a nadále se věnoval řezbě dřevěných betlémů. Jeho největším a nejvýznamnějším dílem je ostrovský betlém, který je pravidelně vystavován v klášterním kostele. V současné době je Václav Nekola po těžké nemoci a vyřezávání se již nemůže věnovat. Tradici po něm přebírá jeho syn Petr Nekola, kterému předává své zkušenosti. Momentálně pracují na obnově ostrovského betlému. Význam činnosti pana Václava Nekoly spočívá v udržování tradice lidového řemesla a seznamování dalších generací s jeho krásou a originalitou. Jeho dlouholetá práce si zaslouží ocenění.

Spolek přátel historie Litvínovska nominuje:

Edvard D. Beneš - Severočeský letecký archiv Most - Expozice - II. světová válka na Mostecku - Nominovaný pan E. D. Beneš shromažďuje již 30 let všechny dostupné informace o letecké historii regionu. Zpracovává historické události a informace o letcích, kteří byli sestřeleni v oblasti Krušných hor a Pokrušnohoří. Stojí za řadou památníků na místech, kde byly nalezeny ostatky sestřelených amerických letců. Zároveň se podílí na provozování památníku "Mezinárodního památníku obětem II. světové války na Mostecku", který připomíná 12000 obětí války, čtrnácti různých národností, kteří zahynuli při nucených pracích. S poznatky a informacemi pan Beneš seznamuje veřejnost formou tisku publikací různých témat, výstavami a besedami.

Sdružení přátel Oblastního muzea a galerie v Mostě nominuje:

Alena Kvapilová - Paní Alena Kvapilová je od r. 1974 knihovnicí v Oblastním muzeu v Mostě (dříve okresní muzeum v Mostě). Oceňována je sdružením přátel muzea za dlouhodobou a záslužnou mimopracovní činnost, kterou vykonává s nevšední erudicí a s velkým nadšením. K jejím ceněným osobním vlastnostem patří především její vstřícnost a přístup k návštěvníkům, badatelům, studentům a různým zájmovým laickým i odborným organizacím (legionářům, odbojářům, školám a kulturním a společenským organizacím apod.). Je iniciátorkou a realizátorkou mnoha projektů a akcí, např. vlastivědného kroužku pro žáky ZŠ, informací a instrukcí pro učitele, exkurzí, výstav, publikací, osvětových akcí apod. Je skutečným dobrodincem/podporovatelem (iniciátorem, prostředníkem i realizátorem) spolupráce mezi významnou veřejnou regionální odbornou institucí (muzeem a galerií) a občany, kteří se zajímají o přírodu, historii, události, vztahy, osobnosti a společenský vývoj Mostecka. Jde o specifickou oblast s dramatickými hospodářskými, ekologickými, sociálními a politickými změnami od 19. století po současnost.
Nominaci podporuje také hospodářské a odborné vedení muzea, které si její příkladný přístup k návštěvníkům a partnerům a její ochoty podělit se o znalosti a zkušenosti s širokou veřejností velmi cení.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz