www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2020
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadační fond pomoci Karla Janečka
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - Za počiny v období šíření nemoci covid-19
   - Člověk na svém místě
   - Síň slávy existence ceny Ď 2001 – 2020
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - GRAND PRIX Ď 2020
   - za přínos pro českou potravinu 2021
   - za přínos dobré náladě v ČR 2021

Krajské nominace 2020
Městské nominace 2020
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2020
NADACE,  HOSPICE,  SOCIÁLNÍ ÚSTAVY  A  CHARITA  V  ČR


Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves nominuje:

AKTIPO o.s. - Sbírej – Toner. cz - Po třináctileté spolupráci s Aktipem v tomto projektu máme pocit, že si všichni zaslouží poděkování. Jedná se o sbírání tonerů, kterého se účastníme již 13 let. Moc to pomáhá, hlavně ležícím plně imobilním klientům k hrazení canisterapie. Dále peníze z projektu pomáhají našim klientům v uplatnění se v běžném životě, mají možnost se seberealizovat. Ještě se při tom šetří naše už tak zdevastovaná příroda. Tento projekt má smysl. A za těch dvanáct let věřte, že vás máme rádi a chceme vám touto cestou poděkovat.

Jitka Hanousková - Dlouholetá přítelkyně a podporovatelka našeho zařízení - Paní Hanousková již několik let chodí na všechny akce našeho zařízení, povzbuzuje nás v naší práci, podporuje nás morálně i finančně. Vždy když přijde do zařízení, přinese dar finanční, abychom mohli lépe realizovat naše kulturní či sportovní akce. Kéž by naše společnost měla více takových jednotlivců, která povzbudí nejen finančně, ale i pochvalou naší práce.

Tango Havlíčkův Brod,v.o.s. - Daruj hračku - Nezbývá nám než opět nominovat tyto úžasné lidi, kteří ač jsou na vozíků pomáhají druhým. Akce jsme se s našimi klienty zúčastnili 6 rok. Obdivujeme nasazení, vůli a chuť pomáhat u všech zúčastněných. Zajišťovat dárky pro tolik dětí, klientů z mnoha zařízení. Pro všechny naše klienty, kteří obdrželi dárek, je to sen, který se splnil podle obrázku, který si sami nakreslili, a nezáleží na věku ani postižení. Pro nás je odměnou jejich úsměv. Vám chceme opět touto cestou poděkovat nominací, protože ty nádherné úsměvy a štěstí nevidíte, a také jste nám to letos nezakázali. Jste stateční lidé na svých místech, pro které je smyslem života pomáhat druhým i přes své vlastní handicapy.

Ing. Jaroslav Dubský - Dlouholetý přítel a mecenáš našeho zařízení - Pan Dubský již několik let chodí na všechny akce našeho zařízení, povzbuzuje nás v naší práci, podporuje nás morálně i finančně a to pravidelnými dary. Podporuje tak lepší realizaci našich kulturních či sportovních akcí pro klienty našich zařízení. Také jako místostarosta Krupky zajišťuje vystoupení našich kroužků tanečních i hudebních na akcích města. Kéž by naše společnost měla více takových jednotlivců, kteří povzbudí nejen finančně, ale i pochvalou a podporou naší práce a tím, že si na nás vždy udělá čas.

Lékárna Arnika Most - Dlouholetý partner, sponzor a zaměstnanci přátelé našich klientů v zařízení Nová Ves v Horách - Tato lékárna už dlouhá léta spolupracuje se zařízením Nová Ves v Horách. Zde jsou ubytováni klienti s mentální retardací ve vyšším věku. Lékárna finančně sponzoruje toto zařízení, sponzorsky dodává přístroje, které zařízení potřebuje, ale hlavním důvodem nominace je, že zaměstnanci této lékárny v projektu „Daruj hračku“, zakoupili klientům z Nové Vsi v Horách dárky, aby se jim splnilo jejich přání a nezůstali zklamaní pod vánočním stromkem. A dále si nechali vyhotovit seznam klientů, za kterými nikdo z rodiny nechodí a kupují jim dárky k narozeninám. Jejich partnerské vztahy k našemu zařízení a klientům jsou nadstandartní a chceme jim všem touto cestou poděkovat.

HOSPIC v MOSTĚ,o.p.s. nominuje:

Město Most - Hospicová péče - Město pomáhá hospici finančně dlouhodobě udržet hospicovou paliativní péči o nevyléčitelně nemocné klienty, kteří se nacházejí v konečné fázi převážně onkologického onemocnění. Bez pomoci města bychom nemohli poskytovat péči všem lidem kteří ji neodkladně potřebují. Městu za to patří veliký dík.

MUDr. Milan Koller - Běh pro hospic - Náš lékař vymyslel celoroční běh pro hospic. Běžci ji třetím rokem běhají půl maratony a maratony a různé jiné běhy. Za každého předběhnutého běžce darují hospici 1 Kč. Nebo při úhradě startovného přispějí určitou částkou na provoz hospice. S reklamní agenturou navrhl běžecké tričko a různé propagační materiály. Získal tak během roku mnoho běžců jejichž řady neustále rostou. Za finance které hospic obdrží z běhů pořizujeme léky tišící bolest a ošetřovací materiál. S běžci organizuje setkávání přímo v hospici abychom jim tak mohli poděkovat za přízeň a finanční podporu hospice.

Technické služby města Mostu - Údržba zahrady a odvoz komunálního odpadu - Technické služby se starají již 15 let o zahradu hospice bezplatně. Odvážejí hospici bezplatně také komunální odpad. Za ušetřené finance hospic každoročně nakoupí léky a ošetřovací materiál k péči o nevyléčitelně nemocné klienty.

MERO ČR, a.s. - Podpora hospicové půjčovny kompenzačních pomůcek - MERO pomáhá hospici s doplňováním a rozšiřováním kompenzačních pomůcek v hospicové půjčovně . Mnoho lidí nemá žádné kompenzační pomůcky když náhle utrpí úraz, nebo je propuštěn z nemocnice do domácího prostředí. Hospic půjčuje pomůcky 7 dní v týdnu. Pomoc společnosti MERO je proto pro nás velmi významná a umožňuje nám rozšiřovat nabídku pomůcek.

Vasil Bobela - Podpora provozu hospicové péče - Pan Bobela s manželkou podporují dlouhodobě hospic finančně. Každoročně nám pomohou na konci roku s úhradou léků potřebných k péči o nevyléčitelně nemocné klienty. Pro hospic jsou důležité léky tišící bolest a k péči o rány.

Jitka Neradová, Praha nominuje:

Marcela Nevšímalová - Nadační fond Moje velké přání - Moje velké přání v čele s paní Nevšímalovou dlouhodobě plní přání seniorům. Přání plní formou zážitků. Pomáhají dlouhodobě nemocným seniorům, starají se o ně a zprostředkovávají setkání, zážitky či je berou na výlety na místa, která jsou stále v jejich vzpomínkách.

Charita Uherský Brod nominuje:

WELCO, s.r.o. - Opakovaná podpora služeb Charity Uherský Brod – sponzor například pořídil pro Terapeutickou dílnu sv. Justiny Uh. Brod (zajišťuje činnost hendikepovaným osobám z Uherskobrodska) šicí stroje pro výrobu textilních a jiných předmětů. Díky této výrobě mají klienti dílny zajištěnu aktivní a užitečnou činnost, získávají pracovní návyky a zdokonalují se ve zručnosti. - Firma Welco v čele s jednatelem Robertem Hnátkem pomáhá Charitě Uherský Brod již řadu let, velmi vstřícně, opakovaně a pravidelně. V uplynulých letech firma podpořila například činnost Domácí hospicové péče (příspěvek na automobil pro zdravotní sestru této služby), či zakoupila šicí stroje pro Terapeutickou dílnu sv. Justiny Uherský Brod. Bez této pomoci bychom museli složitě shánět prostředky na podporu výše uvedených služeb, a to především oslovením jiných sponzorů, což bývá v současnosti velmi složité, a prostředky ze zdrojů Zlínského kraje a města Uherský Brod či dalších obcí, na podporu všech služeb Charity Uherský Brod (máme 220 zaměstnanců a působíme na celém území regionu) nestačí.

Slovácké strojírny Uherský Brod - Opakovaná podpora služeb Charity Uherský Brod. Například: příspěvek na automobil pro sestru Domácí hospicové péče, nákup zdravotnických přístrojů pro Domácí zdravotní a hospicovou péči, pořízení zvedáku pro manipulaci s nehybnými či těžce pohyblivými klienty v zařízeních Charity Uherský Brod pro seniory. - Firma Slovácké strojírny pod vedením ředitele Ing. Jiřího Rosenfelda, CSc, opakovaně, a řadu let velmi ochotně podporuje služby Charity Uherský Brod. Bez pomoci této společnosti by bylo velmi obtížné získat prostředky na vybavení mnohých služeb Charity Uherský Brod, protože prostředky z obvyklých zdrojů a podporovatelů na činnost naší velké Charity Uherský Brod nestačí. Charita Uherský Brod působí v celém ORP Uherský Brod, provozujeme mimo jiné řadu domovů pro seniory v různých obcích regionu a velké množství služeb pro potřebné (sbírková činnost, sociálně – první poradna, ošetřovatelské a hospicové služby, atd.)

Linea Nivnice, a.s. - Opakovaná podpora služeb Charity Uherský Brod. Například: Příspěvek na automobil pro Domácí hospicovou péči Uherský Brod, sponzorská podpora (občerstvení) pro účastníky každoročního plavání pro hendikepované osoby regionu, materiální podpora (výrobky firmy) Centra potravinové a materiální pomoci (slouží lidem v akutní sociální nouzi). - Firma Linea Nivnice v čele s generálním ředitelem Gabrielem Slanicayem dlouhodobě a opakovaně poskytuje svou podporu řadě služeb Charity Uherský Brod. Bez této pomoci bychom podporu našich služeb zajišťovali jen velmi těžce, protože ne všechny služby jsme schopni plnohodnotně pokrýt ze zdrojů od našich tradičních podporovatelů (Zlínský kraj, obce regionu). Pan Slanicay je navíc velmi ochotný, se zájmem si vždy vyslechne naše argumenty a důvody žádostí o podporu a je nám vždy nakloněn pomoci.

Nadace Leontinka, Praha nominuje:

MŠ Záryby - Mateřská škola Záryby pod vedením paní ředitelky Radky Blanárové organizuje již 4 roky Vánoční benefiční jarmark pro Leontinku. Jarmark se každoročně koná při příležitosti rozsvícení vánočního stromečku na návsi v Zárybech. Z počátku věnovaly na jarmark své výrobky převážně děti z MŠ, postupně se ale přidali další obyvatelé obce Záryby – Martinov, členové obecních spolků, zkrátka zapojila se celá obec. Jarmark je vždy doprovázen hudebním programem, kde vystupují děti z mateřské i základní školy, pěvecký sbor Zárybníček (amatérské těleso složené ze zárybských dětí, maminek, tetiček a babiček) a jako hosté nevidomí hudebníci z Nadace Leontinka. Na jarmarku se prodávají ručně vyrobené vánoční ozdoby a dekorace, domácí vánočky, cukroví, perníčky a další dobroty a výrobky z rukou zárybských obyvatel. Nápad věnovat výtěžek jarmarku právě Nadaci Leontinka vznikl v době, kdy moji synové navštěvovali MŠ, a v rámci projektu, kdy rodiče představovali dětem svá povolání, jsem (coby dlouholetá spolupracovnice Nadace Leontinka) přivedla do školky nevidomou klavíristku a báječnou mladou ženu Ráchel. Ta strávila s dětmi celé dopoledne, povídala si s nimi, jak se žije „poslepu“, zahrála na klavír a zazpívala. Dětem i paní ředitelce se toto setkání moc líbilo a nápad, že zárybské děti pomohou dětem s postižením zraku, byl na světě. Od roku 2016 do roku 2019, tedy za čtyři ročníky Zárybského vánočního jarmarku, poslaly zárybské děti Nadaci Leontinka částku 82.570 Kč. Získané prostředky přispěly těmto projektům – nákup podsvícené obrazovky pro děti se zbytky zraku (2016), multisenzorická kniha Nanoušovy lumpárny pro ZP děti (2017), sportovní soustředění pro ZP děti (2018) a plavecko-rehabilitační kurz pro ZP děti (2019). Všechny podpořené projekty pomáhají dětem s postižením zraku získat větší sebevědomí a lepší pozici v životě mezi zdravými. Původní myšlenka „děti pomáhají dětem“ se tedy rozvinula tím nejlepším směrem a je zároveň důkazem, že i v dnešní době se najde mnoho lidí, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a úsilí pro dobrou věc. Jarmark je nyní společným projektem MŠ Záryby, obce Záryby-Martinov a všech obyvatel a každoročně na počátku Adventu přináší světlo do života dětem s postižením zraku.

Domov Větrný mlýn Skalička, p. o. nominuje:

Obec Skalička - podpora akce „Divadelní Skalička“- přehlídka divadel domovů pro osoby se zdravotním postižením – Sponzorský dar 200 tisíc korun, poskytování bezplatně sokolovny pro akce Domova, nejen pro akci uvedenou v předchozím sloupci. Bez sponzoringu by nebylo poskytnuto občerstvení účastníkům akcí, ceny za umístění.

Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., Chodov nominuje:

Nohejbalový klub Chodov, z.s. - Hráči tohoto klubu se domluvili na uspořádání finanční sbírky, na které se podíleli všichni členové. Dennímu centru Mateřídouška věnovali finanční obnos 10 000,-Kč. Rozhodli se věnovat i další finanční dar, část startovného a výtěžek z tomboly bude využito k nákupu hudebních nástrojů k muzikoterapii, která rozvíjí schopnosti našich klientů a zároveň vyvolává a udržuje jejich dobrou psychickou pohodu. Všem hráčům klubu za tento dar moc děkujeme.

Místní Kolegium "ceny Ď v Chodově“ nominuje:

Mateřská škola Chodov, Ivana Šestáková, kolektiv MŠ U Koupaliště a MŠ Nerudova - Nemocnice Sokolov dětské oddělení, Fond Sidus "Vracíme úsměvy dětem“ - Před více jak deseti lety oslovila učitelka paní Alena Křivánková zaměstnankyně mateřské školy, aby uspořádaly sbírku plyšových hraček pro dětské oddělení Sokolovské nemocnice. Navíc navrhla, aby se zapojily také do finanční sbírky, která bude použita výlučně pro účely nákupu vybavení a zlepšení prostředí dětského oddělení. Každým rokem odevzdávají dva až tři pytle plyšáků pro děti. Zaměstnankyně mateřské školy přispívají pravidelně každý měsíc malou finanční částkou, která za celé roky přesáhla 34 000,-Kč. Na této MŠ probíhá zároveň ve spolupráci s rodiči veřejná sbírka pro Fond Sidus "Vracíme úsměvy dětem“. Výnos ze sbírky je určen na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života. Paní učitelka Křivánková přešla na Mateřskou školu v Nerudově ulici, také na tomto pracovišti oslovila a získala zdejší kolektiv pro sbírku plyšových hraček. Za tuto iniciativu a dlouhodobou starost o zajištění a každoroční předání darů dětskému oddělení Sokolovské nemocnice patří paní Aleně Křivánkové, kolektivu zaměstnankyň MŠ U Koupaliště a nyní také MŠ Nerudova velké poděkování.

Daniel Grigar, zakladatel a jednatel akce "Život ve vodě“ Chodov - Daniel Grigar vede svůj projekt "Život ve vodě“, který se koná letos již třetím rokem. Jeho posláním je propojit dvě sociální skupiny – mladé lidi, nejčetnější návštěvníky akce a seniory – prodejce, kteří mladým poskytují své letité zkušenosti a na oplátku si přivydělají. Daniel se prostřednictvím této akce snaží aktivně bojovat proti týrání zvířat (transport z dalekých zemí) a šířit osvětu o správném zacházení s našimi zvířecími přáteli. Tuto akci zorganizoval už jako student gymnázia v Chodově a to v prostorách školy, v dalším roce si pronajal společenský sál v Kulturním středisku, kde platí nemalý pronájem ze svého. Tato akce je v našem kraji ojedinělá, jezdí na ni lidé z Prahy, Plzně, Ústí nad Labem i ze sousedního Německa. Trhy se konají pravidelně každou poslední sobotu v měsíci. Vyjádření prodejců z Akva-tera trhů: "Jsme vděčni především Chodovákům, kteří nás svou návštěvností na trzích podpořili ještě dříve, než se naše jméno začalo značně rozléhat po zbytku republiky.“ Daniel spolupracuje s projektem "Žijeme regionem“, patří mezi nejmladší ambasadory v Karlovarském kraji. Je zapojen do sdružení "Bludiště KV“, organizující a zajišťující řadu sociálních projektů (např. ,,Zpět do práce“) s cílem zvýšit lokální zaměstnanost. Angažuje se v projektech pro ochranu životního prostředí, zajímá se o eliminaci plastů apod. Ve volném čase si vyzkoušel roli dobrovolníka pro charitativní sbírky a v budoucnu by se chtěl stát pravidelným dárcem krve. Jeho motto zní: "Přes překážky ke hvězdám.“
Danielovi moc děkujeme za jeho dosavadní aktivity, jeho plány a vize slibují mnoho dobrého jak pro náš region, tak pro město samotné.

Roska Olomouc z.p.s. nominuje:

Petr Jiříček - Podpora Organizace Roska Olomouc.z.p.s -pacientů z Roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Pořádá ze skupinou pryor již 6 ročník Rozkafestu na podporu naší organizace. Celý čistý zisk věnují na pomoc Nám s roztoušenou sklerózou mozkomíšní. - Pro naší organizaci je tato podpora Moc moc důležitá. Jsme nezisková organizace na provoz a veškeré aktivity, které pro své klienty pořádám si musíme z převážné části sehnat sponzorské dary. Z těchto darů pořádáme rekondiční rehabilitační pobyty, celoroční cvičení pro klienty, přednášky i volnočasové aktivity. Bez takových milých ochotných láskyplných lidiček by mnoho našich klientů, bylo převážnou část svých životů doma, jen v domácím prostředí, takto za pomocí těchto úžasných lidí pod vedením p. Jiříčka mohou odjet ze svých domovů, setkat se se svými kamarády a přáteli pobýt v jiném prostředí než prostředí domova… JE PROSTĚ ČLOVĚK ZE SRDCEM NA PRAVÉM MÍSTĚ. Neumím to popsat, jsou úžasní, osobní poděkování již bylo mnohokrát, ale určitě si zaslouží poděkování veřejné.

Michal Škrabal - Podpora organizace Roska Olomouc .z.p.s. Pomoc při pořádání Roskafestu ..bezmezná pomoc obětování hodin a hodin ze svého volného času pro pacienty s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. - To co platí u Pana Jiříčka platí taktéž pro pana Škrabala, tolik hodin kolik obětovali tito človíčkové, aby od srdce pomohli se nedá slovy popsat. Jsme velice rádi, že jsou, že pomáhají a že my jim můžeme jinou cestou také moc, moc poděkovat za to co pro nás dělají… Děkuji moc. Tato setkání s těmito úžasnými lidičkami, je okouzlující všichni se moc dobře bavíme a nezáleží na tom zda jsme na vozíčku nebo nám ještě nohy slouží… Děkujeme!

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Liberec nominuje:

Helena Linková - Dobrovolník doma i v Evropě - Paní Helence je 67 let. Celý život pracovala s mládeží. Vychovala s manželem 3 dcery. Pečovala o svou maminku. Její síla a ochota dělat něco pro druhé je neutuchající. Nejen že, je členkou Přátel přírody ČR, kde od roku 1999 začala pomáhat na dětských akcích, s německými partnery Trojmezí Hartau - Žitava na akcích poznávání tradic sousedů: víkendové pobyty dětí a letní tábory a to i v Lobau a Lebus - Mückenbusch .
Doprovázela studenty na mezinárodních setkáních: Elsterwerda konference - diskusní setkání s politiky a zástupci z Evropské Unie. V roce 2008 doprovázela dva studenty na semináři pro setkání studentů v Karlsruhe ,,European Childrens Summit 2009,, kde se setkali s účastniky desetičlenných skupin studentů z osmi evropských států.
Ráda pomáhá jako dobrovolník na cyklistických a lyžařských závodech:
Každoročně na Jizerské 50, dále na: Světových Pohárech v kombinaci,Letní Grant Prix,Kontinentální pohár ve skocích, MS 2009 – v lyžování Liberec, 2010 – pomoc při povodních Chrastava, Raspenava, ODM 2010 - Olympiáda dětí a mládeže, EYOWF 2011 - Zimní evropský olympijský festival mládeže, Okolo Liberce, "Kolo pro život". Bike Babí léto, EVACS 2012 --evropské atletické mistrovství seniorů v Žitavě, Cyklorájem Podralsko -- Osečná, Mizuno trail running cup - Ještědský půlmaraton 2013 Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v klasickém lyžování, RUN-UP běhy do schodů, Deutschen Leichtathletik-Seniorenmeisterschaften 2015 v Žitavě, Regionalmeisterschaften 2016 v Žitavě.
Paní Helena je od roku 2009 dobrovolnicí v o.s. D.R.A.K. z.s., kde nám tlumočí a doprovází nás v německém jazyce v rámci mezinárodních projektů. Heleno děkujeme Ti! Díky Tobě jsme se stali zahraničními partnery a máme možnost získat mnoho informací. Spolupracujeme a přinášíme si inovace do naší práce s dětmi, rodinami, mládeží, seniory a osobami se zdravotním postižením. Tobě patří naše poděkování.

Rodinné centrum Sluníčko, Ostrov nominuje:

Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů z.s. - Tato organizace působí v našem městě krátce, ale už stihla pomoci spoustě rodičů, kteří jsou na své děti sami. Pomáhají nejen materiálně. V současné době spolupracují s dalšími subjekty, které pomáhají nejrůznějším způsobem (hlídají dětí, kurzy, pobyty,...). Jejich dosah už je daleko za hranicí našeho města. Samoživitelé jsou skupina, která je ve společnosti dost opomíjená.

Denní centrum Barevný svět, o.p.s., Třebíč nominuje:

Lékárna MEDICAMEN spol. s.r.o. - Lékárna Medicamen v čele s paní Libuší Šindelkovou podporuje Denní centrum Barevný svět pravidelně už patnáct let – tzn. po celou dobu jeho existence. V době, kdy naše centrum vznikalo, byla dokonce jedním z prvních podporovatelů. Její podpora je pro naši činnost velmi významná, protože finanční částka, kterou paní Šindelková centru každoročně věnuje, není ani v nejmenším zanedbatelná. Pomáhá nám v tom, abychom mohli naše služby pro lidi s mentálním postižením nabízet ve větším rozsahu a pravidelně zkvalitňovat zázemí pro jejich poskytování.
Na podoře paní Šindelkové je obdivuhodná obrovská skromnost. Nestojí o přílišnou publicitu, na projevy díků většinou reaguje slovy: „Jste hodní, ale to jste nemuseli.“ Ale my chceme… :-)
A právě proto bychom rádi prostřednictvím této ceny vyjádřili velké a hlasité Ď za patnáctiletou přízeň a pomoc. Moc si jí vážíme!

Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Cheb nominuje:

Světlana Keslová - Paní Světlana Keslová je jednatelkou firmy Unipap plus s.r.o. a také velmi milá a ochotná dáma, která se v rámci benefičního běhu s názvem „Františkolázeňská 24 hodinovka“ rozhodla podpořit Hospic Sv. Jiří a stala se ambasadorem. V rámci své výzvy si dala za cíl uběhnout 150 km a získat na činnost Hospice 15 000 Kč. Paní Keslové se ale podařilo mnohem více, dokázala zorganizovat vernisáž kurzů moderní malby společně s dražbou obrázků, které se vydražily za neuvěřitelných 45 200 Kč. Kdo by čekal, že to je vše, tak není, na výzvu paní Keslové přispívali další dárci a na činnost Hospice Sv. Jiří se podařilo celkem získat 73 700 Kč. Úplnou třešničkou na dortu je, že paní Keslová vymýšlí další akce na podporu hospice. Slovy nelze vyjádřit vděčnost a radost z aktivity paní Keslové, které se podařilo získat pro hospic nové podporovatele a rozšířit povědomí o službách mobilního hospice.

STŘÍPKY, zapsaný spolek - Domácí hospic Motýl, Sokolov nominuje:

Taťána Fousová - Zdravotní sestra Domácího hospice Motýl, který působí v celém okresu Sokolov - Paní Fousová je velkou oporou celého zdravotního týmu Domácího hospice Motýl. Její zkušenosti a praxe v nemocnici na MOJIP (multioborová JIP) jsou po zdravotní stránce neocenitelné. Při jednání s pacienty či pečujícími je vždy trpělivá, snaží se „laicky“ vysvětlit zdravotní stav nejen pacientovi, ale i pečujícím, jaký může mít nemoc umírajícího pacienta průběh, co vše může nastat za situace při péči o takového pacienta.
Umí pohotově jednat a reagovat na nenadálé situace, vždy si ví rady, jak dále postupovat. Neustále má na telefonu lékaře, kterému umí jasně a srozumitelně formulovat stav pacienta, u kterého se právě nachází. Je mi velkou oporou při zpracovávání zdravotnické dokumentace, oznamuje lékaři stav pacientů, předává mu zdravotní dokumentaci, kterou lékař vyplní a následně ji předává mě, ředitelce organizace, k založení.
Jsem velice ráda, že mohu paní Taťánu nominovat na Cenu Ď, protože je mi vždy nápomocná, v případě nenadálého „výjezdu“ k pacientovi do rodiny, obratně reaguje, i přesto, že má 10ti letou dceru, má manžela, dům se zahradou, hlavní práci v nemocnici. Naše společné výjezdy do rodin nejsou vždy veselé, zvláště, jedeme-li k úmrtí. Její realistické smýšlení a uvažování, letité zkušenosti, mě vždy „oprostí“ od bolesti umírání, zvláště u pacientů a pečujících, ve kterých se při dlouhodobé péči sblížíme, důvěřujeme si, jsme partnery. Za to všechno, co pro Domácí hospic Motýl paní Fousová dělá, ji ráda a upřímně nominuji na Cenu Ď.

František Radkovský, emeritní biskup plzeňský, prezident Diecézní charity Plzeň nominuje:

Ing. Jiří Lodr - Nesmírně obětavý a organizačně velmi schopný a odborně zdatný ředitel Diecézní charity Plzeň, snad nejlepší ze všech diecézních ředitelů, plný lásky ke všem, zvláště k charitním pracovníkům a klientům.

Vladimír Číhal ml., Praha nominuje:

Domácí hospic Motýl, Sokolov - Na základě osobní zkušenosti před 3 lety, kdy naše rodina ztrácela svého drahého, vyjadřuji obdiv za nadstandardní ochotu, empatii, nasazení, lidskost a pomoc Domácího hospice Motýl, působícího na Sokolovsku.
Vzhledem k tomu, že ve své bohulibé činnosti stále pokračuje a všem, kteří chtějí umřít doma a těm, kteří s nimi na téhle cestě chtějí doma být, je stále Domácí hospic Motýl k dispozici + vzhledem k tomu, že zvládá zajišťovat svou činnost, což není snadné + dokáže být potřebným ku pomoci jen za symbolické náklady + umí trvale zajistit ve svém týmu mimořádné lidské bytosti, díky čemuž odcházení ze světa má důstojný průběh a je co nejpřirozenější = za to všechno upřímně nominuji Domácí hospic Motýl na cenu Ď a hlavně mu touto nominací skutečně upřímně za vše, co dělá a co umí děkuji.

Anna Marešová, Karlovy Vary nominuje:

Emilie Jenčíková - Jako první nominuji paní EMILII JENČÍKOVOU, která trpí nevyléčitelnou oční vadou. Když ze zdravotních důvodů nemohla pracovat jako masérka, našla své uplatnění od roku 2011 v TyfloCentru v Karlových Varech, jako pracovník v sociálních službách. Tato organizace pomáhá slepým, slabozrakým a seniorům. Poznala jsem její nekonečnou obětavost nad rámec povinností, bez ohledu na čas.
Když v roce 2018 bývalý předseda a nyní čestný člen pan Pavel Rogaczewski ze zdravotních důvodů nemohl již svou funkci vykonávat, byla ve Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých do funkce předsedkyně jednomyslně zvolena paní Jenčíková.
Mezi slepými a slabozrakými má mnoho přátel, jezdí za nimi domů, řeší jejich i naše problémy, bez časového omezení i o víkendech, je-li to třeba. Každý měsíc vydává INFORMÁTOR, kde nám sděluje kulturní programy a aktivity. Její pracovní nasazení je obdivuhodné. Jak už to bývá, sama si o pomoc nedokáže říci. Moc by nás potěšilo, kdyby jedním Ď tato milá a skromná dáma byla Vámi oceněna. Naše poděkování od nás získává každý den.
Děkuji Vám, a přeji hodně příběhů o hodných a slušných lidech, kteří jsou potřební a vzácní.

Bc. Petr Končel - Pan PETR KONČEL je ředitelem CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Karlovarského kraje, o.p.s. Je velice vytížený, neboť má na starosti pobočky v Karlových Varech, Sokolově a Chebu.
Pomáhá každému zdravotně postiženému radou, sepsáním žádostí, poskytováním nebo zapůjčením zdravotních pomůcek, zajistí i odvoz domů potřebným lidem. Na pobočce v Karlových Varech, kde jsem měla už před léty tu čest jej osobně poznat, využívám i já jeho pomoc.
Jeho vstřícné chování a úcta ke všem lidem, kteří bojují s nemocemi je obdivuhodná. S úsměvem, i když má sám moře starostí, každého vyslechne, poradí a pomůže. Nominace na Vaše ocenění Ď je z mého hlediska na místě, protože je neskonale obětavý a vstřícný. Pro zdravotně postižené letos pořádá už 27 ples Harmonie, kde zajišťuje nejen pestrý program, ale i dopravu pro klienty. Dovedu si představit Vaší nelehkou práci vybrat ze všech těchto vzácných lidí ty nejlepší, tak se nabízí ocenit všechny alespoň písemnou formou. Zaslouží si to určitě všichni.

Podpora rodiny, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Charita Přelouč nominuje:

Ludmila Čapková - Charitní šatník – Lída je naše dlouholetá dobrovolnice. Byla jediná, která se na naši výzvu o pomoc se Šatníkem přihlásila. Začátky byly velice skromné a náročné. Šatník začínal jako součást naší kanceláře, krčil se při jedné stěně a oblečení bylo v krabicích. Lída vždy musela krabice vyndat a následně zase uložit.
Měsíčně tráví v Šatníku hodiny, aby roztřídila darované oblečení, uklidila jej do polic. Když je potřeba přichází třídit oblečení i o víkendu. Vychází maximálně vstříc zájemcům. Na požádání přijde otevřít šatník i mimo provozní dobu. Během návštěvy šatníku si s lidmi povídá, naslouchá jejich příběhu. Pomáhá lidem najít oblečení a obuv „na míru“. Na prosbu sociálního odboru města vyhledá oblečení pro jejich klienty. Podařilo se nám navázat spolupráci se společností New Yorker, která nám několikrát do roka daruje poškozené oblečení. Lída toto oblečení spravuje doma, v rámci svého volného času.
Kromě péče o šatník nám pomáhá také během našich akcí pro rodiny s dětmi. Sama si vymyslí, co může s rodinami vyrábět a během akce se plně věnuje tvoření s „našimi“ rodinami. Do této pomoci zapojila i svoji dceru s vnučkou.
Jsme jí za tuto pomoc velice vděčné a nedokážeme si představit, že by šatník mohl fungovat bez ní. Stala se součástí našeho týmu, sdílíme společně nejen pracovní záležitosti ale i osobní. Sama řeší v rodině náročné situace, přesto dokáže přijít a být tu pro druhé.

Ladislav Martínek, velitel MP Ostrov nominuje:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v Ostrově - Popis události:
Říjen 2019
Dne 10.10.2019 jsme obdrželi podnět od MP Ostrov k zahájení sociální práce s klientem, neboť mu hrozí vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu úmrtí během zimních měsíců. Následně byla navázána spolupráce s terénní službou organizace Světlo Kadaň (dále jen SK), kterým byl klient také znám. Bylo zjištěno, že klient ztratil OP a kartu zdravotní pojišťovny – zajistili jsme vydání nových dokladů. Dále zjištěno, že si již několik měsíců nevyzvedává fin. prostředky z úřadu práce a hrozí mu tak odejmutí dávek hmotné nouze - vyřešeno ustanovením zvláštního příjemce dávek. Kontaktovali jsme psychiatrické oddělení Nemocnice Ostrov s dotazem na možnost detence, neboť klient je ohrožen na zdraví a životě, to se bohužel nesetkalo s úspěchem. Dne 16.10. byl po úrazu hlavy klient hospitalizován nejprve v KKN, poté v Nemocnici Ostrov. V průběhu hospitalizace souhlasil s tím, že podstoupí protialkoholní léčbu, kterou v PN Dobřany dojednalo SK. Termín nástupu byl domluven na polovinu listopadu s tím, že do té doby zůstane klient hospitalizovaný.

Listopad 2019
Těsně před plánovaným odjezdem do PND jsme byli pracovnicí SK informováni, že ze strany PN byla domluvená léčba zrušena, neboť klient nesplňuje podmínky pro nástup. Zároveň zde byl tlak ze strany nemocnice na zajištění klienta s tím, že by byl vhodný azylový dům. Následně byla podána žádost do Azylového domu v Sedleci, zaplacen dluh za předchozí pobyt (v roce 2018). Klient byl do AD přijat, ale když se blížil jeho převoz, byla mu provedena v nemocnici další vyšetření, jejichž výsledky nebyly příznivé. Ošetřující lékař následně odmítl propustit klienta do AD a požadoval umístění do zařízení s celodenní péčí, což vzhledem k celkové situaci klienta a nabídce v kraji není příliš reálné.

Prosinec 2019
Hledáno ve spolupráci se soc. pracovnicí Nemocnice Ostrov vhodné zařízení s celodenní péčí. Propuštění není aktuálně v plánu, minimálně do konce roku bude klient hospitalizovaný.

Leden 2020
U klienta již není důvod k hospitalizaci, ze strany ošetřujícího lékaře je tlak na umístění klienta do zařízení. Zkontaktována bezbariérová ubytovna „Karkulka“ v Horním Slavkově. Nejde o registrovanou sociální službu, ale o soukromou aktivitu majitelky, klientům je zde zajištěno ubytování, strava i celodenní péče a asistence. Majitelce zaslány podklady z nemocnice. Lékař, který dochází na ubytovnu konstatoval, že klient je vhodný k pobytu zde. K převezení klienta do H. Slavkova došlo dne 10.1.2020. Zbývá dořešit situaci ohledně dávek z ÚP.

Aktuálně - Informace z 12.2.2020
Klient se má dobře, v zařízení si zvykl, alkohol nepožívá. Vychází s personálem i ostatními obyvateli, nejsou s ním žádné problémy. Návštěva klienta je naplánovaná na 21.2. Dávky hmotné nouze jsou převedeny na příslušný ÚP.

Ing. Josef Železný, Ostrov nominuje:

Městská Policie Ostrov - K nominaci Odboru sociálního patří také zmíňka o MP Ostrov, která na základě zjištěných skutečností od prvního zjištění se snažila osobu umístit do zařízení a to hlavně kvůli zdravotnímu stavu této osoby a spolupracovala se sociálním odborem.
Mimo jiné také v několika případech poskytli strážníci oblečení a boty bezdomovcům co žijí pod mostem a při obhlídkách kontrolují jejich stav. MP Ostrov není jen tím represivním orgánem, ale snaží se s těmito lidmi komunikovat a vše vysvětlovat lidským způsobem, i když to nemusí být pravidlem u všech případů. Ale i tyto lidi-bezdomovce žijící na pokraji společnosti MP vnímá jako lidské bytosti.

Městská charita Plzeň nominuje:

Mgr. Jaroslava Mossoczyová - Paní Jaroslava začala svojí spolupráci s vozíčkáři v Plzni o sametové revoluci v roce 1989, kdy volali do Občanského fóra s prosbou, aby jim někdo zprostředkoval, co se děje. A tak je na popud dcery začala obcházet. Zjišťovala přitom jejich problémy, potřeby a začala uvažovat o pomoci. Spojila se s Městskou charitou Plzeň pí Srbovou a jako druhé město v republice už v roce 1997 začala fungovat jako další středisko MCHP osobní asistence pro ZTP v bezbariérovém domě v Kaznějovské ulici i v terénu. Jako koordinátorka tohoto projektu pracovala zprvu zcela dobrovolně, po přijetí zákona o sociálních službách pak za minimální odměnu. Stále je však registrovaný dobrovolník přes TOTEM a do současné doby – ač jí bude v dubnu 80 let, stále dobrovolnickou činnost pro tento projekt vykonává. Vděčí jí za mnohé i organizace Vozíčkáři Plzeňska, kde byla dlouholetou místopředsedkyní a kteří úzce s charitou v tomto projektu spolupracovali. Všechny zkušenosti z této práce zúročila v posledním roce života svého manžela, který skončil na vozíku. Předává stále optimismus a vděčnost za to, že je relativně zdravá a její činnost je smysluplná.

Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě České Budějovice nominuje:

In memoriam JUDr. Marta Krupauerová, Olga Krupauerová - Šance všem – projekt Dobrovolnického centra akreditovaný Ministerstvem vnitra - Spolupráce s paní Martou Krupauerovou začala přibližně v roce 2008, kdy poprvé darovala významnou částku na podporu dětí ze sociálně slabých rodin. Částku si mezi sebe dělily Intervenční centrum, Poradna Eva pro ženy a dívky v nouzi a Dobrovolnické centrum (vše pod hlavičkou Diecézní charity České Budějovice). Částku darovala paní Marta K. pravidelně každý rok. Po její smrti pokračuje dodnes dcera Olga Krupauerová v matčiných šlépějích. Rozhodla se ale soustředit celou darovanou částku na podporu volnočasových aktivit, které pořádá pro děti Dobrovolnické centrum. Díky příspěvku paní Olgy můžeme každoročně pořádat letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin, které nemají šanci kvůli finanční situaci v rodině běžný tábor zažít. Motivační poplatek za účast 1 dítěte je 300 Kč za celý týden, což je pro rodiče únosný příspěvek.

Andrea Hájíčková - Šance všem – projekt Dobrovolnického centra akreditovaný Ministerstvem vnitra (projekt je zaměřen na podporu dětí ze sociálně slabých rodin a sociálně vyloučených lokalit) - Andrea působí jako dobrovolnice již od roku 2012. Dříve se individuálně scházela s vietnamským chlapcem, kterému se věnovala v rámci doučování a trávila s ním volný čas. Každé léto jezdí Andrea jako vedoucí na letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin (musí čerpat týden dovolené na to, aby mohla na tábor jet) a je také důležitou součástí realizačního týmu, který se průběžně schází a připravuje letní tábor již od začátku února. Pravidelně každý týden také Andrea spolu vede výtvarný kroužek pro skupinku cca 6 dětí. Na kroužku se věnují nejen výtvarným činnostem, ale také různým vzdělávacím a zážitkovým aktivitám (např. letos každý týden věnují pozornost určitému mezinárodnímu dni, např. mezinárodní den dětí ulice, ke každému tomuto dni vymýšlí různé aktivity).
Andrea pracuje na 0,8 úvazku jako sociální pracovnice a na 0,2 úvazku jako komunitní pracovnice ve vyloučené lokalitě. Dále se věnuje magisterskému studiu. I přes svoji vytíženost odpracovala v roce 2019 302 dobrovolnických hodin, v roce 2018 dokonce 348 hodin. V průběhu let věnovala Andrea naší organizaci tisíce hodin svého volného času a podpořila tak stovky znevýhodněných dětí. Andrea děti miluje a děti milují ji. Výmluvný příklad: jeden chlapeček po ní pojmenoval svého křečka :-)

Michal Podpěra - Služba pro lidi s duševním onemocněním DOMINO při Městské charitě České Budějovice (Přijímající organizace v rámci akreditovaného projektu Mosty naděje Dobrovolnického centra) - Pan Podpěra dělá dobrovolníka již 4. rokem. Dochází pravidelně každý týden do Domina, kde vede arteterapii pro skupinu klientů. Klienti se na aktivity s panem Podpěrou vždy velmi těší, sejde se jich často až 8. Na arteterapii se společně věnují např. malování postav, maluje se podle předlohy i fantazie, většinou vodovkami. Pracovníci berou pana Podpěru jako velmi důležitou součást týmu. Během let podpořil tímto způsobem pan Podpěra několik desítek klientů. Počet hodin, které pan Podpěra ročně stráví dobrovolnictvím, se pohybuje okolo 80.

Hana Klimešová - Centrum sociálních služeb Staroměstská Přijímající organizace v rámci akreditovaného projektu Paleta života Dobrovolnického centra) - Paní Klimešová se stala dobrovolnicí v roce 2015. Navštěvuje pravidelně domov pro seniory, kde se schází se skupinou klientek a věnují se spolu historii – předčítají si o historických událostech a poté spolu o nich debatují. V roce 2019 věnovala paní Klimešová klientkám 115 hodin, v roce 2018 to bylo ještě o tři hodiny více. Paní Klimešová je pro své klientky velmi důležitá, vždy se na schůzky s ní těší. Po uplynutí vytyčeného času na společné chvíle ji vždy přemlouvají, aby zůstala ještě o něco déle. Pro CSS Staroměstská je profesionální dobrovolnictví paní Klimešové i ostatních dobrovolníků důležitou součástí chodu domova – dobrovolníci vyplňují volný čas osamělých klientů způsobem, na který personál nemá tolik času.

Vladislav Štrejn - Centrum sociálních služeb Staroměstská Přijímající organizace v rámci akreditovaného projektu Paleta života Dobrovolnického centra) - Pan Štrejn je naším nejdéle působícím dobrovolníkem – pomáhá prostřednictvím našeho Dobrovolnického centra klientům pravidelně již od roku 2007. Pan Štrejn se věnuje jak individuálním aktivitám s klienty (povídání, předčítání), tak jednorázovým akcím, které navštěvuje mnoho obyvatel domova pro seniory, a s jejichž přípravami tamním pracovníkům pomáhá (např. kavárna, tancování u muziky apod.). K dobrovolnictví přivedla pana Štrejna jeho manželka, a jak sám říká, v dobrovolnické činnosti našel „vzácný dar zrníček lásky Agapé). V roce 2019 strávil pan Štrejn s klienty 146 hodin, v roce 2018 to potom bylo hodin 130. V podobných číslech se odpracovaná činnost pana Štrejna pohybuje v průběhu celých 12 let, co klientům pomáhá. Jde tedy o obrovskou sumu hodin a stovky klientů, které pan Štrejn potěšil a podpořil.
Pro CSS Staroměstská je profesionální dobrovolnictví pana Štrejna i ostatních dobrovolníků důležitou součástí chodu domova – dobrovolníci vyplňují volný čas osamělých klientů způsobem, na který personál nemá tolik času.

Charita Valašské Meziříčí nominuje:

Skautský 1.oddíl Naděje , Michaela Kubišová - Začnu pěkně od začátku. Charita Valašské Meziříčí, kromě poskytování sociálních a jiných služeb, organizuje celou řadu různorodých akcí. Jejich realizaci většinou zabezpečuje prostřednictvím svých zaměstnanců. Jsou ale i takové akce, při kterých se bez pomoci dobrovolníků neobejdeme. Je to například Tříkrálová sbírka, Benefiční ples a jiné.
Před čtyřmi roky nám pomoc při Tříkrálové sbírce nabídla studentka prvního ročníku střední školy. Rádi jsme její nabídku využili. Už při ukončení sbírky řekla, že by ráda naši Charitě pomohla s přípravou benefičního plesu. Její zájem pomoci jsme opět přivítali. Dosud jsme věděli „jen“ o jedné slečně. To, že za ní stojí celý skautský oddíl, jsme se dověděli, jakmile naplno propukly přípravy benefičního plesu. Míša se svými skautskými kolegy se ujala výzdoby celého sálu, obsluhy fotokoutku, zajištění cen do tomboly, prodeje losů,…. No prostě zapojili se tam, kde bylo potřeba.
Od té doby skautský oddíl pomáhá naší Charitě pravidelně na akcích, které připravujeme pro širokou veřejnost. Je to již zmíněný Benefiční ples, Tříkrálová sbírka, Férová snídaně, Ukliďme Česko, Adventní akce – příprava adventních věnců, a jiné.
Rozsah jejich pomoci záleží na aktuální potřebě. Třeba na letošním Benefičním plese se skauti ujali mimo jiné i přípravy programu, moderování, pořizování fotek,…Mladší skauti zase pomáhají „v zázemí“. Třeba tím, že chystají drobné předměty na výzdobu sálu.
Výše uvedené příklady jasně ukazují, že možnosti jak se podílet na pomoci neziskové organizaci jsou velmi široké a různorodé. Cennější, než finanční příspěvek, je ale nasazení mladých lidí, jejich pozitivní energie, ochota pomoci druhým, věnovat nezištně svůj čas a energii ve prospěch druhých. Velmi si ceníme jejich iniciativy, nápadů, energie, času a lásky.
Za ty roky spolupráce jsme se stačili více vzájemně poznat. Skauti a skautky z Naděje nepomáhají jen naši organizaci, ale aktivně se zapojují do celospolečenského dění. Skautský 1.oddíl Naděje z Podlesí je krásným příkladem pro další mladé lidi. Naše Charita jim za vše moc děkuje.

Markéta Dřímalová - Markéta Dřímalová patřila a pořád ještě patří k charitním stálicím. Je to naše dlouholetá a spolehlivá pracovnice, která se v posledním roce přerodila v dobrovolnici. Jako maminka pěti dětí k nám nastoupila v roce 2000 po dlouholeté mateřské dovolené. Začínala jako sociální asistentka, při práci vystudovala vysokou školu a až do svého odchodu do důchodu loni na jaře pracovala jako sociální pracovnice ve službách prevence. V pracovním poměru pokračovat nechtěla, ve volném čase ji bohatě zaměstnávala a zaměstnává péče o nemocnou maminku a střídavé hlídání 12 vnoučat. Na Charitu však Markéta nezanevřela a ihned po odchodu do důchodu začala u nás dobrovolničit. Spolehlivě přijde na každé naše zavolání. Pomáhá s realizací všech našich benefičních a osvětových akcí, ať se jedná třeba o Noc venku, benefiční ples, Férovou snídani, dny otevřených dveří, dny sociálních služeb…. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál. Markéta je prostě všude, kde je potřeba. Přináší s sebou nejen svůj čas a nasazení, ale i pohodu, laskavost a spoustu pozitivní energie.
Přesto, že kromě péče o širokou rodinu ji zaměstnává i spousta koníčků, momentálně přemýšlí o další dobrovolnické činnosti u nás, a to v našem domově pro seniory. Klid, který z ní vyzařuje, její moudrost a dobrá nálada jsou pro nás všechny velkou motivací. Markéto, děkujeme.

Oblastní charita Blansko nominuje:

Ing. Marek Trzaskalik, Ing. Ondřej Homolka, Czekopol s.r.o., - Týdenní pobyt Emanuel Doubravice, sociální služba týdenního stacionáře -
V životě máme za to, že těžké a nepředvídatelné věci nám naši cestu komplikují a ztěžují. Ale občas zažijeme něco, co se podobá pohádce s dobrým koncem. A někdy je to právě díky těžkým situacím.
Tak se to stalo i na Vánoce 2014. V Emanueli Doubravice (je to týdenní stacionář pro lidi se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a s kombinovaným postižením) náhle ze dne na den dosloužil elektrický sporák, kde se připravují jídla pro celý stacionář.
A tehdy vedoucí stacionáře paní Hana Tenorová se zmínila o potížích svému dlouholetému kamarádu panu Marku Trzaskalikovi. Ten nezaváhal, probral celou situace se svým obchodním partnerem Ondřejem Homolkou a obratem za firmu Czekopol poslali významnou finanční pomoc stacionáři. A tak díky rychlé pomoci zachránili oba jednatelé Vánoce všem uživatelům stacionáře. To byl ovšem jen začátek spolupráce. Každý rok se rozhodli pomáhat velkorysou finanční částkou, díky které se mohlo zútulnit celé zařízení i jeho venkovní část.
Obětavá práce pracovníků stacionáře a jeho uživatelů dostala nový rozměr. Díky úpravám se mohly rozšířit aktivity s lidmi s hendikepem a tím i výrazně rozšířit možnosti stacionáře.
Pan Marek Trzaskalik a jeho manželka Jana začali pravidelně zařízení navštěvovat a stali se tak jeho “neoficiálními” patrony. Účastní se pravidelně vánoční besídky, kdy se z nich stane “Ježíšek”, který naděluje, protože dárky pod stromečkem jsou především jejich zásluha. A když je poprvé radostně objal někdo z dospělých uživatelů stacionáře - těch “kluků” nebo “holek” kterým tluče v tělem srdce dvouletého dítěte, tak věděli, že je to opravdu z lásky a vděčnosti.
Pan Trzaskalik a pan Homolka jsou lidé s velkým srdcem, protože pomáhají “těm nejmenším mezi námi...” Jsou to nejen podporovatelé s velkým “P”, ale opravdoví kamarádi týdenního stacionáře Emanuel Doubravice. Jsou to ti, kdo šíří dobro kolem sebe.

Místní kolegium ceny Ď v Pardubicích a EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. nominuje:

APOLENKA Spojil - centrum hiporehabilitace - Kdo najde cestu ke koním, najde cestu k lidem… - Pomoc druhým, pomoc zdravotně postiženým pomocí hiporehabilitace. Poskytují terapie, sociální služby, environmentální výuku a dobrovolnictví.

Lada Lapinová Baranek, Jáchymov nominuje:

Ing. Petr Židlický - Denní stacionář a sociálně terapeutická dílna v Ostrově pro dospělé a děti s mentálním postižením a pro osoby s poruchou autistického spektra - Dovoluji si tímto nominovat na Cenu Ď – Petra Židlického, za jeho angažovanost v rámci zajištění chybějících sociálních služeb pro dospělé a děti s mentálním a kombinovaným postižením a také pro osoby s poruchou autistického spektra. Po několikaletém snažení, se stává z přání realita a město Ostrov se snad konečně dočká onoho stacionáře, který je tak potřebný a v našem městě chybí. Jsem ráda, že se lidé tomuto tématu věnují a angažují a nevzdávají se, když se hned nedaří.

Oblastní charita Tišnov nominuje:

MOUKA TIŠNOV, s.r.o. - Firma MOUKA TIŠNOV, s.r.o. je jedním z našich nejvýznamnějších podporovatelů. Patří mezi ty vzácné firmy, které vnímají potřebu podporovat místní organizace. Podporuje nás během roku všemi možnými způsoby hned několikrát.
Každoročně s námi spolupracuje na veřejné sbírce Koláč pro hospic. Firma nám dává finanční dar, za který dostane odměnou koláče. Ty rozdává svým zaměstnancům během svačinové přestávky. Také nám umožňuje nabízet charitativní koláče v prostorách firmy přímo zaměstnancům a podněcuje k podpoře dobré věci.
Firma MOUKA Tišnov přispěla na automobil Dacia, který využívá pečovatelská služba na svých cestách k uživatelům, zejména k rozvozu obědů.
Zapojí se do každé legrace, zvlášť když jde o vážnou věc. Třeba podporují mentálně postižené v Chráněném bydlení tím, že hrají charitativní bowling.
MOUKA TIŠNOV nás podporuje finančně, protože ví, že darované prostředky využijeme pro pomoc nejpotřebnějším.
Děkujeme, že na ně myslí a skrze nás jim pomáhají.

Maltézská pomoc, o.p.s., Jeseník nominuje:

Jana Švecová - dobrovolnice do DPS Soužití 2005, Na Bukovci - Paní Švecová začala pravidelně chodit do domova s pečovatelskou službou před docela nedávnou dobou. Sociální pracovnice jí navrhla návštěvy klientky, která podle jejího názoru potřebovala společnost. Klientka se cítila velmi osaměle, smutně, odmítala veškeré podněty i aktivity, zkrátka vše, co se v domově dělo. Nechtěla ani slyšet o nějaké společnosti. Před první návštěvou klientky sociální pracovnice paní Švecovou varovala, že se může stát, že klientka ji bude odmítat, že s ní nebude chtít hovořit. Paní Švecová se nezalekla a s úsměvem se této výzvy ujala. Po první návštěvě, kdy si spolu s klientkou jen nenuceně povídaly, se paní Švecová vrátila veselá, s radostí, že někomu zpříjemnila den a už se těšila na návštěvu další. Stejně tak i klientka, které tahle, pro někoho možná malá pomoc, udělala obrovskou radost. Během několika dalších návštěv se ženy sblížily a teď se těší jedna na druhou. Povídají si, hrají deskové hry a dělají navzájem radost jedna druhé. I o tomhle je pomoc druhým. Netřeba vždy velkých gest. Občas stačí pouze vědět, že nám někdo naslouchá a skutečně mu na nás záleží, abychom byli šťastní.

Oblastní charita Třebíč nominuje:

KIDS FOR KIDS, spolek - Kids for Kids, spolek (Děti dětem) již léta podporuje Oblastní charitu Třebíč, konkrétně ranou péči, kterou třebíčská Charita provozuje. Pomáhá prostřednictvím koncertů dětí těm dětem, které potřebují pomoc. Např. vybavením snoezelenu na rané péči, pořízením různých přístrojů určených na terapie. V minulém roce zakoupením osvětlovací tabule a magického stolu, který stimuluje jemnou i hrubou motoriku. Děti na něm mohou hrát různé hry, které je rozvíjí. Slovy nelze vyjádřit vděčnost, kterou cítíme k panu Franku Spekhorstovi, jemuž patří velký dík za všechny aktivity Kids for Kids. V neposlední řadě je to i pomoc ze zahraničí pro Ukrajinu, kterou předseda spolku Frank Spekhorst zprostředkoval a vyjednal.

Nadace ČEZ - Nadace ČEZ je naším podporovatelem, bez kterého si neumíme činnost Oblastní charity Třebíč představit. Kdo by neznal Pomáhej pohybem? Prostřednictvím této aplikace, která lidi burcuje k pohybu a ještě jim umožní pomáhat všude, kde je to potřeba, pomáhá Nadace ČEZ tisícům lidí denně! - Oblastní charita Třebíč si nesmírně váží podpory Nadace ČEZ, která znamená pomoc při pořizování tolik potřebných automobilů pro služby, které Oblastní charita Třebíč poskytuje svým klientům v domácím prostředí, ale také při pořízení automobilu určeného ke svozu klientů do našich stacionářů Domovinka a Úsměv. Tím se zasloužila o to, že lidé nemusí být osamoceni doma, ale mohou svůj čas trávit v příjemném prostředí s námi a svými vrstevníky, zapojovat se do programů, tvoření, účastnit se přednášek. V neposlední řadě Nadace ČEZ pomohla s pořízením pergoly na zahradě Stacionáře Úsměv. Projektů, které podpořila, je mnoho. Důležité je, že je s námi a se všemi, kteří potřebují pomoc. Patří jim za to velké poděkování. Prostě Cena Ď!

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové - Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je naším podporovatelem, který nám pomáhá tam, kde to potřebujeme a kam pomoc těžko získáváme. Podporuje Oblastní charitu Třebíč při pořízení tolik potřebných automobilů pro terénní služby, při pořízení pomůcek pro malé klienty Rané péče Třebíč, aj. dalších projektech. - Oblastní charita Třebíč si nesmírně váží podpory Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, která znamená pomoc při pořizování tolik potřebných automobilů pro služby, které Oblastní charita Třebíč poskytuje svým klientům v domácím prostředí. V neposlední řadě Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pomohla s pořízením pomůcek pro malé klienty Rané péče Třebíč, která je součástí Oblastní charity Třebíč. Těmito klienty jsou děti od narození do sedmi let věku, které mají v některé oblasti vývoje vážný handicap. Raná péče podporuje celou rodinu, aby péči o své dítě zvládla.

Ludmila Tesařová, ALTREVA spol. s r.o. - ALTREVA je stálým partnerem Oblastní charity Třebíč. Poskytuje nám látky na výrobu kostýmů pro Tříkrálovou sbírku, Charitu podporuje finančně a pružně reaguje na naše potřeby. - Oblastní charita Třebíč si nesmírně váží podpory místní ALTREVY. Firma ani trochu neváhala a pružně reagovala na potřeby Charity a celého města Třebíč, když při vyhlášené karanténě před běžnou výrobou upřednostnila šití roušek. Za tuto okamžitou reakci a rychlé jednání si zaslouží Cenu Ď! Říká se, že v krizi se pozná pravá tvář lidí. My víme, že paní Ludmila Tesařová je úžasná pro svoje sociální cítění a snahu pomoci všude, kde je potřeba. A myslíme si, že by se její snaha měla konečně ocenit.

Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí nad Labem nominuje:

Ondřej Thor - Navrhujeme dlouholetého dobrovolníka a nadšence do Inline bruslení Ondřeje Thora. Mimo jiné je to aktivní mladý člověk, který vytváří aktivity a akce pro ústecké obyvatele. Pracoval také nějakou dobu i v Dobrovolnickém centru.
2011 - Ondra začal pomáhat ve svých 18 letech. Účastnil se jako vedoucí dvou horolezeckých táborů, kde se staral o děti, vymýšlel jim program a slaňoval s nimi. V Dobrovolnickém centru, z.s. byl zapojený jako dobrovolník v programu KOMPAS, kde pomáhal potřebným dětem, pravidelně se s nimi scházel a vymýšlel společný program.

2016 - Spoluorganizátor charitativní akce 12.6.2016 v 9:00 hod. - Městské sady Ústí nad Labem (park u polikliniky, roh u světelné křižovatky ulic Masarykova/Sadová) Na 1. ročníku se vybralo 19.000,- Kč, které byly odeslány na účet Nadace ADRA. Letošní 2. ročník podpoří děti ze Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Střekováček a celý výtěžek akce (startovné a příspěvky) ve výši 23.056,- Kč byl použit na nákup průmyslové pračky na prádlo viz zveřejněný charitativní projekt na webu Nadace ADRA. Děkujeme všem! Více zde: https://denproadru.webnode.cz/

2018 - Věnoval dětem z dětského domova Ústí nad Labem Střekov několik párů nových inline bruslí. Děti měly z bruslí velikou radost. Učil je bruslit a ukázal jim triky, které umí. Ondra patří k jedním z nejlepších lidí v oboru inline bruslení v ČR.

2019 - Nedávno založil Facebookovou skupinu s názvem „Čističi Ústí aneb nebuďme lhostejní k prostoru kolem nás“ cílem skupiny je ulehčovat přírodě. Skupina chodí minimálně jednou měsíčně uklízet vytipovaný prostor v Ústí nad Labem, kde je nepořádek a společnými silami ho uklidí. Super na tom je, že skupinka se pomalu ale jistě rozrůstá a motivace členů skupiny mít čisté město je větší a větší. Celkem proběhlo už 8 úklidů, uklízet chodí mladí, staří i rodiny s dětmi.

2020 - Další důležitou „EKO“ aktivitou je sbírání plechovek, Ondra chce, aby plechovky zmizeli z ulic či přírody a putovaly tam kam patří. Zatím nasbíral okolo 80 kg plechovek. Tato aktivita je ze všech aktivit nejmladší.
Spolurealizátor a iniciátor projektu kniho-budky v prostoru ústeckého Zanádraží kde si může kdokoliv bez rozdílu pleti, věku víry, najít literaturu která ho zajímá. Ondřej si od projektu slibuje vytvoření příjemného prostoru nové náplavky v Ústí nad Labem.
Příklady dalších aktivit, u kterých Ondra pomáhal jako dobrovolník nebo je přímo organizoval:
Pomoc s organizací běhu Veronice Vágnerové
Organizace nočního bruslení na Inline bruslích v Německu 2012
Založení komunity pro loangboardisty v Ústí nad Labem
Dobrovolník na Mattoni 1 Maratonu v Ústí nad Labem
Spoluorganizoval plesy ústecké univerzity UJEP
Člen velkého senátu UJEP 2013-2015
Koordinace akcí pro studenty UJEP za Studentskou Unii

Ondra je člověk, který má srdce na pravém místě, jen to nedává moc najevo lidem, které nezná je schopný motivovat a spojovat nejen mladé lidi. Podařilo se mu vytvořit okolo sebe komunitu lidí, kteří si pomáhají a dává prostor mladým lidem ke vzniku jejich projektů. Netají se svým „know how“ a sdílí s komunitou své špatné i dobré zkušenosti nejen formou své inovativní knihy o kolečkové bruslení. Snílek, který se nebojí jít za svými sny a cíli i kdyby ho to stálo život…, Je to člověk kterého nezastaví to že něco nejde, jde a prostě to udělá.
Spoustu aktivit dělá Ondra dlouhodobě.
Všechny aktivity vykonává/al bezplatně, bez nároku na odměnu a ve svém volném čase.

Centrum Kociánka, pracoviště Březejc nominuje:

Ing. Miloslav Kliment, BÍTEŠSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST, spol. s r.o. - Dlouhodobá podpora při akcích Strom splněných přání, zbudování víceúčelového hřiště, letos se bude podílet na zbudování naučných stezek kolem našeho zařízení - Pan Kliment, který má sám zdravotní problémy, dlouhodobě podporuje naše zařízení. Je to pro nás nesmírně důležitá pomoc jak finanční, která je ve stovkách tisíc, tak věcné dary a samozřejmě pomoc lidská. Vždy má srdce na pravém místě. Jsou chvíle, kdy nikdo nic nečeká a najednou se objeví auto od pana Klimenta, které je plné ovoce, sladkostí. Dále jsme v roce 2019 zařizovali nové bydlení pro naše uživatele, pan Kliment dodal televize, počítače, hry a hračky. Venkovní úpravy, které postupně budujeme, jsou financovány peněžními dary od pana Klimenta. Jeho kladný přístup k lidem, kteří jsou trochu jiní je velice motivující i pro jiné organizace i pro samotné soukromé osoby. Byli bychom velice rádi, kdyby byl pan Kliment /BDS s.r.o./ nominován na cenu Ď 2020.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s., klub Úsměv Žďár nad Sázavou nominuje:

Obec Malá Losenice, starosta Jaromír Jonák - Podpora společných setkání rodin z klubu Úsměv Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí s občany obce Malá Losenice , bezplatné poskytování prostor k setkáním, finanční podpora - Členové klubu Úsměv spolu rádi tráví chvíle odpočinku. Klub nedávno oslavil 20. narozeniny a v posledních letech se vracíme více k původní myšlence spolků – sdružování. Náš klub nemá zázemí pro svoji činnost, v čemž nám pomohla právě obec Malá Losenice v čele se starostou Jaromírem Jonákem. Přesto , že se jedná o malou obec, která nedisponuje velkým rozpočtem, neváhali a již druhým rokem nás podpořili jak finančně, tak zapůjčováním prostor pro společná setkávání , kterých se mnoho občanů obce také aktivně účastní. Při těchto setkáních se boří mosty mezi světy rodin, které vychovávají zdravé děti a děti se zdravotním znevýhodněním. Navazují se nová přátelství se zanícenými lidmi, reprezentujícími ve společnosti postupně mizící upřímné a lidské vztahy. Všem velký dík..

Obec Vepřová, starosta Miroslav Nejedlý - Několikaletá významná finanční podpora činnosti klubu Úsměv - Obec Vepřová již několik let významně finančně podporuje činnost našeho klubu Úsměv Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí. Díky této podpoře se podařilo uskutečnit mnoho krásných akcí napomáhajících Odstraňovat bariéry v přístupu k rodinám s dětmi se zdravotním postižením a jejich zapojování do běžného života a přinášet do jejich životů prostřednictvím pestré činnosti radost. Děkujeme.

Milada Kopalova, Karlovy Vary nominuje:

Petr Končel, Centrum pro zdravotně postižené KK,o.p.s. - Pana Petra Končela si vážím pro jeho vstřícnost a obětavé jednání s lidmi, kteří se na něj obracejí s prosbami v jejich tíživých zdravotních situacích. Všem pomáhá nejen radou, ale i sepsáním žádostí. Je velmi ochotný a jedná s porozuměním s každým klientem. Má trpělivost a laskavost pro nemocné i staré lidi, kteří jeho služby plně využívají. Zajišťuje jim zapůjčení i odvoz kompenzačních pomůcek až domů. Vzhledem k tomu, že má na starosti pobočky v Karlových Varech, Sokolově i Chebu, je značně vytížený.

Emilie Jenčíková - Paní Emili Jenčíkovou obdivuji pro její obětavou práci s klienty v SONSu, je velice vstřícná, obětavá a laskavá na nás starší i mladší klienty. Pořádá pro nás velmi zajímavé projekty, akce a oblíbené výlety. Určitě je vhodnou kandidátkou na ocenění Ď.

Denní a pobytové sociální služby, p. o., Česká Lípa nominuje:

GALAXY GASTRO, s.r.o. - Jménem organizace Denní a pobytové sociální služby, Česká Lípa bychom chtěli z celého srdce poděkovat panu Josefovi Palme - majiteli restaurace Kozlovna (GALAXY GASTRO, s.r.o.) v České Lípě a paní Simoně Petrovičové, která pracuje v této restauraci jako provozní. V době letních prázdnin a také v průběhu celého roku, kdy není v provozu školní jídelna, kam společně s našimi uživateli docházíme, pro ně zajišťují obědy, které jsou z veliké části od nich finančně dotovány. Pomáhají nám zajišťovat také obědy pro uživatele vyžadující bezlepkovou dietu. Tuto restauraci navštěvují uživatelé velice rádi, neboť je zde hezké prostředí, vždy se na nás usmívá milý a vstřícný personál včetně paní provozní. Všem uživatelů zde velice chutná a vždy se těší na období, kdy budeme docházet na obědy právě do této restaurace. Další velikou podporou, kterou nám vyjadřují je pomoc s organizováním tradičních vánočních posezení, kdy nám umožňují bezplatný pronájem salonku a občerstvení. Bohaté pohoštění, které připravují pro všechny přítomné je také z veliké části finančně dotováno. Prostřednictvím paní Petrovičové spolupracují Denní a pobytové sociální služby, p. o. a restaurace Kozlovna (GALAXY, s.r.o.) téměř 10 let. Jednání s paní Petrovičovou je vždy velmi příjemné, vstřícné a zároveň vysoce operativní a pohodové. Z jejího přístupu je vždy zřejmé maximální pochopení k individuálním potřebám každého z našich uživatelů a hřejivý lidský vztah. Děkujeme z celého srdce!

PhDr. Jarmila Divišová, Plzeň nominuje:

Ilona Hrušková - Ilonka Hrušková je ředitelka stacionáře Domova Ráček v Rakovníku, který již vede 22 let. S láskou a trpělivostí pečuje o handicapované klienty, připravuje vzdělávací aktivity, které jsou přizpůsobeny jejich handicapu. Denní stacionář sama zakládala a vytvořila sociálně terapeutické dílny. Zřizovala chráněné bydlení pro klienty, kteří nemají možnost zůstat ve své rodině a pomáhá jim v jejich dalším životě. Znám již Ilonku řadu let a setkání s ní mě vždy nabíjí energií, ale i další chutí pomáhat potřebným. Určitě si zaslouží, aby se o ní vědělo! Děkuji za její obětavou práci.

Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s, Třeboň nominuje:

Petra Opršalová - Vedoucí sestra Petra Opršalová stála v roce 2013 u zrodu neziskové organizace Hospicová péče sv. Kleofáše. Po celou dobu existence organizace Petra naplňuje její poslání. Pracuje nezištně, obětavě a s nevšední ochotou. Dbá na lidskost, respekt a lidské porozumění. Je velká profesionálka a její velkou pracovní devízou je poctivost a pečlivost. V oblasti paliativní péče se neustále vzdělává a ve své profesionalitě se posouvá vpřed. Je skutečnou oporou zdravotnického týmu celého hospice.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz