www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2022
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Útulky - cena pejska Gumpa
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - ti, bez kterých by to nešlo...
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - za přínos pro českou potravinu 2022
   - GRAND PRIX Ď 2022
Krajské nominace 2022
Městské nominace 2022
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2022
NADACE,  HOSPICE,  SOCIÁLNÍ ÚSTAVY  A  CHARITA  V  ČR


Slezská diakonie, Český Těšín nominuje:

Veronika Židková - Péče a podpora lidí se zdravotním znevýhodněním zejména s poruchou autistického spektra s náročnými projevy chování - Lidé s těžkým a kombinovaným postižením na Krnovsku mají svého dobrého anděla, který v oboru pracuje, ale jeho nadšení a přístup k nim významně přesahuje hranice jakékoliv placené práce. Co je na přístupu paní Veroniky nejcennější?
Její láska k lidem s postižením a to s těžkým a kombinovaným postižením a chováním náročným na péči. Veronika vnímá, jak někteří klienti "rostou", "posouvají se", jak se mění jejich životní a rodinné situace. Je jí ctí, že je součástí jejich života, že jí důvěřují, že se ni obrací v těch těžkých, ale i krásných životních etapách. Veronika je mnohdy provází několika životními etapami.
Její iniciativa pro rozvoj či zachování jejich dovedností, trpělivost.
Její naděje, že každý člověk a to bez ohledu na jeho znevýhodnění nebo specifika, má a může žít důstojný život. Její víra, že lidé jsou si rovni ve své hodnotě.
Její dar - to co dělá, vnímá jako dar, že může takto pomáhat a ovlivňovat kvalitu života lidí.
Její hodiny a hodiny dobrovolné služby a přemýšlení nad rozvojem péče o lidi s významným postižením v regionu i systémově.
Její respekt a úcta ke klientovi, jeho blízkým, dobrovolníkům, kolegům, praktikantům.
Její sen a praktické kroky pro realizaci naplnění snu, tj. malé pobytové sociální služby pro lidi s autismem a chováním náročným na péči.
Paní Veronika v denním stacionáři BENJAMÍN Slezské diakonie v Krnově působí již 17 let. Od roku 2010, se začala účastnit jako asistent - dobrovolník pobytových akcí s organizací Nautis a začala přemýšlet o potřebě vhodné komunitní pobytové sociální služby pro osoby s autismem a chováním náročným na péči. Podpořit tuto cílovou skupinu je pro ni velkým tématem již dvanáct let. Přistupuje k němu s velkým elánem, očekáváním, nadějí, ale také respektem. Ve své pozici, vedoucí střediska, je zapojena do vzniku této důležité služby na Krnovsku. Její jméno je spjato i se vznikem Dobrovolnického centra v Krnově, jehož vznik iniciovala.
A co by se neudálo, kdyby paní Veronika takto nepřemýšlela a nejednala?
Služba denního stacionáře Benjamín by tak významně nepřekročila očekávání na kvalitu poskytované sociální služby.
Kvalita života osob s těžkým a kombinovaným postižením by byla nejspíš o poznání nižší.
Dobrovolnický program by neměl tolik dobrovolníků a klienti tolik přátel; nerozvinuly by se dlouhodobé vztahy mezi zaměstnanci, dobrovolníky.
Pro klienty, blízké, dobrovolníky, spolupracovníky by svět byl chudší o jednoho lidského „anděla“ s charakteristikami výše uvedenými.
Pracovní tým Slezské diakonie by byl chudší o inspirativní, příkladný přístup ke klientovi a lidem, který zrcadlí zásadní křesťanské hodnoty naší organizace. Budeme vděčni za její ocenění a dlouholetý přínos.
Prosím seznamte se s paní Veronikou, prostřednictvím on-line našeho zpravodajství Mozaiky. https://www.youtube.com/watch?v=PlHa5EXhgk4

Kompakt spol. s r.o., Oblastní pobočka Frýdek-Místek - Sociální automobil: Pořízení aut pro potřeby klientů sociálních služeb, zejména pro osoby se zdravotním znevýhodněním - Řada sociálních služeb se bez osobních automobilů neobejde a to z hlediska dostupnosti podpory a péče pro osoby, které mají řadu potřeb, zejména v oblasti svého zdravotního znevýhodnění. Plně si je vědoma této skutečnosti firma Kompakt s.r.o. Naší organizaci již více než 15 let pomáhá naplnit právě tuto potřebu a zapůjčuje/zajišťuje nám vozidla uzpůsobená potřebám našich klientů. Takto nám bylo již zapůjčeno více než 10 vozidel, na která bychom jinak finančně dosáhli jen s velkými obtížemi. Slezská diakonie uzavírá s firmou Kompakt smlouvu o výpůjčce zpravidla na 5-6 let. Platíme 1 Kč ročně, pojistné a silniční daň. Auta jsou polepena reklamami sponzorských firem, které přispěly na zakoupení daného vozidla a které právě pan Božoň se svým týmem oslovuje a motivuje je k podpoře. Po skončení výpůjčky má naše organizace, Slezská diakonie, možnost auto odkoupit za zvýhodněnou cenu. Pan Břetislav Božoň, se kterým léta spolupracujeme, nejenže dokáže oslovit sponzory pro pořízení vhodného automobilu, ale rovněž vykomunikovat předání automobilu tak, aby sponzoři měli možnost seznámit se sociální službou, která bude automobil využívat a navázali s touto službou komunikaci i případně další vztahy. Myšlenku sociálního automobilu umí ale také šířit dál. Spolupracuje s médií v regionu, kde působí sociální služba, která bude automobil využívat, osloví primátory a starosty příslušných měst a obcí, včetně zástupců krajského úřadu, pod jejichž záštitou projekt „Sociálního automobilu“ realizuje. Tento přístup zrcadlí celistvý pohled na podporu a integraci zejména lidí se zdravotním znevýhodněním do společnosti. Jsme firmě Kompakt s.r.o a panu Božoňovi vděčni za jejich letitou podporu, přístup k sociálním službám a jsme přesvědčeni, že jejich postoj může být inspirací pro ostatní a že si ocenění právem zaslouží.

LMC s.r.o., Praha - Společnost LMC nás již mnoho let velmi výrazně podporuje v náboru nových zaměstnanců do služeb Slezské diakonie. Přestože v organizaci využíváme také vlastní možnosti při hledání nových kolegů (webové stránky, Facebook aj.), je stále obtížnější najít nové pracovníky, kteří budou schopni zajistit kvalitní sociální služby pro naše klienty. Díky společnosti LMC máme možnost inzerovat volná místa na portálech Jobs.cz, Prace.cz i v mobilní aplikaci Práce za rohem a mít také svůj profil s hodnocením firmy na Atmoskopu. Dlouhodobě pozorujeme, že nejvíce uchazečů k nám přichází právě přes tyto pracovní portály, a tedy bychom bez možnosti jejich využití jen velmi těžko hledali nové pracovníky, kteří budou pečovat o naše klienty. Proto jsme velmi vděčni, za dlouholetou podporu, kterou nám společnost LMC poskytuje a patří jim obrovské poděkování.

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie - Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie přijímá ke vzdělávání žáky s nejtěžšími kombinovanými formami postižení. Zejména ke vzdělávání ve střední škole přijímá žáky, které všechny ostatní školy, vzhledem k jejich vícečetnému postižení odmítají s odůvodnění, že takoví žáci musí mít osobního asistenta (kterého platí rodiče) nebo mají po základní škole rovnou čerpat sociální služby. Střední škola Slezské diakonie poskytuje nejen kvalitní výuku, ale žákům s těžkým mentálním postižením v kombinaci s těžkým somatickým postižením dává možnost získat vzdělání v praktické škole jednoleté nebo v praktické škole dvouleté s podporou asistentů pedagoga, kteří jsou oporou žáků ve všech směrech a vykonávají ochotně činnosti přesahující běžný rámec náplně práce asistenta pedagoga. Vedení školy zapojilo žáky do dvou tranzitních programů realizovaných ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Moravskoslezským krajem. Tranzitní program dává žákům nové možností a patří k inovativním formám vzdělávání a začleňování žáků do většinové společnosti.

Slezská diakonie - Úsek Brno: Markéta Heroutová a tým Úseku Brno - Paní Heroutová založila ve Slezské diakonii Úsek Brno v roce 2005 jako reakci na potřeby rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Svým osobním zapálením, lidskostí a vysoce profesionálním přístupem se jí podařilo vybudovat nejen síť služeb pro rodiny s dětmi s postižením, ale v posledních letech rozvinula také se svým týmem úseku Brno projekty nad rámec běžných sociálních služeb. Tyto projekty a aktivity přinášejí rodinám a dětem i s těžkým zdravotním postižením příležitosti prožít kvalitní život, nebýt vyloučený ze společnosti a podílet se na jejím životě. Naše nominace se vztahuje právě k těmto nadstandardním aktivitám, kterými jsou projekt home sharing (sdílená péče), projekt doplňkových odborných služeb jako je senzorická integrace, krizová intervence, psychologická podpora a třetím projektem je realizace svépomocných skupin pro rodiče dětí s postižením. Díky těmto aktivitám získaly rodiny finančně dostupnou podporu v oblastech, které nejsou běžnou součástí sociálních služeb a mohou prožívat radost z toho, že jejich děti mají příležitosti pro uplatnění se v běžném životě.
Paní Markéta je motorem všech těchto aktivit, je inspirátorkou, motivátorkou a zároveň obrovským srdcařem a pracantem. Již 17 let je neúnavnou propagátorkou inkluzivní společnosti, kde každý má své místo.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Centrum sociální pomoci Vodňany nominuje:

Mgr. Jitka Velková - Paní ředitelka Městské galerie a muzea Mgr. Jitka Velková je nenápadná drobná dáma hýřící energií, ale paradoxně i obrovským klidem. Oplývá obrovskými znalostmi o naší historii a dovede je srozumitelným a zajímavým způsoben předat svým posluchačům různých cílových skupin.

Tato energická a skromná žena je spoluautorkou knihy Helfenburk v pověstech, Vodňany, město uprostřed jižních Čech a Vodňany včera a dnes. Autorkou případně spoluautorkou mnoha výstavních katalogů. Je dlouholetou členkou souboru Loutkového divadla Pimprlata a provozuje spoustou dalších aktivit.

I přes velké pracovní vytížení si vždy najde čas a po dobu více jak patnácti let navštěvuje seniory nejen v CSP Vodňany, se zajímavě připravenými přednáškami, do kterých vtahuje i posluchače. Navštěvuje nás v dobách klidných, ale nezapomíná na nás ani v dobách velice těžkých. Nedá se slovy vyjádřit co pro nás znamenala její pomoc v době, kdy u nás v zařízení naplno a v celé síle „propuklo“ onemocnění covid-19. Paní Velková neváhala a aktivně oslovila naší paní ředitelku s nabídkou svojí pomoci. V té době bylo potřeba každé ruky u lůžek seniorů, a tak jsme na čas měli jednu skvělou pečovatelku. Moc si toho vážíme a jako projev opravdového a upřímného poděkování jsme se rozhodli za tento následování hodný projev lidskosti nominovat paní Mgr. Jitku Velkovou na cenu Ď. Ještě jednou OBROVSKÉ DÍKY!

Městské charita Plzeň nominuje:

Ing. Václav Liška - Pan Václav Liška je oficiálně dobrovolníkem Městské charity od jejího vzniku, ale už před tím, ještě před jejím založením, se zapojoval do služby potřebným, např. při organizování pomoci do tehdy válkou zmítané Jugoslávie, svou znalostí němčiny velmi pozitivně ovlivnil jednání s Regensburskou diecézí o pomoci a spolupráci s nově založenou diecézí Plzeňskou především v oblasti charity, velmi aktivně vykonává funkci jednatele ve Farní charitě Plzeň-Bory, od zahájení provozu našeho zařízení pro matky s dětmi, Domova sv. Zdislavy, pomáhal pro ně organizovat výlety, nadílky, besídky atd. Letošního roku dovršil 8O roků života a po celou dobu 30 let nikdy neodmítl pomoc, pokud to bylo v jeho silách. Je to opravdu skromný a tichý roky prověřený nezištný spolupracovník.

Jaroslava Raunerová, Karlovy Vary nominuje:

Jitka Pokorná - Terapeutický účinek Reborn panenek - „panenkoterapie“ - Dlouhodobá pomoc samoživitelkám.
S panenky,vypadají jako živí kojenci, jezdí za seniory + stacionář Mateřídouška. Péče o ně, přebalování, komunikace s panenkou pomáhá klientům procvičením pohybu, jemné motoriky, vzpomínky na minulost.

Charita Česká Lípa nominuje:

Florbalový klub Česká Lípa – Lucie Šmídová, Anna Kadlecová, Michala Mothejzíková - Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny - Florbalový klub Česká Lípa zorganizoval velmi rychle první sbírku potřebných věcí pro ukrajinské uprchlíky, zároveň poté organizovali další sbírky a koordinovaně vydávali po dobu 3 měsíců vše potřebné zdarma s dalšími dobrovolníky jednotlivým ukrajinským rodinám ze skladu, který si sami zajistili.
Spolupráce s Charitou Česká Lípa je dlouhodobá, již několikrát pro naši organizaci zajistili sbírky ošacení pro rodiny s dětmi v tíživé životní situaci.

Oblastní charita Blansko nominuje:

Gatema Holding s. r. o. - Ing. František Vlk, ředitel - Gatema Holding s. r. o. patří ke společnostem, které se rozhodli pomáhat regionu, kde působí. Gatema a její ředitel Ing. František Vlk jsou dlouhodobou oporou Oblastní charity Blansko, které aktivně pomáhají. Do pomoci zapojují zaměstnance a výtěžek vánoční besídky a tomboly věnují s dary právě na pomoc potřebným lidem, o které se Charita stará. Poslední roky se pomoc zaměřila na zařízení Betany Boskovice, které pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením lehkého a středního stupně. Konkrétně jsou zde dvě služby – Chráněné bydlení a Sociálně terapeutické dílny. Pro chráněné bydlení se díky darům daří pořizovat vybavení, na které by jinak nezbývalo a pro terapeutické dílny je to pak podpora na nákup materiálu pro dílny a umělecké tvoření. Díky podpoře zde mohou vznikat krásné linoryty, obrázky a řada výrobků, které dělají radost jak lidem s hendikepem, kteří je vyrábí, tak lidem, ke kterým se výrobky dostanou. A tak je to radost dvojnásobná a lidem s mentálním postižením pak tvořivá práce v dílnách dává smysl a naplnění života a taky pocit užitečnosti. A tak si všichni „Gatemáci“ v čele s ředitelem Ing. Vlkem zaslouží velké poděkování.

Diecézní charita Plzeň nominuje:

Halina Vetenglová - Paní Halina Vetenglová je již 25 let ředitelkou Farní charity Dolní Bělá. Po celou tuto dobu navštěvuje pravidelně obyvatele Domova pro seniory v Horní Bříze, Dětského domova v Trnové a mnoho lidí, kteří jsou zdravotně postiženi nebo jsou v sociální nouzi. Jako hlavní organizátorka Tříkrálové sbírky ve farnosti jim každoročně zajišťuje z této sbírky všestrannou pomoc (ošacení, zdravotní potřeby, potraviny, hračky), často ovšem na toto vše přispívá také z vlastní kapsy. Je aktivní rovněž jako členka Sboru pro občanské záležitosti při MÚ v Horní Bříze, nejen jako kostelnice slouží také v ledeckém kostele a farnosti. Díky tomu všemu je ve svém okolí známá a vyhledávaná lidmi bez rozdílu vyznání. Za toto vše, co pro druhé lidi obětavě, nezištně a s láskou dlouhodobě dělá (zde je jen stručný výčet), si zaslouží mimořádné poděkování a ocenění.

KS-Europe s. r. o., zastoupená jednatelem společnosti Aloisem Pokorným - Diecézní charita Plzeň již třetím měsícem pomáhá příchozím z Ukrajiny. Vydáváme potravinovou a materiální pomoc ze svého Humanitárního skladu v Cukrovarské ulici v Plzni. Hmotností dosahuje vydaná humanitární pomoc několik desítek tun. Není do ní však počítáno velké množství oblečení, ale i dek, hrnců nebo dětských kočárků, které zde Charita také vydává. Pro pomoc sem chodí nejčastěji ukrajinské matky s dětmi. Zajištění takového objemu pomoci bychom ale nezvládli bez úžasné pomoci dobrovolníků, kterých bylo třeba denně okolo 20 včetně tlumočníků. Protože ani organizace takového počtu dobrovolníků na každý den není jednoduchá, chtěli bychom nesmírně poděkovat firmě KS-Europe, která uvolnila pracovnice, které nám pomáhaly tři měsíce. Bez této pomoci si zdejší situaci ani nedokážeme představit.
Dříve denně, nyní každé pondělí a čtvrtek vydáváme potraviny, hygienické potřeby zhruba 450 ukrajinským rodinám s dětmi. Co všechno okolo pomoci děláme a s čím nám pracovnice KS-Europe pomáhaly?
Třídily a uskladňovaly dary potravin a hygieny, připravovaly tašky pro výdej, vydávaly pomoc, pomáhaly v šatníku, který je otevřený pro výběr oděvů nebo domácích potřeb a v neposlední řadě tlumočily.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za pomoc v podobě stabilního týmu kolegyň, které nám pomohly zvládat naši službu příchozím. Poděkování patří pracovnicím, ale zejména firmě KS Europe, která to umožnila. Firma KS-Europe také darovala větší množství nového nádobí a ponožek pro výdeje v Charitním šatníku.

STŘÍPKY z.s, Sokolov nominuje:

Mgr. Bc. Kateřina Trnková - Ráda bych touto cestou poděkovala Kačce Trnkové coby základnímu pilíři našeho mobilního hospice. Kačka je osobou, která stála při zrodu mobilního hospice Motýl a je zároveň osobou, která je v každém jednotlivém příběhu hospice od začátku až do konce. Je při prvním a také při posledním kontaktu s pečující rodinou a veškerá organizace stojí právě na ní. Je to člověk velice empatický, dobrosrdečný a upřímný. Když mi na začátku loňského roku oznámila, že má rakovinu, nemohla jsem tomu ani uvěřit. Roky doprovází klienty, pomáhá pečujícím, je osobně v přímé péči, vidí věci, které člověk mimo tento obor nevidí, ani neví, že takové mohou být, a teď ona sama bude bojovat?! Proč zrovna ona?! Kačka ale bojovala statečně! A i přes svůj vlastní boj se stále věnovala péči o klienty. A svůj nejtěžší boj života vyhrála! A protože cítím, že je z toho všeho hodně vyčerpaná a že možná bude muset změnit oblast působení, aby ochránila sebe samu, ráda bych jí takto projevila úctu a poděkovala jí za vše, za to jaký báječný člověk je. Děkuji

Nadační fond POROZUMĚNÍ, Praha nominuje:

Mgr.Pavlína Zvelebilová - Jedná se o nominaci paní ředitelky organizace REHAFIT, o.p.s. (www.rehafit.cz), která poskytuje zásadní pomoc a mnohaletou podporu pro tělesně postižené, zahrnující jak komplexní odbornou zdravotní péči, tak i psychosociální zázemí a návaznost služeb pro tuto cílovou skupinu. Paní ředitelka se věnuje této péči mnoho dlouhých let, celé centrum sama založila a dává mu veškerý svůj čas a energii. Ve svém zařízení pomohla již mnoha stům handicapovaným a to převážně z oblasti Černého Mostu, kde je jich ubytováno značné množství. Přesto, že jí často jsou házeny klacky pod nohy například od zdravotní pojišťovny, tak svým neutuchajícím nadšením a entuziasmem, dává obrovskému množství zdravotně postižených lidí, chuť déle a hlavně důstojně žít. Zároveň dokáže motivovat lidi kolem sebe a vytváří tak ostrov pomoci v této zdravotně sociální oblasti, kde je to tak důležité. Poskytované služby, jejich množství, zacílení, kvalita a hlavně kontinuita jsou obrovskou pomocí jak místním obyvatelům s hendikepem tak i klientům, kteří do tohoto zařízení dojíždí z celé Prahy a okolí. Poděkování je jen maličká odměna za to, co paní ředitelka dělá, přesto bych byl nejen já moc rád pokud by kolegium právě tuto nominaci vybrala k ocenění, protože neznám osobu, která by si jej zasloužila více!

Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2 - Slovany nominuje:

Markéta Čekanová, HOLKY, HOLKÁM - Jsou holky, které pomáhají holkám v nouzi - Iniciativa plzeňských ženských osobností na pomoc domovům pro matky s dětmi v tísni. Jsou prostě parta ženských, jimž život dopřál zdraví, pohodu i úspěch. Ale ví, že jiné holky to takhle nemají. A tak se jim snaží pomoct. Jsou ředitelky, tiskové mluvčí, muzikantky, učitelky, právničky, asistentky. A taky mámy.
Dvakrát do roka organizují aktivity na pomoc charitním domovům sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Týden před Velikonocemi si ženy mohou obohatit šatník senzačně levnými kousky garderóby a vydělané peníze putují přímo jednomu ze západočeských domovů. V čase adventním pak maminky a děti z domovů píší svá vánoční přání a s pomocí veřejnosti je plní. V roce 2021 rozjely novou aktivitu pro všechny rodiče - samoživitele v tísni: Šatník. V únoru 2022 ho poskytují ku pomoci lidem, kteří prchají před válkou na Ukrajině.

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. nominuje:

Lucie Fürstová a parta skvělých dobrovolníků - nominace patří paní Lucii Fürstové a partě skvělých dobrovolníků z Česka, Ukrajiny a jiných zemí, kteří v Liberci pár dnů po začátku války na Ukrajině vytvořili a realizují sociální šatník. Nominaci si zaslouží i management centra Forum a všichni dárci, kteří dobrovolně pomáhají.
V dobročinný šatník se proměnila v Liberci před několika dny malá prodejna v obchodním centru Forum se vstupem z Jánské ulice. Chodí tam zejména ukrajinské ženy s dětmi a na stojanech s oděvy hledají něco vhodného. Některé tam pak i zůstávají a pomáhají s tříděním dovezeného šatstva či při komunikaci s dalšími ženami z Ukrajiny. Dobrovolníci, kteří šatník provozují, slyší nejen jejich pohnuté příběhy, ale zažívají i hezké chvíle. Třeba, když se jim podařilo sehnat pro ukrajinského chlapce fotbalový míč.
Šatník je otevřený od pátku minulého týdne, vše se řeší za pochodu. „Vypadá to možná trochu jako chaos. Je to hrozný fofr, z jedné strany lidé věci vybírají, z druhé přinášejí a my se to snažíme nějak třídit,“ řekla Lucie Fürstová za facebookovou skupinu Dobrovolníci pomáhají v Libereckém kraji, která šatník provozuje.
Ukrajinským uprchlíkům, ale i dalším lidem v nouzi, kteří do prodejny přijdou, nabízejí dobrovolníci věci získané od dárců. Berou ale od nich jen to, co by si oni sami vzali na sebe. „Je nám nepříjemné dávat lidem, kteří přišli z civilizovaného světa, věci, které by tady lidé vyhodili. Snažíme se, aby to mělo nějakou úroveň, abychom nenabízeli špinavé, potrhané věci,“ uvedla další z dobrovolnic, Petra Froese. Podle ní je potřeba, co se týče šatstva, prakticky vše. Dárci do šatníku nosí i kosmetiku či hračky pro děti.
Domnívám se, že těmto dobrovolníkům patří velké poděkování.

Jájina Raunerová s těžce handicapovanou dcerou Peťkou nominuje:

Vláďa Hron, moderátor, zpěvák, imitátor, bavič - V Karlových Varech bydlíme dlouhou dobu, ale s Peťkou jsem doma od jejího narození. Dnes je jí 33 let, má klasické DMO (spastické svalové napětí) a nominujeme Vláďu Hrona, který nám pomohl prostřednictvím charitativního koncertu. Bylo to těsně před covidem, takže účast byla hezká. Vzniklo to tak, že jsme mu zavolali a bez problému bylo během půlhodiny vše dořešeno, takže ten slavný Vláďa Hron nedbal ničeho a ihned nám pomohl, naprosto samozřejmě. Je to člověk, kterého máme rády, jsme navíc v jeho fanclubu a nikdy jsme ani nemusely platit vstupné na jeho koncerty a akce. Opravdu ho máme rády ze srdce. Výtěžek z koncertu nám opravdu pomohl. Ale ona pomáhá i jeho lidská soustředěnost na naše problémy, v jeho případě, dlouholetá.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Jaroslava Raunerová se svou těžce zdravotně handicapovanou dcerou Peťkou nominuje:

Nadační fond pomoci Karla Janečka, projekt „ZNESNÁZE21“ - S Nadačním fondem pomoci Karla Janečka jsem se seznámila, když se poslední roky jako morální podporovatel objevoval po boku právě projektu udílení cen Ď. Jakmile se lidé z tohoto fondu dověděli o postižení mé dcery Peťky, která je celoživotně upoutané na vozík a nemůže ani komunikovat (33 let), nabídli mi možnost využít jejich projektu zvaného „ZNESNÁZE21“, kde se vybírají prostředky pro potřebné, každý takový se může pokusit si založit sbírku a NFP poté ještě přispěje sám. Hlavně mne potěšil osobní zájem pana Čestmíra Horkého a jeho kolegů, kteří jdou do hloubky věci, skutečně se zajímají, co člověka tíží, co mu může pomoct a jejich pomoc tak není pouze finanční, ale člověk se cítí, že v problému není na světě sám, že má přátele, kterým není ani trochu lhostejný.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Mgr. Iveta Vlasaková, občanka ČR nominuje:

Bohumil Stránský, nezištný poskytovatel canisterapie - Nejen do Denního stacionáře Mateřídouška v Chodově dochází zcela nezištně a obětavě pan Bohumil Stránský se svými chlupatými kamarády - vycvičenými a hlavně empatickými pejsky, s nimiž zde provádí canisterapii. Také čas od času nezištně zavítá do herny Sranda Lama v Chodově, kde přirozeně děti seznamuje s pejsky a učí je tak lásce k nim. V letošním roce opět nezištně navštívil s pejsky branný den pro školáky, pořádaným DDM v Chodově, kde seznámil děti s výcvikem pejsků a jak se k nim správně chovat. Za tyto obětavé činnosti mu patří veliké poděkování.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Jaroslava Raunerová se svou těžce zdravotně handicapovanou dcerou Peťkou nominuje:

manželé Lebedovi z Karlových Varů - Nominujeme úžasné manžele Lebedovi z Karlových Varů. Jsou to právníci, kteří ve volném čase rádi hrají golf, ale radost ze hry si ještě chtějí zvětšit o radost z pomoci druhým. Vlastně si nás našli sami a nabídli nám uspořádání charitativního golfového turnaje ve prospěch speciálního zařízení do naší garáže, které nám pomáhá přemisťovat těžce zdravotně handicapovanou dceru Peťku. Vše proběhlo nečekaně, rychle a k tomu k nám byli tak moc milí a upřímní, že nás to dojalo. Když řeknu před Peťkou o tom zařízení v garáži, přestože nemůže mluvit naznačí palcem nahoru, že je to super. Děkujeme manželům Lebedovým.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Diecézní charita České Budějovice nominuje:

Vladislav Štrejn - Centrum sociálních služeb Staroměstská, České Budějovice - Pan Štrejn se kromě svých pracovních a rodinných povinností (pracuje jako operátor ostrahy na jaderné elektrárně Temelín) 15 let věnoval dobrovolnické činnosti v přijímající organizaci Dobrovolnického centra, v Centru sociálních služeb Staroměstská v rámci akreditovaného programu Paleta života. Zde během let pracoval s desítkami až stovkami klientů. Věnoval se jak činnosti individuální (doprovázel jednotlivé klienty – trávil s nimi volný čas, předčítal jim, naslouchal jejich inspirativním příběhům), tak zařizování skupinových aktivit (harmoniky, společné tancování, pití „čaje o páté,“ a podobně). Prožil odchod všech svých klientů, některé rodiny jej dokonce zvaly na pohřeb. Před pandemií míval okolo 150 „odpracovaných“ hodin ročně.

Kateřina Bartlová - Budějcká stravenka, Vězeňská korespondence, Kongregace školských sester de Notre Dame - Katka u nás jako dobrovolník pravidelně a soustavně působí od roku 2013. Začala v akreditovaném projektu Dobrovolnického centra při Diecézní charitě České Budějovice (dále jen DC při DCHČB) Vězeňská korespondence. V tomto programu si anonymně prostřednictvím adresy DCHČB dopisuje s osobami ve VTOS. Píše si vždy s jedním vězněm. Korespondence končí propuštěním vězně na svobodu nebo ve chvíli, kdy se vězeň přestane ozývat. Za 9 let Katka psychicky podpořila asi 5 vězňů. Nyní si již několik let dopisuje s vězněm Petrem. Podle jeho slov mu Katčiny dopisy velmi pomáhají udržet jej „nad vodou“ ve stereotypním a nepodnětném vězeňském prostředí. Od roku 2014 je potom Katka zapojená do akreditovaného programu Šance všem, v rámci kterého pracuje s lidmi bez domova. Původně pomáhala asi 5 let školským sestrám s přípravami a výdejem svačinových balíčků klientům. Poté, co byl tento projekt ukončen, zapojila se v Terénním programu Charity České Budějovice v rámci projektu Budějcká stravenka. Pomáhá zde klientům s úklidem veřejných prostranství a za odvedenou práci jim vydává stravenky, za které si klienti mohou zakoupit potraviny. Kromě popsané pravidelné dobrovolnické činnosti Katka nevynechá příležitost, aby nám pomohla i při jednorázových akcích většinou spojených s lidmi bez domova (např. během pandemie v provizorní noclehárně, když byl v karanténě azylový dům nebo ve stanových městečcích zřízených pro lidi bez domova). Jednou se ale účastnila jako vedoucí i výletu pro děti ze sociálně slabého prostředí. V roce 2021 měla Kateřina 80 „odpracovaných“ hodin.

Věra Chaloupková - Osobní asistence Charity České Budějovice - Věra se od roku 2014 pravidelně schází s nevidomou klientkou Petrou v rámci akreditovaného programu Paleta života DC při DCHČB. Obě ženy spolu tráví volný čas, chodí do kaváren, na nákupy, povídají si… Během let si vybudovaly velmi přátelský vztah, dobrovolnice se stala nedílným životem klientky. Pokud se nemohou sejít osobně, alespoň si volají nebo píší. Až bude jednou formální dobrovolnictví v této dvojici ukončeno, věříme, že přátelství zde bude fungovat i nadále. A to je ten nejvyšší cíl. V roce 2021 „odpracovala“ Věra 30 dobrovolnických hodin.

Markéta Kašpárková - Centrum sociálních služeb Staroměstská, České Budějovice - Markéta se dobrovolnictví věnuje již od roku 2012, v rámci akreditovaného programu Paleta života DC při DCHČB dochází do jeho přijímající organizace CSS Staroměstská, kde tráví čas s individuálními klienty povídáním či předčítáním. Markéta se schází vždy dlouhodobě s jednou klientkou a doprovází ji na její poslední cestě. Setkala se s odchodem několika svých klientek, přesto v sobě vždy najde sílu a motivaci pokračovat v dobrovolnictví a věnovat se další klientce, která ji aktuálně potřebuje. Čísla „odpracovaných“ hodin za poslední roky jsou nevypovídající, neboť domovy pro seniory byly často pro dobrovolníky zavřené.

Zdeněk Škoda - Pečovatelská služba Charity České Budějovice - Pan Škoda pomáhá jako dobrovolník od roku 2013 v zázemí organizace DCHČB – jeho manuální zručnost a ochota jsou nedocenitelné vždy, když potřebujeme něco opravit, sestavit nábytek, přivrtat poličku, vymalovat… Může se to zdát nepodstatné, ale v zázemí organizace je po těchto činnostech poptávka a je opravdu nesmírně důležité mít takovou oporu v podobě dobrovolníka. Od roku 2019 navíc manuálně vypomáhá i klientce Pečovatelské služby Charity ČB, 81 leté paní Marii, která bydlí sama v domku se zahrádkou, na niž už nestačí. Pan Škoda pomáhá paní Marii se sekáním trávy, údržbou stromů, keřů a květin, občas jí pomůže i s nákupem. Paní Marie je samozřejmě ráda, když si spolu můžou dát i kávu a ukrátí tak dlouhý čas popovídáním. Za rok 2021 „odpracoval“ pan Škoda 141 hodin.

Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA, ředitel školy, Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala nominuje:

Mgr. Kateřina Valešová, ředitelka Ústecké komunitní nadace - Za inspirativní, kreativní a zodpovědnou práci ve vedení nadace, kdy svým příkladným chováním a vysokým pracovním nasazením vyhledávala a podporovala mladé tváře tak, aby mohly pomáhat slabým a potřebným lidem. Dále za unikátní péči o rozvoj včelařství v ústeckém kraji.

Charita Valašské Meziříčí nominují:

Jiří Kapusta - Pan Kapusta začal v Charitě Valašské Meziříčí v roce 2018 vykonávat veřejnou službu – byl úřady vyhodnocen jako nezaměstnatelný člověk a my ze začátku byli také v rozpacích, jak se nám jej podaří zapojit do pracovního procesu. Ale překvapil nás nejen svým vzorným přístupem k práci, ale také nadšením a ochotou pomáhat nad rámec svých povinností. Byli jsme tak spokojeni, že když se vyskytla příležitost na obsadit pracovní pozici s finanční podporou z projektu úřadu práce, neváhali jsme. Dobře víme, jak se těžce hledá dobrý pracovník. A nezklamali jsme se. Pan Kapusta jako pomocný údržbář se osvědčil. Zapadl do kolektivu, vzorně přistupoval k práci a pracoval, jak jen mu to zdravotní stav dovoloval. Po skončení pracovního poměru jsme ho rádi přivítali jako pracovníka veřejné služby, tentokrát v našem charitním obchůdku, spojeného s příjmem darovaných věcí. Jako milovník historie a starých knih se v práci našel. Začal chodit kdykoliv měl dlouhou chvíli, a to bez očekávání jakékoliv odměny. Zapojil se do prodejních dní, kdy občas jezdíme se stánkem prodávat staré knihy. Přijede i o víkendu a my víme, že se na něj můžeme spolehnout. Při komunikaci se zákazníky z něj čiší radost, ochota a láska ke knihám. Jen za letošní rok u nás mimo hodin veřejné služby udělal již více než sto dobrovolnických hodin, které si zapsal. Ale dobře víme, že jich je nejméně dvojnásobek. Pomáhá při příjmu zboží, pomáhá přenášet těžké pytle, se stěhováním, s tříděním, s prodejem, zastupuje chybějící pracovníky, prostě přispěchá, když si myslí, že je něco potřeba. A tak, jak se Charita VM stala jeho srdcovou záležitostí, ani my si nedovedeme představit fungování obchůdku bez něj. A jak sám říká, nejsou pro něj důležité peníze, bohatství, touží jen po tom, mít ze života dobrý pocit a později si říct, že žil dobrý život.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz