www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2022
Krajské nominace 2022
Městské nominace 2022

 

P Ř I J A T É     N O M I N A C E   -   C E N A   Ď   2 0 2 2

(všechny přijaté nominace nerozřazené)


Mgr.Eva Fréharová, Kynšperk nad Ohří nominuje:

Jan Zmrzlý - Dirigent v Městské dechové hudbě v Kynšperku nad Ohří - tento zcela výjimečný člověk se v září 2021 dožil devadesáti let.
Obvykle se Vaše skvělé poděkování týká lidí, kteří svou celoživotní prací přispěli zcela nezištně k zlepšení života svého okolí. Píši záměrně slovo ,,přispět“ v minulém čase, protože pan Jan Zmrzlý se od většiny výrazně liší - nejen ,,přispěl“, ale stále ,,přispívá“ ! Většina lidí okolo devadesáti let zaslouženě odpočívá a mnohdy jsou ve stavu, kdy jim již nezbývají síly ani na péči o sebe sama, natož na práci pro druhé. On je však i ve svém vysokém věku kapelníkem kynšperské dechovky.
To znamená, že se účastní všech zkoušek tohoto hudebního tělesa, ale také všech vystoupení. Dokáže pochodovat a přitom řídit velkou kapelu i když to musí být značně fyzicky namáhavé. Například jen při vystoupení ve spřátelené německé obci Himmelkrone kapela musí projít za každého počasí celým městem a pak ještě dlouho koncertovat! Při Letních slavnostech města Kynšperka dokáže udržet pozornost davu našich spoluobčanů i díky svému klidnému, solidnímu vystupování spojenému s humorem. Ve volných chvílích stále skládá - už má na svém kontě okolo čtyřiceti skladeb, které hrají nejen Kynšperáci!
Obdivuji na něm nejen fyzickou kondici, ale také přirozený respekt, který má u všech členů naší kapely. Zvedne taktovku, všichni se ztiší a vydají ze sebe vše, co umí. A to i v naší době, která prosazuje kult mládí a mnohdy se na starší dívá s despektem! Velmi mne mrzí, že jsem si roce 2021 neuvědomila, že slaví významné jubileum. Je to tím, že ho pro neutuchající energii pokládám za velmi mladého člověka. Jen s bílými vlasy… Jeho přístup k životu, hudbě a lidem je příkladem pro mnoho dalších. Nejen muzikantů.

REHAFIT, o.p.s., Praha nominuje:

JUDr. Magdalena Kubátová - Paní advokátka nás zcela zdarma zastupuje již 6 let, a ačkoli se věnuje velkým korporátním firmám, a její čas je velmi drahý a vzácný. Jak ona sama říká, dělá pro REHAFIT zdarma a s radostí, aby zůstala nohama na zemi a viděla problémy opravdových lidí s těžkým životním údělem. Její nasazení v soudní kauze v roce 2016 s jednou velmi významnou zdravotní pojišťovnou nás zachránila, zdravotní pojišťovna nám dlužila na službách téměř milion korun a nereagovala vůbec na žádné výzvy, až po osobním vložení se do celé kauzy paní advokátkou se věci začaly hýbat a jedna velmi významná zdravotní pojišťovna nám vše uhradila. Od té doby se nás ujala a její poradenství na telefonu, vyjednávání s orgány státní moci apod. je nenahraditelné. Jako nezisková organizace si nemůžeme služby advokátů dovolit, nedovedu si tedy představit, kdybychom paní advokátku neměli, kam by nás vůle státních úředníků dostala. Paní advokátce vděčíme za mnoho, od vyjednávání s pojišťovnami až po MČ, kde hájí naše práva. Za ty roky se z nás stali přátelé, zná naše klienty, tráví s námi volný čas…je zkrátka jednou z nás, součástí velké Rehafití rodiny.

Slezská diakonie, Český Těšín nominuje:

Veronika Židková - Péče a podpora lidí se zdravotním znevýhodněním zejména s poruchou autistického spektra s náročnými projevy chování - Lidé s těžkým a kombinovaným postižením na Krnovsku mají svého dobrého anděla, který v oboru pracuje, ale jeho nadšení a přístup k nim významně přesahuje hranice jakékoliv placené práce. Co je na přístupu paní Veroniky nejcennější?
Její láska k lidem s postižením a to s těžkým a kombinovaným postižením a chováním náročným na péči. Veronika vnímá, jak někteří klienti "rostou", "posouvají se", jak se mění jejich životní a rodinné situace. Je jí ctí, že je součástí jejich života, že jí důvěřují, že se ni obrací v těch těžkých, ale i krásných životních etapách. Veronika je mnohdy provází několika životními etapami.
Její iniciativa pro rozvoj či zachování jejich dovedností, trpělivost.
Její naděje, že každý člověk a to bez ohledu na jeho znevýhodnění nebo specifika, má a může žít důstojný život. Její víra, že lidé jsou si rovni ve své hodnotě.
Její dar - to co dělá, vnímá jako dar, že může takto pomáhat a ovlivňovat kvalitu života lidí.
Její hodiny a hodiny dobrovolné služby a přemýšlení nad rozvojem péče o lidi s významným postižením v regionu i systémově.
Její respekt a úcta ke klientovi, jeho blízkým, dobrovolníkům, kolegům, praktikantům.
Její sen a praktické kroky pro realizaci naplnění snu, tj. malé pobytové sociální služby pro lidi s autismem a chováním náročným na péči.
Paní Veronika v denním stacionáři BENJAMÍN Slezské diakonie v Krnově působí již 17 let. Od roku 2010, se začala účastnit jako asistent - dobrovolník pobytových akcí s organizací Nautis a začala přemýšlet o potřebě vhodné komunitní pobytové sociální služby pro osoby s autismem a chováním náročným na péči. Podpořit tuto cílovou skupinu je pro ni velkým tématem již dvanáct let. Přistupuje k němu s velkým elánem, očekáváním, nadějí, ale také respektem. Ve své pozici, vedoucí střediska, je zapojena do vzniku této důležité služby na Krnovsku. Její jméno je spjato i se vznikem Dobrovolnického centra v Krnově, jehož vznik iniciovala.
A co by se neudálo, kdyby paní Veronika takto nepřemýšlela a nejednala?
Služba denního stacionáře Benjamín by tak významně nepřekročila očekávání na kvalitu poskytované sociální služby.
Kvalita života osob s těžkým a kombinovaným postižením by byla nejspíš o poznání nižší.
Dobrovolnický program by neměl tolik dobrovolníků a klienti tolik přátel; nerozvinuly by se dlouhodobé vztahy mezi zaměstnanci, dobrovolníky.
Pro klienty, blízké, dobrovolníky, spolupracovníky by svět byl chudší o jednoho lidského „anděla“ s charakteristikami výše uvedenými.
Pracovní tým Slezské diakonie by byl chudší o inspirativní, příkladný přístup ke klientovi a lidem, který zrcadlí zásadní křesťanské hodnoty naší organizace. Budeme vděčni za její ocenění a dlouholetý přínos.
Prosím seznamte se s paní Veronikou, prostřednictvím on-line našeho zpravodajství Mozaiky. https://www.youtube.com/watch?v=PlHa5EXhgk4

Kompakt spol. s r.o., Oblastní pobočka Frýdek-Místek - Sociální automobil: Pořízení aut pro potřeby klientů sociálních služeb, zejména pro osoby se zdravotním znevýhodněním - Řada sociálních služeb se bez osobních automobilů neobejde a to z hlediska dostupnosti podpory a péče pro osoby, které mají řadu potřeb, zejména v oblasti svého zdravotního znevýhodnění. Plně si je vědoma této skutečnosti firma Kompakt s.r.o. Naší organizaci již více než 15 let pomáhá naplnit právě tuto potřebu a zapůjčuje/zajišťuje nám vozidla uzpůsobená potřebám našich klientů. Takto nám bylo již zapůjčeno více než 10 vozidel, na která bychom jinak finančně dosáhli jen s velkými obtížemi. Slezská diakonie uzavírá s firmou Kompakt smlouvu o výpůjčce zpravidla na 5-6 let. Platíme 1 Kč ročně, pojistné a silniční daň. Auta jsou polepena reklamami sponzorských firem, které přispěly na zakoupení daného vozidla a které právě pan Božoň se svým týmem oslovuje a motivuje je k podpoře. Po skončení výpůjčky má naše organizace, Slezská diakonie, možnost auto odkoupit za zvýhodněnou cenu. Pan Břetislav Božoň, se kterým léta spolupracujeme, nejenže dokáže oslovit sponzory pro pořízení vhodného automobilu, ale rovněž vykomunikovat předání automobilu tak, aby sponzoři měli možnost seznámit se sociální službou, která bude automobil využívat a navázali s touto službou komunikaci i případně další vztahy. Myšlenku sociálního automobilu umí ale také šířit dál. Spolupracuje s médií v regionu, kde působí sociální služba, která bude automobil využívat, osloví primátory a starosty příslušných měst a obcí, včetně zástupců krajského úřadu, pod jejichž záštitou projekt „Sociálního automobilu“ realizuje. Tento přístup zrcadlí celistvý pohled na podporu a integraci zejména lidí se zdravotním znevýhodněním do společnosti. Jsme firmě Kompakt s.r.o a panu Božoňovi vděčni za jejich letitou podporu, přístup k sociálním službám a jsme přesvědčeni, že jejich postoj může být inspirací pro ostatní a že si ocenění právem zaslouží.

LMC s.r.o., Praha - Společnost LMC nás již mnoho let velmi výrazně podporuje v náboru nových zaměstnanců do služeb Slezské diakonie. Přestože v organizaci využíváme také vlastní možnosti při hledání nových kolegů (webové stránky, Facebook aj.), je stále obtížnější najít nové pracovníky, kteří budou schopni zajistit kvalitní sociální služby pro naše klienty. Díky společnosti LMC máme možnost inzerovat volná místa na portálech Jobs.cz, Prace.cz i v mobilní aplikaci Práce za rohem a mít také svůj profil s hodnocením firmy na Atmoskopu. Dlouhodobě pozorujeme, že nejvíce uchazečů k nám přichází právě přes tyto pracovní portály, a tedy bychom bez možnosti jejich využití jen velmi těžko hledali nové pracovníky, kteří budou pečovat o naše klienty. Proto jsme velmi vděčni, za dlouholetou podporu, kterou nám společnost LMC poskytuje a patří jim obrovské poděkování.

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie - Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie přijímá ke vzdělávání žáky s nejtěžšími kombinovanými formami postižení. Zejména ke vzdělávání ve střední škole přijímá žáky, které všechny ostatní školy, vzhledem k jejich vícečetnému postižení odmítají s odůvodnění, že takoví žáci musí mít osobního asistenta (kterého platí rodiče) nebo mají po základní škole rovnou čerpat sociální služby. Střední škola Slezské diakonie poskytuje nejen kvalitní výuku, ale žákům s těžkým mentálním postižením v kombinaci s těžkým somatickým postižením dává možnost získat vzdělání v praktické škole jednoleté nebo v praktické škole dvouleté s podporou asistentů pedagoga, kteří jsou oporou žáků ve všech směrech a vykonávají ochotně činnosti přesahující běžný rámec náplně práce asistenta pedagoga. Vedení školy zapojilo žáky do dvou tranzitních programů realizovaných ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci a Moravskoslezským krajem. Tranzitní program dává žákům nové možností a patří k inovativním formám vzdělávání a začleňování žáků do většinové společnosti.

Slezská diakonie - Úsek Brno: Markéta Heroutová a tým Úseku Brno - Paní Heroutová založila ve Slezské diakonii Úsek Brno v roce 2005 jako reakci na potřeby rodin s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Svým osobním zapálením, lidskostí a vysoce profesionálním přístupem se jí podařilo vybudovat nejen síť služeb pro rodiny s dětmi s postižením, ale v posledních letech rozvinula také se svým týmem úseku Brno projekty nad rámec běžných sociálních služeb. Tyto projekty a aktivity přinášejí rodinám a dětem i s těžkým zdravotním postižením příležitosti prožít kvalitní život, nebýt vyloučený ze společnosti a podílet se na jejím životě. Naše nominace se vztahuje právě k těmto nadstandardním aktivitám, kterými jsou projekt home sharing (sdílená péče), projekt doplňkových odborných služeb jako je senzorická integrace, krizová intervence, psychologická podpora a třetím projektem je realizace svépomocných skupin pro rodiče dětí s postižením. Díky těmto aktivitám získaly rodiny finančně dostupnou podporu v oblastech, které nejsou běžnou součástí sociálních služeb a mohou prožívat radost z toho, že jejich děti mají příležitosti pro uplatnění se v běžném životě.
Paní Markéta je motorem všech těchto aktivit, je inspirátorkou, motivátorkou a zároveň obrovským srdcařem a pracantem. Již 17 let je neúnavnou propagátorkou inkluzivní společnosti, kde každý má své místo.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Dětský domov a Školní Jídelna, Ostrava – Slezská Ostrava nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Každý rok se děti našeho dětského domova těší na dárečky pod stromeček. Jejich přání nám pomáhají splnit šikovní manažeři na vozíku z Havlíčkova Brodu. Za trpělivost a obětavou práci jim srdečně děkujeme. Díky jejich snažení prožijí děti kouzelné Vánoce.

Dětský domov DOMINO, Plzeň nominuje:

Tomáš Slavata - Tomáš a Pavlína Slavatovi a jejich „Hromová parta“ si opětovně zaslouží tuto nominaci. Nejenže jako první reagovali před 2lety na situaci COVID 19 a po celou dobu a vlastně, až do dnes, zaváželi do dětských domovů roušky, respirátory, ochranné pomůcky, antibakteriální gely, desinfekce ANTIKOVID, krémy na ruce, vitamíny a pomohli nám vytvořit dostatečnou zásobu všeho tolik potřebného, za což jsme byli velice rádi. Uspořádali nádhernou akci v Cirk La Putyka , na které osobně poděkovali 140 zástupcům dětským domovům za jejich práci a každý domov obdržel nádhernou skleněnou cenu, kterou vyrobil Dalibor Šípek. Zorganizovali a uskutečnili sbírku oblečení z dětských domovů pro děti v uprchlickém táboře v Řecku a přímou pomoc dětem a maminkám na Ukrajině. I přesto, že poslední měsíce pracují na rekonstrukci svého domu, nezapomínají organizovat besedy a návštěvy DD. 3. května 2022 startuje tradiční Slavata Triatlon Tour, na který se již všichni v Plzni těšíme. A to vše bez prezentace, fotek a jakéhokoliv veřejného děkování. Zaslouží si vyjádření velké úcty, lidskosti a skromnosti s nekonečnou touhou pomáhat. Děkujeme!!!

Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov nominuje:

Tango Havlíčkův Brod - Pomoc dětským domovům a ústavům sociální péče obdarovat děti vánočními dárky. Děti si namalují dvě vysněná přání. Do projektu jsou zapojeni zdravotně znevýhodnění lidé, kteří zajišťují propojení mezi dárcem a celým systémem. Tímto chceme celému týmu Tango poděkovat za jejich spolupráci, pomoc a energii, kterou nám každoročně věnují. Děkujeme!

Divadlo Ungelt, Praha nominuje:

Zuzana a Martin Molnárovi - Zuzana a Martin Molnárovi byli naši běžní diváci. Chodili k nám tak často, až se stali členy Klubu přátel Divadla Ungelt. Brzy jsme se s nimi sblížili, neboť dokázali skvěle reflektovat naši práci. Jejich zpětné vazby jsme si nesmírně cenili. Pandemie covidu divadlo bolestně zasáhla a my bojovali o přežití. V době, kdy jsme už ztráceli víru, nás manželé Molnárovi podpořili nejen psychicky, ale také finančně. Šokovalo nás to i dojalo – věděli jsme totiž, že mají běžné civilní povolání a rozhodně tak nemají finanční prostředky na rozdávání. Pandemie byla dlouhá a oni nás během ní opakovaně poctili podporou. Přirozeně se tak stali našimi hlavními partnery. Když jsme jim řekli, že bychom je rádi nominovali na Cenu Ď, oponovali nám, že jejich podpora je vzhledem k nákladům divadla jen „kapkou v oceánu“ – i kdyby to tak bylo, bez kapky by nebyl oceán.

Centrum sociální pomoci Vodňany nominuje:

Mgr. Jitka Velková - Paní ředitelka Městské galerie a muzea Mgr. Jitka Velková je nenápadná drobná dáma hýřící energií, ale paradoxně i obrovským klidem. Oplývá obrovskými znalostmi o naší historii a dovede je srozumitelným a zajímavým způsoben předat svým posluchačům různých cílových skupin.

Tato energická a skromná žena je spoluautorkou knihy Helfenburk v pověstech, Vodňany, město uprostřed jižních Čech a Vodňany včera a dnes. Autorkou případně spoluautorkou mnoha výstavních katalogů. Je dlouholetou členkou souboru Loutkového divadla Pimprlata a provozuje spoustou dalších aktivit.

I přes velké pracovní vytížení si vždy najde čas a po dobu více jak patnácti let navštěvuje seniory nejen v CSP Vodňany, se zajímavě připravenými přednáškami, do kterých vtahuje i posluchače. Navštěvuje nás v dobách klidných, ale nezapomíná na nás ani v dobách velice těžkých. Nedá se slovy vyjádřit co pro nás znamenala její pomoc v době, kdy u nás v zařízení naplno a v celé síle „propuklo“ onemocnění covid-19. Paní Velková neváhala a aktivně oslovila naší paní ředitelku s nabídkou svojí pomoci. V té době bylo potřeba každé ruky u lůžek seniorů, a tak jsme na čas měli jednu skvělou pečovatelku. Moc si toho vážíme a jako projev opravdového a upřímného poděkování jsme se rozhodli za tento následování hodný projev lidskosti nominovat paní Mgr. Jitku Velkovou na cenu Ď. Ještě jednou OBROVSKÉ DÍKY!

Zoologická zahrada Jihlava nominuje:

MDDr. Dana Gurková - Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava - Paní doktorka Dana Gurková podporuje nepřetržitě již od roku 2013 projekt „Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava“. Do tohoto projektu se mohou zapojit fyzické i právnické osoby a dle svých možností si vybrat zvíře, které ročně podpoří určitou finanční částkou. Od roku 2013 přispěla do tohoto projektu částkou 100 tis. Kč a podpořila tak chov hrošíků liberijských v naší zoo. Ceníme si u ní zvláště toho, že přispívá zcela nezištně. Nežádá žádné ocenění ani výhody. Právě dlouhodobá aktivní účast v tomto projektu má hluboký smysl, a to nejen díky finanční pomoci, ale zároveň vztahu, který vzniká mezi zoologickou zahradou a každým, kdo ji takovýmto způsobem podporuje. V konečném důsledku je tento vztah přínosem celospolečenského rozměru.

22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou - Symbolická adopce zvířat v Zoo Jihlava - Příslušníci 22. základny vrtulníkového letectva vybrali na chov zvířat v Zoo Jihlava celkem 102 280,- Kč. Chtěli tak podpořit chov zvířat, jelikož pro COVID-19 byla zoo uzavřená, co značně ztížilo její provoz. Kromě finančního příspěvku adoptovali i tři zvířata: tygra sumaterského, hrošíka liberijského a orla mořského. Tyto tři zvířata reprezentují tři letky: 221. vrtulníkovou „tygří“ letku, 222. vrtulníkovou letku, která má ve znaku hrocha, a 223. letku oprav letecké techniky, která má ve znaku orla.

Domov Vesna Orlová nominuje:

Ivana Laliková - Je za námi velmi náročné období, kdy se domovy pro seniory zavíraly návštěvníkům. Nikdo nevěděl, jak je to s očkováním. Kolovalo mnoho polopravd a mýtů. Hodně rodinných příslušníků raději nechodilo navštěvovat své nejbližší. A přece se našli cizí lidé, dobrovolníci, kteří i za těchto podmínek docházeli na návštěvy. Akceptovaly přísné hygienická opatření, nechali se očkovat. Ač má p. Laliková svou rodinu, pravidelně docházela a stále dochází za naší klientkou a tráví s ní měsíčně několik hodin. Naše klientka je upoutaná na lůžko. Má svou sestru, ale kontakt musí omezit jen na telefonní schůzky. Pro velkou vzdálenost a vysoký věk svůj i věk své sestry. Paní Laliková k nám jako dobrovolnice dochází již několik let. S uživatelkou mají velmi blízký vztah. P. Laliková ji vždy přinese dobrou náladu. Znají se tak dobře, že si povídají o všem, co kterou zajímá. Jedna obohacuje druhou. Kolik z nás denně říká, že nemá čas. Nic nestíhá, pospíchá. Asi je to velmi individuální. Smekám před paní Lalikovou, a ostatními dobrovolníky, že si najdou čas. Třeba i proto aby naučili své děti k úctě k lidem, a především pak k lidem nemocným.

Dětský domov a školní jídelna Radkov – Dubová nominuje:

Nadační fond PRO život - S manž. Zevlovými se znám cca 2 roky. Za tu dobu našemu domovu nesmírně pomohli. Nejdříve se jednalo o pár návštěv našem DD. Vždy dětem dovezli spoustu dárků, poté zajistili nové postele a nábytek na ložnice pro děti. Zařídili dětem vánoční dárky, které do Dd přivezli. Každé dítě dostalo přesně to co si přálo. Stali se z nás kamarádi. Když jsme byli na výletě v Praze , zajistili nám program – elektrické motokáry. Poté přijeli na víkend za dětma, opět dovezli skvělé kamarády, holiče yotubéry, aj. Také přivezli dětem el. Koloběžky. Poslední akci je to, že zorganizovali bezplatně pro celý náš DD týdenní pobyt v Praze se spoustou programů. V neposlední řadě nám pomohli získat devítimístné auto pro děti. Stali se z nás přátelé. Jsou to skuteční mecenáši.

Divadelní spolek Ochotníci Ostrov nominuje:

Lenka a Václav Novotní - Manželé Novotní doprovázejí Divadelní spolek Ochotníci Ostrov už od dob jeho obnovení (tedy 30 let). A není to „jen“ docházení na zkoušky. Bez jejich hereckého talentu by se neobešla skoro žádná naše divadelní hra ani pohádka. Ale k tomu, se oba starají o samotný chod divadla, a tvoří jeho nezbytné zázemí. Lenka se stará o divadelní fundus. Šije, pere, žehlí, uklízí, shání… a mnohé další, které se nedá ani popsat slovy. Má v hlavě všechny rekvizity k pohádkám i představením pro dospělé, co se kde kdy hraje a co je kde potřeba a v jakém stavu. Občas zavrčí, ale kdo z nás by podobnou aktivitu vydržel, byť i pouhý rok, skončil by na psychiatrii. Vašek zajišťuje kulisy, techniku, prostory… Dobře ví, kolik bude potřeba aut, do jakého se vejdou kufry a kde bude potřeba světla nebo zvuk. Je to opravdu těžké popsat, čím vším se oba ve spolku zabývají. Věnují divadlu každou svou volnou chvilku, a to ve všední dny i o víkendech. Bez nich by bylo potřeba najmout minimálně celý tucet takových, aby vše fungovalo, jak má. Manželé Novotní ochotnickým spolkem v Ostrově prostě žijí a žijí pro něj. Za celý spolek Ochotníci Ostrov moc děkujeme, že takoví jsou a že díky nim můžeme dělat i my to, co nás baví!

Městské charita Plzeň nominuje:

Ing. Václav Liška - Pan Václav Liška je oficiálně dobrovolníkem Městské charity od jejího vzniku, ale už před tím, ještě před jejím založením, se zapojoval do služby potřebným, např. při organizování pomoci do tehdy válkou zmítané Jugoslávie, svou znalostí němčiny velmi pozitivně ovlivnil jednání s Regensburskou diecézí o pomoci a spolupráci s nově založenou diecézí Plzeňskou především v oblasti charity, velmi aktivně vykonává funkci jednatele ve Farní charitě Plzeň-Bory, od zahájení provozu našeho zařízení pro matky s dětmi, Domova sv. Zdislavy, pomáhal pro ně organizovat výlety, nadílky, besídky atd. Letošního roku dovršil 8O roků života a po celou dobu 30 let nikdy neodmítl pomoc, pokud to bylo v jeho silách. Je to opravdu skromný a tichý roky prověřený nezištný spolupracovník.

Jaroslava Raunerová, Karlovy Vary nominuje:

Jitka Pokorná - Terapeutický účinek Reborn panenek - „panenkoterapie“ - Dlouhodobá pomoc samoživitelkám.
S panenky,vypadají jako živí kojenci, jezdí za seniory + stacionář Mateřídouška. Péče o ně, přebalování, komunikace s panenkou pomáhá klientům procvičením pohybu, jemné motoriky, vzpomínky na minulost.

Charita Česká Lípa nominuje:

Florbalový klub Česká Lípa – Lucie Šmídová, Anna Kadlecová, Michala Mothejzíková - Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny - Florbalový klub Česká Lípa zorganizoval velmi rychle první sbírku potřebných věcí pro ukrajinské uprchlíky, zároveň poté organizovali další sbírky a koordinovaně vydávali po dobu 3 měsíců vše potřebné zdarma s dalšími dobrovolníky jednotlivým ukrajinským rodinám ze skladu, který si sami zajistili.
Spolupráce s Charitou Česká Lípa je dlouhodobá, již několikrát pro naši organizaci zajistili sbírky ošacení pro rodiny s dětmi v tíživé životní situaci.

Oblastní charita Blansko nominuje:

Gatema Holding s. r. o. - Ing. František Vlk, ředitel - Gatema Holding s. r. o. patří ke společnostem, které se rozhodli pomáhat regionu, kde působí. Gatema a její ředitel Ing. František Vlk jsou dlouhodobou oporou Oblastní charity Blansko, které aktivně pomáhají. Do pomoci zapojují zaměstnance a výtěžek vánoční besídky a tomboly věnují s dary právě na pomoc potřebným lidem, o které se Charita stará. Poslední roky se pomoc zaměřila na zařízení Betany Boskovice, které pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením lehkého a středního stupně. Konkrétně jsou zde dvě služby – Chráněné bydlení a Sociálně terapeutické dílny. Pro chráněné bydlení se díky darům daří pořizovat vybavení, na které by jinak nezbývalo a pro terapeutické dílny je to pak podpora na nákup materiálu pro dílny a umělecké tvoření. Díky podpoře zde mohou vznikat krásné linoryty, obrázky a řada výrobků, které dělají radost jak lidem s hendikepem, kteří je vyrábí, tak lidem, ke kterým se výrobky dostanou. A tak je to radost dvojnásobná a lidem s mentálním postižením pak tvořivá práce v dílnách dává smysl a naplnění života a taky pocit užitečnosti. A tak si všichni „Gatemáci“ v čele s ředitelem Ing. Vlkem zaslouží velké poděkování.

Diecézní charita Plzeň nominuje:

Halina Vetenglová - Paní Halina Vetenglová je již 25 let ředitelkou Farní charity Dolní Bělá. Po celou tuto dobu navštěvuje pravidelně obyvatele Domova pro seniory v Horní Bříze, Dětského domova v Trnové a mnoho lidí, kteří jsou zdravotně postiženi nebo jsou v sociální nouzi. Jako hlavní organizátorka Tříkrálové sbírky ve farnosti jim každoročně zajišťuje z této sbírky všestrannou pomoc (ošacení, zdravotní potřeby, potraviny, hračky), často ovšem na toto vše přispívá také z vlastní kapsy. Je aktivní rovněž jako členka Sboru pro občanské záležitosti při MÚ v Horní Bříze, nejen jako kostelnice slouží také v ledeckém kostele a farnosti. Díky tomu všemu je ve svém okolí známá a vyhledávaná lidmi bez rozdílu vyznání. Za toto vše, co pro druhé lidi obětavě, nezištně a s láskou dlouhodobě dělá (zde je jen stručný výčet), si zaslouží mimořádné poděkování a ocenění.

KS-Europe s. r. o., zastoupená jednatelem společnosti Aloisem Pokorným - Diecézní charita Plzeň již třetím měsícem pomáhá příchozím z Ukrajiny. Vydáváme potravinovou a materiální pomoc ze svého Humanitárního skladu v Cukrovarské ulici v Plzni. Hmotností dosahuje vydaná humanitární pomoc několik desítek tun. Není do ní však počítáno velké množství oblečení, ale i dek, hrnců nebo dětských kočárků, které zde Charita také vydává. Pro pomoc sem chodí nejčastěji ukrajinské matky s dětmi. Zajištění takového objemu pomoci bychom ale nezvládli bez úžasné pomoci dobrovolníků, kterých bylo třeba denně okolo 20 včetně tlumočníků. Protože ani organizace takového počtu dobrovolníků na každý den není jednoduchá, chtěli bychom nesmírně poděkovat firmě KS-Europe, která uvolnila pracovnice, které nám pomáhaly tři měsíce. Bez této pomoci si zdejší situaci ani nedokážeme představit.
Dříve denně, nyní každé pondělí a čtvrtek vydáváme potraviny, hygienické potřeby zhruba 450 ukrajinským rodinám s dětmi. Co všechno okolo pomoci děláme a s čím nám pracovnice KS-Europe pomáhaly?
Třídily a uskladňovaly dary potravin a hygieny, připravovaly tašky pro výdej, vydávaly pomoc, pomáhaly v šatníku, který je otevřený pro výběr oděvů nebo domácích potřeb a v neposlední řadě tlumočily.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za pomoc v podobě stabilního týmu kolegyň, které nám pomohly zvládat naši službu příchozím. Poděkování patří pracovnicím, ale zejména firmě KS Europe, která to umožnila. Firma KS-Europe také darovala větší množství nového nádobí a ponožek pro výdeje v Charitním šatníku.

Dětský domov, Jemnice nominuje:

Spirax Sarco spol s r.o. - Financování volnočasových aktivit a dětských táborů pro naše děti, formou finančních sponzorských darů, zafinancování oken na našich cvičných bytech na našem odloučeném pracovišti v Budkově. Z naší strany jim patří velké poděkování.

Constructing s.r.o. - Ing. Jan Mandičák, Ing. Kateřina Mandičáková - Firma Constricing s.r.o. s naším dětským domovem spolupracuje již desátým rokem. Každoročně nám poskytuje sponzorský finanční dar pro potřeby našich dětí nebo nám pomáhají materiálně při opravách a stavbách – stavební materiál zdarma nebo s výraznou slevou. Oba manželé jsou naprosto úžasní, pomáhají nám kde můžou. Z naší strany jim patří velké poděkování.

ALTREVA spol. s r.o., zastoupená: jednatelkou Ludmilou Tesařovou - Firma ALTREVA spol. s.r.o. s naším dětským domovem spolupracuje od roku 2004. Každoročně nám poskytuje sponzorský finanční dar pro potřeby našich dětí. Z naší strany jim patří velké poděkování.

manželé Uherkovi - Manželé Uherkovi jsou naprosto báječní lidé se srdcem na dlani a občas jim musíme kontrolovat záda, jestli jim na lopatkách nevyrostla andělská křídla!!! Stále pro nás vymýšlí různé projekty, kde by náš dětský domov získal peníze, nebo nějakým způsobem podpořily naše děti. Paní Uherková se každoročně stará o to, aby každé naše dítě dostalo pod stromeček vánoční dárek. Kdybych snad řekla, že nám chybí šály a čepice, určitě by po večer pletla ?. Také pro nás pořádá sbírku školních pomůcek. Je to úžasná žena!! Pan Uherek zase nám velmi pomáhal při covidu, kdy nám zajistil ochranné pomůcky pro děti a zaměstnance nebo jezdí na kole, aby za získané body jely naše děti na letní dětské tábory. Oba jsou naprosto úžasní a jsou pro naše děti velkou motivací, že když se chce, tak všechno jde!!!
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Stanislav Kamínek - Pan Kamínek je soukromou osobou, který spolupracuje s naším dětským domovem již asi 13 let. Je to báječný člověk, který je pro naše děti i morálním vzorem. Vše dělá zcela nezištně a s velkou láskou k našemu dětskému domovu.
- Pravidelně kupuje několikrát ročně dorty na všechny rodinné skupiny.
- Pořádá zdarma koncerty a hudební vystoupení žáků z LŠU v našem dětském domově.
- Podporuje naše děti formou finančních darů (na LDT, výlety, financování zájmových kroužků.
- Vozí dětem drobné dárky, nakopírované písničky.
- Kupuje dětem výtvarné potřeby a různé pomůcky pro kreativní tvoření.

STŘÍPKY z.s., Sokolov nominuje:

Mgr. Bc. Kateřina Trnková - Ráda bych touto cestou poděkovala Kačce Trnkové coby základnímu pilíři našeho mobilního hospice. Kačka je osobou, která stála při zrodu mobilního hospice Motýl a je zároveň osobou, která je v každém jednotlivém příběhu hospice od začátku až do konce. Je při prvním a také při posledním kontaktu s pečující rodinou a veškerá organizace stojí právě na ní. Je to člověk velice empatický, dobrosrdečný a upřímný. Když mi na začátku loňského roku oznámila, že má rakovinu, nemohla jsem tomu ani uvěřit. Roky doprovází klienty, pomáhá pečujícím, je osobně v přímé péči, vidí věci, které člověk mimo tento obor nevidí, ani neví, že takové mohou být, a teď ona sama bude bojovat?! Proč zrovna ona?! Kačka ale bojovala statečně! A i přes svůj vlastní boj se stále věnovala péči o klienty. A svůj nejtěžší boj života vyhrála! A protože cítím, že je z toho všeho hodně vyčerpaná a že možná bude muset změnit oblast působení, aby ochránila sebe samu, ráda bych jí takto projevila úctu a poděkovala jí za vše, za to jaký báječný člověk je. Děkuji

Centrum Kociánka, Brno nominuje:

Mgr. Milan Fiala, Planetárium Morava - Pan Fiala se nám před lety ozval, že by nás rád navštívil se svým Planetáriem Morava, což je mobilní planetárium do škol. Samozřejmě zcela zdarma pro naše uživatele ?. Za tu dobu máme za sebou již několik setkání, věnoval se našim uživatelům celé odpoledne, zajímal se velmi o to, co by je bavilo, jak má program sestavit tak, aby byl krásný a poučný pro všechny. Vše pečlivě připravil. Kromě toho nám již 4krát připravil celodenní program plný venkovních aktivit pro naše uživatele v rámci našich společenských akcí. Vše dělá zdarma, precizně, zajímá se o naše potřeby, je velmi ochotný a milý. Jde vidět, že nejen svou práci dělá od srdce, ale stejně tak jeho pomoc odtud pramení. Děkujeme!

taneční skupina TAKT Liberec, z.s. nominuje:

PRECIOSA, a.s. prostřednictvím podnikové Nadace Preciosa - Náš mnoholetý, velmi vážený a hlavní sponzor, který nám přispívá již od roku 2000, kdy jsme jen díky jeho daru mohli odjet reprezentovat Liberec na Mistrovství světa. Díky Nadaci PRECIOSA může naše taneční skupina vyplnit volný čas smysluplným způsobem cca 400 dětem a mládeži i při velmi nízkých členských poplatcích, jelikož finanční dary používáme zejména na „běžný chod skupiny“ (úhrada nájemného, dopravného na soutěže, šití nákladných kostýmů, reprezentace na mezinárodních soutěžích apod.), ale i na organizování rozličných akcí pro děti a mládež (příměstské tábory, letní taneční školy, workshopy, dětské dny, taneční soutěže atd.).

Nadační fond POROZUMĚNÍ, Praha nominuje:

Mgr.Pavlína Zvelebilová - Jedná se o nominaci paní ředitelky organizace REHAFIT, o.p.s. (www.rehafit.cz), která poskytuje zásadní pomoc a mnohaletou podporu pro tělesně postižené, zahrnující jak komplexní odbornou zdravotní péči, tak i psychosociální zázemí a návaznost služeb pro tuto cílovou skupinu. Paní ředitelka se věnuje této péči mnoho dlouhých let, celé centrum sama založila a dává mu veškerý svůj čas a energii. Ve svém zařízení pomohla již mnoha stům handicapovaným a to převážně z oblasti Černého Mostu, kde je jich ubytováno značné množství. Přesto, že jí často jsou házeny klacky pod nohy například od zdravotní pojišťovny, tak svým neutuchajícím nadšením a entuziasmem, dává obrovskému množství zdravotně postižených lidí, chuť déle a hlavně důstojně žít. Zároveň dokáže motivovat lidi kolem sebe a vytváří tak ostrov pomoci v této zdravotně sociální oblasti, kde je to tak důležité. Poskytované služby, jejich množství, zacílení, kvalita a hlavně kontinuita jsou obrovskou pomocí jak místním obyvatelům s hendikepem tak i klientům, kteří do tohoto zařízení dojíždí z celé Prahy a okolí. Poděkování je jen maličká odměna za to, co paní ředitelka dělá, přesto bych byl nejen já moc rád pokud by kolegium právě tuto nominaci vybrala k ocenění, protože neznám osobu, která by si jej zasloužila více!

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem nominuje:

Eliška Provazníková - Eliška Provazníková začala do našeho Domova docházet na námi plánované akce v roce 2016.
První aktivity, do kterých od začátku zapojila svého manžela Mirka i svou dceru Elišku byla účast na vánočních a velikonočních dílnách. Při této příležitosti společně klienti, zaměstnanci i dobrovolníci vyrábí ozdoby a dekorace pro výzdobu Domova. V dalších letech nám Eliška pomáhala na akcích pro veřejnost – Vítání léta, opět s manželem a dcerou hlídali skákací hrad pro děti, aby se nikomu nic nestalo.
Dále se Eliška pravidelně v létě na Zahradní slavnosti zapojí s paní ředitelkou do pečení bramboráků, které jsou určeny pro klienty i zaměstnance (aby se všichni dosyta nabažili, stojí u nich celé odpoledne).
Nejvýraznější aktivitou, kterou do našeho zařízení přinesla je projekt s názvem Život je teď.
Letos jsme uspořádali již 4. ročník.
Základ ale na začátku položila právě Eliška.
Eliška Provazníková je kosmetička, pracující se značkou Babor. Při jednom přátelském rozhovoru v roce 2019 se Eliška zeptala na to, co by ještě mohla pro naše seniory udělat. Čím by je mohla potěšit. Nabídla svou profesi kosmetičky. A když už by byli ti senioři nalíčení a upravení, chtělo by to, upravit jim vlasy a také je pak určitě vyfotit, aby na tu nádheru měli památku. Eliška oslovila svou kamarádku kadeřnici a fotografa a tým byl kompletní. První ročník fotografování klientů se uskutečnil v prostorách našeho Domova v „retro“ místnosti. Z fotografií vznikl kalendář a výstava. Další rok už jsme žili s Covid a tu Eliška přispěchala s tím, že jako kynolog se pokusí zavolat do Základní organizace ve Dvoře Králové, kde bychom mohli fotky s pejsky pořídit. Podařilo se. Opět z fotografií vznikl kalendář. Výstava se bohužel díky epidemiologickým popatřením nestihla. Další ročník nás Eliška opět vyburcovala a s ukončením epidemiologických opatření se podařilo naše klienty fotit v Safari Parku ve Dvoře Králové. Výstavu z focení, léčení a česání jsme uspořádali za dva ročníky v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Ještě předtím jsme se ale začali rozhlížet kam bychom vyrazili další rok. A tu tady byla opět Eliška Provazníková, která předjednala líčení, česání a focení v národní kulturní památce v Národním hřebčínu Kladruby nad Labem. Nejprve nám trochu zatrnulo, ale když si Eliška vezme něco do hlavy, jde za tím. Takže úprava našich seniorů v podání Elišky a kadeřnice, fotografování, včetně zapojení jako modelů studentů ze Střední školy chovu koní a jezdectví a Střední odborné školy elektrotechniky a informačních technologií jako fotografů příběhu je uskutečnilo v květnu 2022. Výstava v reprezentativních prostorách Muzea východních Čech, která proběhla včera – 23. 6. 2022 byl opět nápad Elišky. Eliška jako kosmetička pracující se značkou Babor vyjednala už podruhé drobné balíčky kvalitní kosmetiky pro příchozí na vernisáž. Přikládáme odkazy na tři ročníky projektu Život je teď. Letošní rok bude doplněn v příštím týdnu na těchto stránkách:
https://www.domovdknl.cz/zivot-je-ted/
https://www.domovdknl.cz/zivot-je-ted-2021/#gallery-5-4 - Eliška je prostřední
Jsme velmi rádi za její nadšení, se kterým nás vždycky strhne k projektům a akcím, které by bez ní nebyly ono. Má srdce na správném místě, je především člověkem, přítelem, kamarádkou. Naši klienti se na ni vždycky moc těší a mají ji rádi.

ZŠ, DD, ŠD a ŠJ, Vrbno p. Pradědem nominuje:

Pavlína Lesniaková - Paní ředitelka má v péči mateřské školy děti našeho dětského domova. K těmto přistupuje s vysokou dávkou profesionality, podporuje projekt spolupráce obou organizací. Společně se všemi dětmi dochází do dětského domova, kde děti konají výtvarné činnosti či jiné aktivity. S organizací je v kontaktu, pomáhá všemi prostředky, aby se děti bez rodičů cítily ve školce jako všechny ostatní, což umožňuje úžasnou integraci a start dětí ve školském prostředí. Jí vedený tým vhodně motivuje pro práci s dětmi z dětského domova

Regionální organizace zdravotně postižených Sever Liberec z.s., nominuje:

Marie Plischová - Naše Maruška. Maruška Plischová pracuje jako dobrovolnice, předsedkyně organizace Arcus Liberec od 2. 2. 1998. Plných 24 let.
Zajišťuje ozdravné rekondiční pobyty pro onkologické pacienty s přednáškami. Pravidelně každé pondělí zajišťuje zdravotní a rehabilitační cvičení pro onkologické pacienty. Poskytuje odborné poradenství pro onkologické pacienty a jejich rodinné příslušníky. Společně s výborem organizace, každý rok připravují a realizují KVĚTINOVÝ DEN. Jedná se o celostátní veřejnou sbírku na podporu onkologických pacientů a jejich rodin. Každý měsíc realizuje setkání onkologických pacientů, pro které připravuje odborné přednášky. Její úžasný přístup k lidem: ochota, vlídnost, pochopení, podpora ve všech směrech. Je člověkem na pravém místě. Kdykoliv a kdokoliv se dostane do obtížné situace, je ochotná maximálně pomoci. Sejde se s daným člověkem. Vysvětlí včasnou prevenci, postup, jak co má postižená osoba udělat, na koho se má obrátit v dané situaci, jak se může se svým onemocněním vyrovnat a žít plnohodnotným životem. Spolupracuje s odbornými lékaři. Mimo to, hledá sponzory na zajištění těchto akcí. Spolupracuje také s podobnými neziskovými organizacemi, které pomáhají zdravotně postiženým spoluobčanům. Naše Maruška je také maminka, babička a prababička a ochránkyně zvířat.

Ing. Lumír Aschenbrenner, starosta MO Plzeň 2 - Slovany nominuje:

Markéta Čekanová, HOLKY, HOLKÁM - Jsou holky, které pomáhají holkám v nouzi - Iniciativa plzeňských ženských osobností na pomoc domovům pro matky s dětmi v tísni. Jsou prostě parta ženských, jimž život dopřál zdraví, pohodu i úspěch. Ale ví, že jiné holky to takhle nemají. A tak se jim snaží pomoct. Jsou ředitelky, tiskové mluvčí, muzikantky, učitelky, právničky, asistentky. A taky mámy.
Dvakrát do roka organizují aktivity na pomoc charitním domovům sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni. Týden před Velikonocemi si ženy mohou obohatit šatník senzačně levnými kousky garderóby a vydělané peníze putují přímo jednomu ze západočeských domovů. V čase adventním pak maminky a děti z domovů píší svá vánoční přání a s pomocí veřejnosti je plní. V roce 2021 rozjely novou aktivitu pro všechny rodiče - samoživitele v tísni: Šatník. V únoru 2022 ho poskytují ku pomoci lidem, kteří prchají před válkou na Ukrajině.

Občanské sdružení D.R.A.K. z.s. nominuje:

Lucie Fürstová a parta skvělých dobrovolníků - nominace patří paní Lucii Fürstové a partě skvělých dobrovolníků z Česka, Ukrajiny a jiných zemí, kteří v Liberci pár dnů po začátku války na Ukrajině vytvořili a realizují sociální šatník. Nominaci si zaslouží i management centra Forum a všichni dárci, kteří dobrovolně pomáhají.
V dobročinný šatník se proměnila v Liberci před několika dny malá prodejna v obchodním centru Forum se vstupem z Jánské ulice. Chodí tam zejména ukrajinské ženy s dětmi a na stojanech s oděvy hledají něco vhodného. Některé tam pak i zůstávají a pomáhají s tříděním dovezeného šatstva či při komunikaci s dalšími ženami z Ukrajiny. Dobrovolníci, kteří šatník provozují, slyší nejen jejich pohnuté příběhy, ale zažívají i hezké chvíle. Třeba, když se jim podařilo sehnat pro ukrajinského chlapce fotbalový míč.
Šatník je otevřený od pátku minulého týdne, vše se řeší za pochodu. „Vypadá to možná trochu jako chaos. Je to hrozný fofr, z jedné strany lidé věci vybírají, z druhé přinášejí a my se to snažíme nějak třídit,“ řekla Lucie Fürstová za facebookovou skupinu Dobrovolníci pomáhají v Libereckém kraji, která šatník provozuje.
Ukrajinským uprchlíkům, ale i dalším lidem v nouzi, kteří do prodejny přijdou, nabízejí dobrovolníci věci získané od dárců. Berou ale od nich jen to, co by si oni sami vzali na sebe. „Je nám nepříjemné dávat lidem, kteří přišli z civilizovaného světa, věci, které by tady lidé vyhodili. Snažíme se, aby to mělo nějakou úroveň, abychom nenabízeli špinavé, potrhané věci,“ uvedla další z dobrovolnic, Petra Froese. Podle ní je potřeba, co se týče šatstva, prakticky vše. Dárci do šatníku nosí i kosmetiku či hračky pro děti.
Domnívám se, že těmto dobrovolníkům patří velké poděkování.

Dům dětí a mládeže "Smetanka" Nový Bor nominuje:

Mgr. Olga Koutná - Olga Koutná je dlouholetou ředitelkou DDM Smetanka v Novém Boru. Důvodem této nominace je obrovská osobní aktivita, kreativita a nápaditost, kterou každodenně naší organizaci a našemu městu přináší neocenitelnou službu. Hlavní těžištěm je u Olgy zejména přímá práce s dětmi, zejména sport, kterému se sama věnuje a použití metod neformálního vzdělávání, následuje zájem o ekologicky citlivé směřování světa kolem nás a pomoc ostatním. Jako manažer má schopnost propojovat lidi i organizace a nacházet prostor ke spolupráci při objevování inovativních řešení. Například se jedná o přeshraniční spolupráci, EVVO projekty, nebo programy a sbírky určené pro pomoc sociálně slabším. Tyto věty mohou jen neúplně vystihnout vše do čeho je Olga zapojena, zejména však nelze, tímto výčtem, vystihnout to co slohem není jednoduché popsat. To je lidský rozměr a každodenní přístup, kterým je Smetanka prostoupena. Olga je obdivována dětmi, respektována rodiči a okolím. Opravdu vždy si najde čas, velmi často i na úkor vlastních sil, a pomůže tomu, kdo pomoc potřebuje. Nejedná se jednorázovou momentální vlastnost, Olga má tento přístup jako součást svého života. Zde bych uvedl, nikoli jako hlavní věc, jen jako další doplnění výše uvedeného, rozsáhlou osobní aktivitu při pomoci dětem a rodičům z Ukrajiny. Okamžitě po příchodu této krize se bez ohledu na cokoli a kohokoli dalšího zapojila do pomoci. Tím nemyslím pouze sbírky, tím myslím zejména organizaci tzv. adaptačních skupin, které velmi rychle začaly pracovat ve Smetance. Celý proces byl neskutečně chaotický, vyčerpávající, přitom pozitivní, motivující a odhalující to dobré co je v nás. Tyto adaptační skupiny přešly z režimu školního roku, nyní i do letních táborů.

Jájina Raunerová s těžce handicapovanou dcerou Peťkou nominuje:

Vláďa Hron, moderátor, zpěvák, imitátor, bavič - V Karlových Varech bydlíme dlouhou dobu, ale s Peťkou jsem doma od jejího narození. Dnes je jí 33 let, má klasické DMO (spastické svalové napětí) a nominujeme Vláďu Hrona, který nám pomohl prostřednictvím charitativního koncertu. Bylo to těsně před covidem, takže účast byla hezká. Vzniklo to tak, že jsme mu zavolali a bez problému bylo během půlhodiny vše dořešeno, takže ten slavný Vláďa Hron nedbal ničeho a ihned nám pomohl, naprosto samozřejmě. Je to člověk, kterého máme rády, jsme navíc v jeho fanclubu a nikdy jsme ani nemusely platit vstupné na jeho koncerty a akce. Opravdu ho máme rády ze srdce. Výtěžek z koncertu nám opravdu pomohl. Ale ona pomáhá i jeho lidská soustředěnost na naše problémy, v jeho případě, dlouholetá.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Petra Kaldová, generální ředitelka AZS 98, dlouholetá členka celostátního Kolegia ceny Ď nominuje:

Zdeněk Pavlíček, starosta města Plánice (okres Klatovy) - Rozhodla jsem se nominovat na cenu Ď pana starostu Plánice Zdeňka Pavlíčka, protože je úžasný hospodář a přemýšlí o tom, jak bude nakládat s dary přírody, které jsme dostali a recykluje stavební demoliční odpady a hledá cestu, jak ten materiál uplatnit ve stavbách, které město Plánice spravuje. Za mně má palec nahoru a zasloužil si ode mě nominaci na cenu Ď 2022.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Jindřich Zíval, starosta Lázní Kynžvart nominuje:

Pavel Dragoun, majitel firmy EUTIT - Rozhodl jsem se nominovat na cenu Ď pana Pavla Dragouna, majitele firmy EUTIT a to za nezištnou pomoc sportovcům v Lázních Kynžvart při budování zdejšího sportovního areálu, také ale i za podporu kulturních akcí, které se dějí ve městě a to bez jakékoliv zištnosti. Pan Dragoun je chlap na svém místě, který nezištně, co jej znám, pomáhá jak sportovcům, tak našemu městu, nejen pro nejrůznější akce, ale i v praktických oblastech – při zimní údržbě, ochotně poskytne techniku i finanční prostředky tam, kde je třeba pomoci a nic za to nechce. Kdyby nám takto pan Dragoun nepomáhal, určitě bychom nedokázali postavit novou sportovní halu, díky níž se zde daří týmu házené hrající aktuálně interligu a věhlas města díky tomu stoupá. Jako člověk k panu Dragounovi cítím velký respekt, obdiv, za tu jeho éru po revoluci, co vlastně všechno tady vybudoval a co dokázal.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Walburga Mikešová, patriotka města Ostrova na Karlovarsku, jinak bývalá ředitelka filmového festivalu Oty Hofmana a současná kronikářka města Ostrov nominuje:

Mgr. Irena Konývková, ředitelka Základní umělecké školy Ostrov - Ráda nominuji magistru Irenu Konývkovou, která dělá vedoucí souboru HOP – HOP, je to divadelní soubor získávající různá ocenění v zahraničí a po celé naší republice. Například v roce 2017 soubor získal „Cenu Pavla Dostála“ při slavnostním zahájení Jiráskova Hronova. Divadelní soubor mající za sebou okolo devadesátky premiér, sklidil úspěch v rámci akcí, jako je Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Šrámkův Písek, Mladá scéna, Loutkažská Chrudim a Celostátní přehlídka ZUŠ. V zahraničí zaujal v Anglii, Belgii, Indii, Litvě, Lucembursku, Německu, Rakousku, na Slovensku, ve Švýcarsku. Divadelní soubor HOP – HOP má každoročně na svém kumštýřském kontě na 75 veřejných vystoupení. Paní Irena Konývková ale také prostřednictvím ZUŠ Ostrov pořádá mezinárodní festival dětí a mládeže SOUKÁNÍ OSTROV, vloni se již konal 12. ročník tohoto bienále. Tato akce je podporovaná světovou organizací AITA/IATA. Také lektorkou na MŠMZ při zavádění Obecní školy, lektorkou na téma Obecná škola, možnost využívaní dramatické výchovy na základních školách jako samostatný předmět. Při festivalech bývá i lektorkou mnoha seminářů na téma práce s dětským souborem, dětským hercem. Paní Konývková je držitelkou Ceny Českého střediska ASSITEJ za dlouhodobé zásluhy o kvalitu a rozvoj dětského divadla v oblasti pedagogické, metodické a organizační (2018). Výrazně ale paní Konývková proslula také jako úspěšná, kreativní a obětavá ředitelka ZUŠ Ostrov, kde působí od roku 1980. Tato ZUŠ je velmi činorodá, nabízí vzdělání a zkušenosti mnoha stovkám dětí ročně, je obdivovaná v ČR i zahraničí, vždyť jen pod touto ZUŠ působí hned několik hudebních souborů, kapel a to takových, že jsou zvané na významné akce s pověstí „super kvality“. K paní Ireně Konývkové cítím upřímné přátelství a obdivuji na ní perfekcionalismus, ale také člověčinu. Její stopa je v tomto městě jedna z těch zásadních! Pod to se osobně podepisuji…
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Spolek přátel dětí při ZŠ, Nejdecká 254, Chodov; nominaci prezentuje paní Naďa Hynková, důchodkyně a dobrovolná organizátorka „Místní ceny Ď v Chodově“ nominuje:

Obecní úřad ve Vřesové - Spolek přátel dětí při Základní škole, Chodov, Nejdecká ulice, zastoupená magistrou Lenkou Hroncovou, předsedkyní spolku, nominuje Obecní úřad ve Vřesové a Obecní úřad ve Vintířově (každý obecní úřad je nominován samostatně). Od roku 1992 byl při naší škole zřízen Klub přátel dětí, později přejmenovaný na „spolek“, jehož zakladatelé si jako hlavní cíl stanovili hájit zájmy žáků s výukovými problémy a pomáhat jim při integraci do společnosti. Hlavním zdrojem příjmů byly na začátku členské příspěvky zaměstnanců a rodičů žáků, později začala škola oslovovat i místní podnikatele a instituce. Bohužel v následujících letech dárců ubývalo, kdo nám však zůstal věrný a pravidelně od roku 2002 podporuje činnost spolku jsou obecní úřady zmíněných obcí. Díky jejich podpoře mohl spolek každoročně hradit dopravu na školní výlety nebo nakoupit chybějící učební pomůcky. Jménem dětí a školy jim touto nominací děkujeme za trvalý projev podpory.

Obecní úřad ve Vintířově - Spolek přátel dětí při Základní škole, Chodov, Nejdecká ulice, zastoupená magistrou Lenkou Hroncovou, předsedkyní spolku, nominuje Obecní úřad ve Vřesové a Obecní úřad ve Vintířově (každý obecní úřad je nominován samostatně). Od roku 1992 byl při naší škole zřízen Klub přátel dětí, později přejmenovaný na „spolek“, jehož zakladatelé si jako hlavní cíl stanovili hájit zájmy žáků s výukovými problémy a pomáhat jim při integraci do společnosti. Hlavním zdrojem příjmů byly na začátku členské příspěvky zaměstnanců a rodičů žáků, později začala škola oslovovat i místní podnikatele a instituce. Bohužel v následujících letech dárců ubývalo, kdo nám však zůstal věrný a pravidelně od roku 2002 podporuje činnost spolku jsou obecní úřady zmíněných obcí. Díky jejich podpoře mohl spolek každoročně hradit dopravu na školní výlety nebo nakoupit chybějící učební pomůcky. Jménem dětí a školy jim touto nominací děkujeme za trvalý projev podpory.
Tyto textová nominace mají i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Tomáš Večerka, principál dětského ochotnického divadla Lupínek v Březové nominuje:

Miroslav Bouda, starosta města Březová - Náš dětský divadelní soubor má tradici od roku 1995, kdy jsem v něm měl možnost zažít jeho začátky jako žák třídní učitelky, zakladatelky souboru Lupínek, také já, se svými kamarády. Na Březové se z Lupínku stal živoucí pojem, nemající ambice sklízet obdiv a ceny, ale doplnit běžný život něčím smysluplným, co navíc bude bavit děti, potažmo jejich kamarády, rodiče, prarodiče, sousedy, či spoluobčany v dalších končinách našeho kraje, kam jezdíváme také hrát. To vše by nebylo bez pochopení a osobního zápalu pro věc pana starosty, kterému jde od roku 1998, kdy je ve funkci, o komplexní vidění života města, které vede, takže není v jeho případě možné, aby se nezasazoval o pomoc dětskému divadlu, jako všemu, co tady chce žít a má fakt smysl. Nikdy neřekl „ne“, vždy bylo možné získat dopravu na účet města, podporu v poskytnutí prostor a mnoho dalšího. V dlouhodobém horizontu člověk pozná, zda se tak činí kvůli politickým bodům, či protože to tak prostě má být…
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Stanislava Kubíková, vedoucí vychovatelka školní družiny při Základní škole, Husova ul., Chodov nominuje:

herna pro děti Sranda Lama, Chodov - V herně Sranda Lama v Chodově v dubnu tohoto roku proběhl „Čarodějnický charitativní jarmark“ s představením chvályhodných bohulibých projektů. Pro zájemce byly k dostání rukodělné výrobky a výtěžek z této akce byl věnován ve prospěch dětí trpících onemocněním zvaném ichtyóza. Při této příležitosti zde uspořádali i sbírku hmotných prostředků pro Ukrajinu. Za obětavou práci na těchto činnost náleží veliké poděkování vedoucí herny paní Tereze Černé.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Jaroslava Raunerová se svou těžce zdravotně handicapovanou dcerou Peťkou nominuje:

Nadační fond pomoci Karla Janečka, projekt „ZNESNÁZE21“ - S Nadačním fondem pomoci Karla Janečka jsem se seznámila, když se poslední roky jako morální podporovatel objevoval po boku právě projektu udílení cen Ď. Jakmile se lidé z tohoto fondu dověděli o postižení mé dcery Peťky, která je celoživotně upoutané na vozík a nemůže ani komunikovat (33 let), nabídli mi možnost využít jejich projektu zvaného „ZNESNÁZE21“, kde se vybírají prostředky pro potřebné, každý takový se může pokusit si založit sbírku a NFP poté ještě přispěje sám. Hlavně mne potěšil osobní zájem pana Čestmíra Horkého a jeho kolegů, kteří jdou do hloubky věci, skutečně se zajímají, co člověka tíží, co mu může pomoct a jejich pomoc tak není pouze finanční, ale člověk se cítí, že v problému není na světě sám, že má přátele, kterým není ani trochu lhostejný.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Mgr. Iveta Vlasaková, občanka ČR nominuje:

Bohumil Stránský, nezištný poskytovatel canisterapie - Nejen do Denního stacionáře Mateřídouška v Chodově dochází zcela nezištně a obětavě pan Bohumil Stránský se svými chlupatými kamarády - vycvičenými a hlavně empatickými pejsky, s nimiž zde provádí canisterapii. Také čas od času nezištně zavítá do herny Sranda Lama v Chodově, kde přirozeně děti seznamuje s pejsky a učí je tak lásce k nim. V letošním roce opět nezištně navštívil s pejsky branný den pro školáky, pořádaným DDM v Chodově, kde seznámil děti s výcvikem pejsků a jak se k nim správně chovat. Za tyto obětavé činnosti mu patří veliké poděkování.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Hana Gregorová, občanka ČR, jinak zdravotní sestra v Karlových Varech nominuje:

Vilém Babič - Pan Vilém Babič působí jako člen stráže ochrany přírody na Karlovarsku v Záchranné stanici DROSERA na Bublavě (záchranná stanice handicapovaných zvířat a ohrožených živočichů), kde s ohromným lidským obětavým nasazením provádí velmi potřebnou a odbornou osvětovou i praktickou činnost, věnuje se mládeži, zahraňuje zraněné ptáky a drobné živočichy, provádí jejich základní ošetření, ale také monitoruje, odchytává… Pan Vilém Babič nelení a je k dispozici setkáním s dětmi, například rád zavítá do herny Sranda Lama v Chodově, stejně jako do Denního stacionáře Mateřídouška v Chodově, kde se sovičkou Johankou působí prostřednictvím poutavých vyprávění na děti a jejich vztah k přírodě. Tím motivuje děti, ale i jejich rodiče k ochraně přírody a ke znalosti fungování záchranné stanice DROSERA. Samozřejmě například ve stacionáři má jeho návštěva se sovičkou Johankou ještě další, lidský rozměr, když takto potěší zdravotně handicapované děti a spoluobčany. Za takovéto činnosti odmítá být honorován, vše činí srdečně a zdarma. Patří mu veliký dík.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Jaroslava Raunerová se svou těžce zdravotně handicapovanou dcerou Peťkou nominuje:

manželé Lebedovi z Karlových Varů - Nominujeme úžasné manžele Lebedovi z Karlových Varů. Jsou to právníci, kteří ve volném čase rádi hrají golf, ale radost ze hry si ještě chtějí zvětšit o radost z pomoci druhým. Vlastně si nás našli sami a nabídli nám uspořádání charitativního golfového turnaje ve prospěch speciálního zařízení do naší garáže, které nám pomáhá přemisťovat těžce zdravotně handicapovanou dceru Peťku. Vše proběhlo nečekaně, rychle a k tomu k nám byli tak moc milí a upřímní, že nás to dojalo. Když řeknu před Peťkou o tom zařízení v garáži, přestože nemůže mluvit naznačí palcem nahoru, že je to super. Děkujeme manželům Lebedovým.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Walburga Mikešová, patriotka města Ostrova na Karlovarsku, jinak bývalá ředitelka filmového festivalu Oty Hofmana a současná kronikářka města Ostrov nominuje:

Mgr. Andrea Burešová – Klugová & taneční soubor MIRÁKL, při ZUŠ Ostrov - Kromě své první nominace (Mgr. Konývková, ZUŠ Ostrov), bych ráda ještě nominovala neméně obětavou vedoucí tanečního souboru MIRÁKL při ZUŠ Ostrov, paní Mgr. Andreu Burešovou – Klugovou, která je duší tohoto souboru a bez níž by nebylo mnoho úspěchů doma i v zahraničí. Všechna tato činnost dělá dobré jméno městu Ostrov, místní občané to vědí a mají proto k souboru MIRÁKL pozitivní vztah. Jasné je, že děti a mládež, která se o MIRÁKL zajímá, má k dispozici přirozený příklad k využití volného času a inspiraci se hrdě podílet na projektu, který má smysl, obohatí jeho aktéry, diváky, ale i život kolem a daleko. Děti musí taková činnost bavit a to je úkol, který paní Burešová – Klugová umí zvládat mnohá léta na jedničku a ještě k tomu vozí ceny ze zahraničí, jako letos jednu velmi významnou (zlatou) ze Španělska, viz jak o tom mluvím ve video verzi téhle nominace. Za mne je MIRÁKL ve svém světě jednička a jsem tuze ráda, že působí v Ostrově, který mám ráda stejně jako nominovaná…
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Tomáš Večerka, principál dětského ochotnického divadla Lupínek v Březové nominuje:

Veronika Pazderová, dobrovolná asistentka dětského ochotnického divadla Lupínek na Březové u Sokolova - Nominují paní Veroniku Pazderovou, jejíž dítě se v roce 2017 jako herec přihlásilo do našeho ochotnického dětského divadla Lupínek na Březové, aby o rok později paní Pazderová, když poznala potřeby tohoto souboru, sama nabídla své obětavé nezištné služby tomuto divadlu jako asistentka souboru, na níž je absolutní spoleh. S velkou chutí pomáhá zastává roli asistentky při vystoupeních, pomáhá s líčením, rekvizitami a ošacením herců. Divadlo je kolektivní záležitost, pro děti i zábava a samozřejmě je nutné říct, že jim to něco do života stran zkušeností a poznání tohoto světa, ale aby tohle všechno se mohlo dít, je třeba obětavých lidí kolem a jednou takovou, velmi obětavou duší Lupínku, je právě paní Pazderová, za což jí děkuji nejen já, ale jsou ji vděčné i děti. Lupínek bude brzy slavit 30 let činnosti, všem, kteří na tom mají zásluhu, patří také dík, vždyť tímhle divadlem už prošly stovky dětí obohacených o mnoho zážitků a poznatků.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Město Nový Bor nominuje:

Olga Burková - Olga Burková se aktivně zapojila hned od začátku válečného konfliktu na Ukrajině, tedy hned s prvními příchody válečných utečenců do České republiky, do pomoci svým krajanům. Olga je Ukrajinka, v Novém Boru žije necelé tři roky a učí se intenzivně česky. Její pomoc při jednání s příchozími Ukrajinci se pro nás stala záhy nepostradatelnou. Velmi jsme proto uvítali vstřícnost vedení společnosti Crystalex CZ, které Olgu na naši žádost uvolnilo z jejích pracovních povinností pro zaměstnavatele, a městu tak umožnilo využít jejích tlumočnických služeb. Původní krátkodobý záměr se změnil v trvalou spolupráci spočívající v přenosu dostupných informací, spolupráci s organizacemi, které pomáhají uprchlíkům nejen na Novoborsku, v tlumočení při jednání s úřady a v překladech dokumentů a dalších potřebných textů. Aktivně se zapojila do práce s adaptační skupinou pro ukrajinské děti, kterou v rámci DDM Smetanka vedla. Organizovala pro děti aktivity i o prázdninách, kdy měla činnost adaptační skupiny formu letních táborů. Spolupracuje s dalšími dobrovolníky, kteří se dětem věnují a připravují program spojený s výukou ČJ. Dále poskytuje poradenství a tlumočení v případě potřeby. Zapojuje se do řešení problémů s výukou dětí ve školách, doprovází rodiny při jednání se školami a poradenským zařízením.
K nominaci města na Cenu Ď se připojily i spolupracující organizace.

DDM Smetanka
Olinka je velmi vstřícná, vždy ochotná pomoci, spolehlivá a svědomitá, vždy usměvavá a optimistická. Ve Smetance se stala součástí týmu, je kolegiální a loajální k lidem i organizaci. Velmi si ceníme jejího nasazení a ochoty pomoci svým krajanům a zejména dětem, které ji milují. Dokumentuje činnost adaptační skupiny a pravidelně o ní informuje na sociálních sítích.

Rodina v centru
Od 10. března, kdy do Nového Boru dorazil první autobus ukrajinských maminek s dětmi, poskytovala Olinka příchozím, městu i zaměstnankyním Rodiny v centru překladatelské služby. Pro Občanskou poradnu (Rodina v centru) přeložila mnoho dokumentů. Nezůstalo však jen při tom. Dokud jsme nesehnali stálou lektorku, ujala se výuky českého jazyka, která byla v prostorách Domu rodiny zahájena. Zná všechny přišedší Ukrajince na Novoborsku a je jim skutečnou oporou, vždy je vyslechne a snaží se pomoci. Vytvořila na Viberu skupinu jen pro ně, kde jim poskytuje individuální podporu a informace a překlady, funguje jako spojka mezi nimi a dalšími službami. Všem je stále k dispozici. Připravila tři kulturní vystoupení spolu s ukrajinskými ženami a dětmi, kterých se též zúčastnila jako účinkující (Česko – ukrajinský večer, Charitativní koncert pro Ukrajinu, Den dětí). U dětí, spolupracovníků a Ukrajinců je velmi oblíbená. Nikdy pomoc neodmítne, je trpělivá, empatická, vstřícná, obětavá, laskavá. Žije zde s manželem a osmiletým synem. Je pro ni jistě náročné skloubit svou práci, veškerou dobrovolnickou činnost a rodinu k všestranné spokojenosti. Ale Olga hledá cesty, jak potíže řešit, necouvá před nimi a neztrácí optimismus a dobrou vůli. Zaslouží si naši vděčnost a úctu a my ji rádi Olince projevujeme. Jsme rádi, že ji máme!

Jaroslava Voltrová, Městský útulek Mariánské Lázně nominuje:

Petra Charvátová - Ráda bych nominovala na cenu Ď naši dlouholetou dobrovolnici Petru Charvátovou, která k nám dojíždí několikrát týdně a to z patnácti kilometrové vzdálenosti. Věnuje se našim pejskům, projevuje jim lásku a péči, pomáhá nám se socializací, dělá pro nás každoročně sbírku, pomáhá nám s FB stránkami. Prostě je to naše zlatíčko a je třeba jí za všechno moc poděkovat!

tým ceny Ď na návrh pořadatele ceny Ď Richarda Langera, který avšak není členem Celostátního Kolegia a tudíž o udělení ceny nehlasuje nominuje:

Zdeněk Barták - Zdeněk Barták je hudební skladatel, který netouží po slávě své tváře, proto se spíš nachází mimo kamery, fotoaparáty, byť jeho tvorbu asi každý z nás zná. Složil hudbu k mnoha desítkám filmů (Vítr v kapse, Disko příběh, Drsná planina, Pěsti ve tmě…), tv seriálům (Policie Modrava, Zdivočelá země), k muzikálům (Sněhová královna, Romeo a Julie, Baron Prášil…) a také z jeho skladatelského pera pochází celá řada dávno zlidovělých populárních písničkových hitů, jako NONSTOP, KAMARÁD KAMARÁD, JEN BLÁZEN ŽARLÍ…

Svého času vyhrál dokonce světovou soutěž slavného zpěváka Andrea Bocelliho, který si vybral právě jeho hit k nazpívání z mnoha set skladeb jiných skladatelů a tak Zdeňka Bartáka pozval do Itálie na jeho premiéru. Jméno „Barták“ je v populární hudbě pojem, což dokazuje i video dostupné na internetu, v němž slavní zpěváci písničkou gratulují Zdeňkovi k šedesátce a současně mu děkují za jeho hity – včetně Karla Gotta, Heleny Vondráčkové a dalších (https://www.youtube.com/watch?v=ipl7FxAEBTc&t=12s). Málokdo ví, že v Asii vyhrál řadu cen za své muzikály na zakázku tam vytvořené… O tom ale tato nominace není. Její podstata spočívá v tom, jaký je Zdeněk Barták člověk. Přes všechnu slávu, všechen úspěch, je to bodrý chlap milující svou zemi, respektující jiné národy, obdivující jejich kulturu a toužící po harmonii celého světa, o níž se snaží hudbou. Ale o tom vlastně také tato nominace není. Jde o poměr úspěchu a pokory, podobně, jako na základě nominace žáků škol v roce 2015 získal cenu Ď v této kategorii mistr Karel Gott (morální vzor očima dětí – poměr úspěchu a pokory). Pana Bartáka osobně znám od roku 2009, vždy byl nakloněn pomáhat morálně, radou a jinak ceně Ď, vždy ochotně nezištně věnoval svůj čas setkávání s potřebnými, které rád potěšil svou tvorbou. Proto jsem zaujatý a tato nominace tím může „utrpět“, ale jelikož si myslím, že vše, co zde píšu, je upřímné a Zdeněk Barták si zaslouží nejen moje uznání na poli „lidském“, dovoluji si i tak tuhle nominaci přihlásit a doufat, že Kolegium bude hlasovat nezaujatě, jako, věřím, vždy. O cenu přece nejde, každá nominace je symbol poděkování, tedy i tato. Zdeňku Bartáku, jsem moc rád, že Tě v životě mám, jsi chlapskou inspirací pro každého, koho baví žít a chce u toho mít pocit, že to není na úkor druhých.

Milada Kroniková, členka KČT Nový Bor nominuje:

Irena Kozáková - Jako kandidáta na cenu Ď navrhuji docela malou a nenápadnou ženu s velkým srdcem: paní Irenu Kozákovou z Nového Boru. Původně učitelka MŠ " za kostelem ", matka tří synů, se kromě své zodpovědné práce ve 47 letech začala aktivně věnovat turistice.
Spolu s manželem si udělali kurz cvičitelů turistiky a naprosto pravidelně věnovali každou neděli organizování a vedení výletů, bez ohledu na počasí a své soukromí. Irenka v tom našla svůj životní smysl. Po smrti manžela, předsedy turistického odboru TJ Jiskra Nový Bor, pokračovala dál sama. Její skupina KČT, dnes už seniorek ( i seniorů), se rozrostla na víc než 20 členů, kteří pravidelně putují po okolí Nového Boru i v jiných destinacích. Vytvořila se soudržná parta, která na vycházce slaví každé narozeniny, sdílí radosti i starosti, jezdí na společné dovolené s oddílem turistiky i v individuálních skupinkách, zúčastňuje se pravidelných schůzí Seniorů ČR i SPCCH.
Název této skupiny turistů IRENKY mluví sám za sebe. Irenka také léta pečlivě vedla kroniku turistického oddílu, ručně psanou a doplňovanou osobními dojmy a fotografiemi.
I tato činnost je velmi záslužná a nad prohlížením kronik členové prožívají hezké společné vzpomínky.
Naše Irenka nedávno statečně překonala zákeřnou chorobu, v době její absence ji zastoupily její svěřenkyně, které jí úspěšně držely palce. I když dnes vedení skupiny převzala mladší nástupkyně, Irenka se dál aktivně zúčastňuje výletů a akcí.
Letos se dožívá významného životního jubilea (80 let) . Proto si myslím, že si zaslouží naše poděkování za dlouholetou činnost, kterou se bez velkých slov, ale svou milou přirozeností a kamarádskou povahou zapsala do našich životů a srdcí.

Centrum LADA, Pacov nominuje:

rodina Ptákova, DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY s.r.o. - S velikou úctou a radostí bych chtěla nominovat celou rodinu Ptákových za jejich společnost DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY s.r.o. Již téměř 20 let podporují finančně naši organizaci, která pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením a též seniorům. Pravidelně nás navštěvují a přináší k nám radost a povzbuzení. Jejich dobré srdce, jejich empatie a jejich láska k bližnímu, nám dává velikou sílu a my se se z plných sil snažíme nezklamat. Moc si jich vážíme a jsme si jisti, že by tato nádherná a vzácná cena u nich byla na tom nejsprávnějším místě.

HRANIPEX Czech Republic k.s. - S hlubokou úctou děkujeme a moc si přejeme, aby se nám podařila zasloužená nominace na Cenu Ď pro společnost HRANIPEX a. s. Majitelé jsou vzácní lidé. Pánové Rýznerovi s rodinami. Dnes je jejich společnost celoevropsky uznávanou. To platí též o současném panu předsedovi představenstva, Filipu Winkelhoferovi. Jeho nejvyšší hodnota: „Člověk člověku člověkem“. Jeho slova: „Nedílnou součástí života skupiny Hranipex je rozsáhlá charitativní činnost i podpora kulturních a sportovních aktivit“. Tyto všechny spojuje neskutečná empatie a jejich obrovská snaha a síla pomáhat. Již od prvopočátků nás podporují jak finančně, tak hmotně. V době Covidu byli první, kdo podal pomocnou ruku. S námi jdou téměř 20 let. Co je na všech nejvzácnější? Svým příkladem iniciují a prosazují myšlenku pomáhat potřebným v celé jejich společnosti. Jsou jednoznačně výjimeční a jsem si jista, že právě oni by měli stát na prknech Národního divadla...

Zdeněk Čermák, Čermák-Transport s.r.o. - S velikým obdivem, poděkováním a přáním toho, aby Cena Ď přišla k obdivuhodnému člověku – srdcaři panu Zdeňku Čermákovi a jeho společnosti Čermák – Transport s.r.o. Již téměř 17 let jde naší cestou a jede na naší společné lodi pomoci. Pomáhá nám pravidelně každý měsíc a tím podporuje naše bližní. Je to skvělý člověk, který i přes svá trápení a bolesti podal pomocnou ruku i v těžkých chvílích. Moc si ho vážíme a jsme si jisti, že by široká veřejnost měla vědět, jaký dobrý člověk to je.

Adéla z útulku AniDef, z.s., Žim nominuje:

Jarmila Sobecká Halířová - Jarmila je úžasný člověk, který rozumí naprosto psům, jezdí za námi ve volném čase i s rodinou a chodí s našimi psy na vycházky i s problémovými. Přináší do útulku extrémně mnoho energie, vzdycky nás hrozně nabije a je úžasný parťák, pro spousty našich chlupáčů. Moc jí děkujeme.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Dana Sršňová - Dana je další úžasný člověk, který by pro útulek dýchal, podporuje nás i finančně. Tráví zde neskutečně mnoho času, chodí ven se psy, pomáhá uklízet a co je třeba udělá... Moc ji děkujeme.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Vladan Pitel, CEO, GLOBAL TRADE TECHNOLOGY s.r.o. nominuje:

Jaroslav Svoboda - Jako letitý obdivovatel a podporovatel projektu udílení cen "Bílý slon" špičkovým českým a slovenským chovatelům zoologických zahrad, nominuji na cenu Ď pana Jaroslava Svobodu ze Sdružení česká zoo, který svým zápalem a obětavostí spolu s dalšími kolegy organizuje tento bohulibý projekt. "Bílý slon" vyjadřuje vděk prvotřídním špičkovým chovatelům za jejich naprosto úžasnou a neúnavnou práci.
Jarda je tahoun a dělá pro Bílého slona vše, co může, Obětoval projektu tisíce hodin a nebýt jeho, tak Bílý slon by nefungoval téměř 30 let! Kromě toho dělá osvětu českým a slovenským zoologickým zahradám a jejich chovatelům. Navíc sám na své náklady po světě zachraňuje ohrožené druhy zvířat.
Jardo, děkuji Ti.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Mgr. Vendula Wolfová a fenka Šašinka, Psí senioři v nouzi, z.s. nominuje:

Lída Dědečková - S psí psycholožkou fenkou Šašinkou jsem se rozhodla nominovat na cenu Ď paní Lídu Dědečkovou. Lída je jedna z našich nejstálejších „dočáskářek“. Vystřídalo se u ní na 35 pejsků a jelikož všichni asi víme, co taková dočasná péče obnáší, že to není jenom „hraní si s pejskem“, ale je to opravdu docela náročné. Nikdy Lída pejska nevrátila, nemuseli jsme ho přesouvat jinam, vždy zvládla i problémové psy, dokonce jeden hodně „hodně kousavej“, jí zůstal v doživotní péči, že už se nikam přesouvat nebude. Lída nikdy neodmítne naší žádost o umístění psa, nikdy neměla pauzu, prostě Lída jede! Neustále je u ní jeden a někdy jsou u ní až tři svěření psi. I když byla nemocná, po operaci, i tak pomáhala. Je to náš srdcař: „Lído, my Ti děkujeme! Tobě i celé Tvé rodině! Věříme, že tuhle nominaci si určitě zasloužíš!“
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Veronika Hájková, organizace Se psem mě baví svět nominuje:

Jarmila Boginská, Javornické čumáčci, z.s. - Spolupracuji s mnoha útulky, organizacemi, spolky…, takže, když jsem měla přihlásit 2 nominace na cenu Ď, tak mi to přišlo úplně nepředstavitelné, protože všechny, co znám, pracují perfektně a člověk by se všem, měl jedině poklonit. Pak jsem si ale uvědomila, že jsou dvě organizace, na které myslím v poslední době hodně často. Ta jedna je „Psí senioři v nouzi“, kde Vendulka Wolfová dává šanci pejskům, kteří mnohdy utečou opravdu od injekce u veterináře, protože jsou staří, osiřelí, nemocní. Druhá organizace, která mi leží v hlavě, jsou „Javornické čumáčky“, kde Jarmila Boginská pracuje, co se týká naší problematiky, dle mého soudu, v takovém „Bohem zapomenutém kraji“, navíc je na všechno sama. Těmto dvěma organizacím bych chtěla poděkovat za jejich záslužnou obětavou práci, kterou nemají pro konkrétní specifika podmínek snadnou, ale přesto ji s láskou zvládají perfektně.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Veronika Hájková, organizace Se psem mě baví svět nominuje:

Mgr. Vendula Wolfová, Psí senioři v nouzi, z.s. - Spolupracuji s mnoha útulky, organizacemi, spolky…, takže, když jsem měla přihlásit 2 nominace na cenu Ď, tak mi to přišlo úplně nepředstavitelné, protože všechny, co znám, pracují perfektně a člověk by se všem, měl jedině poklonit. Pak jsem si ale uvědomila, že jsou dvě organizace, na které myslím v poslední době hodně často. Ta jedna je „Psí senioři v nouzi“, kde Vendulka Wolfová dává šanci pejskům, kteří mnohdy utečou opravdu od injekce u veterináře, protože jsou staří, osiřelí, nemocní. Druhá organizace, která mi leží v hlavě, jsou „Javornické čumáčky“, kde Jarmila Boginská pracuje, co se týká naší problematiky, dle mého soudu, v takovém „Bohem zapomenutém kraji“, navíc je na všechno sama. Těmto dvěma organizacím bych chtěla poděkovat za jejich záslužnou obětavou práci, kterou nemají pro konkrétní specifika podmínek snadnou, ale přesto ji s láskou zvládají perfektně.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Mgr. Jaromír Dvořák, starosta Nový Bor nominuje:

Bc. Petra Matěchová, DiS. - Petra Matěchová pracuje jako vedoucí turistického informačního centra, organizační složky města Nový Bor. Svou funkci zastává se vší odpovědností, její práce je velmi kladně hodnocena návštěvníky města, jimž centrum pod jejím vedením poskytuje služby pro turisty. Poděkování jí však náleží za aktivity, které s jejím pracovním zařazením přímo nesouvisejí. Nikdy neodmítne pomoc a ujímá se aktuálních úkolů. V době covidové řešila otevření a provoz očkovacího centra, které město zřídilo v městském divadle, a pomáhala s registrací k očkování místním seniorům. Organizovala šití roušek a zapojila se sama do jejich šití i distribuce. V souvislosti s konfliktem na Ukrajině zajišťovala sbírku materiální pomoci pro uprchlíky přicházející do Nového Boru, aktivně se zapojovala do vyhledávání ubytovacích prostor i shánění konkrétní pomoci, zejména pro příchozí maminky s dětmi. Jejích znalostí místního regionu i jazykové výbavy město využilo i při organizaci IGS 2021, kdy doprovázela zahraniční hosty na okružní cestě po pořadatelských sklárnách. Dík jí patří i za podíl na zpracování publikace Památky Nového Boru, kterou připravila k vydání jako propagační materiál města.

Žáci 8.B Masarykovy ZŠ Lanžhot, třídní učitel: Mgr. Jan Kosík nominují:

Rozálie Horáková - Uhrová - Rózka Horáková roz. Uhrová se narodila před 110. lety jako osmé dítě rodičům Josefu a Marii Uhrovým v Lanžhotě. Paní Rózka skládala písně jak kostelní, tak světské. Nejvíce se ale zaměřovala na tzv. Svíce což znamená písně i básně k rozlučce se svobodou, těchto bylo celkem 2600, což je více jak 26 tisíc slok. Písní slovem i melodií složila 130. Přesto ale noty neznala a ani na žádný hudební nástroj nehrála. Malá není ani její básnická tvorba, která čítá na 300 básní. Z některých byla vytvořena ucelená pásma- celkem 16. Mezi její nejznámější skladby patří např. Zařehtali koně, Na Lanžhotském poli, Sadila sem rozmarýnek, Na prahu Moravy, Mužáci z Lanžhota nebo Nežeň sa, synečku. Paní Rózka Horáková- Uhrová zemřela 18. července 1980. Zanechala za sebou dílo veliké hodnoty. Také má na ulici Komárnov v Lanžhotě na rodném domě pamětní desku. Myslíme si, že paní Rózka Horáková si cenu Ď zaslouží, protože celý život se věnovala textům, které lidé znají a zpívají do dnes.

Marie Švirgová - Marie Švirgová je osmdesátišesti letá paní. Je folkloristka a malérečka, narodila se v Lanžhotě. Od mládí se věnuje malování lidových ornamentů. Její další aktivitou byla výzdoba drobných sakrálních památek v okolí Lanžhota. Na její popud byl v letošním roce vymalovaný místní kostel podle starých fotografií pro Lanžhot typickými ornamenty. Ty take maluje na perníky, kraslice a porcelán. Za svůj život navštívila třikrát Ameriku, kde byla předávat naše folklórní tradice. Je nositelkou ceny Osobnost Jihomoravského kraje. Nominovali jsme ji, protože se tomu věnuje celý svůj život a myslíme si, že si to zaslouží.

Markéta Maláníková - režisérka amatérského ochotnického divadla a výrobce krojů na Podluží. Paní Markéta Maláníková se celoživotně věnuje šití i opravám podlužáckých krojů, tzv. červenic. Toto řemeslo je již v dnešní době skoro zapomenuté, proto je paní Markéta jednou z opravdu mála osob, nositelů této tradice. Také se od roku 1999 věnuje místnímu ochotnickému divadlu z pozice režisérky. Díky ní místní ochotníci nacvičili 15 celovečerních her, vždy s velkým diváckým ohlasem. Asi největším počinem bylo secvičení a uvedení velmi náročného díla – lidové opery (zpěvohry) Fanoše Mikuleckého Cesta zarubaná, na kterou si pod vedením režisérky Markéty Maláníkové našlo cestu přes padesát tisíc diváků. Získala ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby a titul Nositel tradice.

Martina (roz. Darmovzalová) Šestáková - Martina (roz. Darmovzalová) Šestáková z Lanžhota bývala profesionální atletkou. V roce 2007 vyhrála 1. místo na Mistrovství republiky v trojskoku. Později reprezentovala Českou republiku na Mistrovství světa. Atletice se stále věnuje, ale již z pozice trenérky atletiky pro děti ve věku šest až jedenáct let. Chtěli bychom jí poděkovat za její trpělivost s dětmi, které vede k zdravému životnímu stylu a sportování. Inspiruje ke snaze a lepším výsledkům. Ukázala, že i sny se můžou splnit tím, že reprezentovala Českou republiku na olympiádě. Je pro děti vzorem, příkladem, že můžou svou snahou dosáhnout více věcí, než si myslí. Vypomáhá na různých dětských atletických závodech, i na závodech, které pořádá škola. Myslíme si, že za všechny ty věci, které dělá pro děti i pro své okolí si zaslouží veřejné poděkování a to prostřednictvím Ceny Ď.

Diecézní charita České Budějovice nominuje:

Vladislav Štrejn - Centrum sociálních služeb Staroměstská, České Budějovice - Pan Štrejn se kromě svých pracovních a rodinných povinností (pracuje jako operátor ostrahy na jaderné elektrárně Temelín) 15 let věnoval dobrovolnické činnosti v přijímající organizaci Dobrovolnického centra, v Centru sociálních služeb Staroměstská v rámci akreditovaného programu Paleta života. Zde během let pracoval s desítkami až stovkami klientů. Věnoval se jak činnosti individuální (doprovázel jednotlivé klienty – trávil s nimi volný čas, předčítal jim, naslouchal jejich inspirativním příběhům), tak zařizování skupinových aktivit (harmoniky, společné tancování, pití „čaje o páté,“ a podobně). Prožil odchod všech svých klientů, některé rodiny jej dokonce zvaly na pohřeb. Před pandemií míval okolo 150 „odpracovaných“ hodin ročně.

Kateřina Bartlová - Budějcká stravenka, Vězeňská korespondence, Kongregace školských sester de Notre Dame - Katka u nás jako dobrovolník pravidelně a soustavně působí od roku 2013. Začala v akreditovaném projektu Dobrovolnického centra při Diecézní charitě České Budějovice (dále jen DC při DCHČB) Vězeňská korespondence. V tomto programu si anonymně prostřednictvím adresy DCHČB dopisuje s osobami ve VTOS. Píše si vždy s jedním vězněm. Korespondence končí propuštěním vězně na svobodu nebo ve chvíli, kdy se vězeň přestane ozývat. Za 9 let Katka psychicky podpořila asi 5 vězňů. Nyní si již několik let dopisuje s vězněm Petrem. Podle jeho slov mu Katčiny dopisy velmi pomáhají udržet jej „nad vodou“ ve stereotypním a nepodnětném vězeňském prostředí. Od roku 2014 je potom Katka zapojená do akreditovaného programu Šance všem, v rámci kterého pracuje s lidmi bez domova. Původně pomáhala asi 5 let školským sestrám s přípravami a výdejem svačinových balíčků klientům. Poté, co byl tento projekt ukončen, zapojila se v Terénním programu Charity České Budějovice v rámci projektu Budějcká stravenka. Pomáhá zde klientům s úklidem veřejných prostranství a za odvedenou práci jim vydává stravenky, za které si klienti mohou zakoupit potraviny. Kromě popsané pravidelné dobrovolnické činnosti Katka nevynechá příležitost, aby nám pomohla i při jednorázových akcích většinou spojených s lidmi bez domova (např. během pandemie v provizorní noclehárně, když byl v karanténě azylový dům nebo ve stanových městečcích zřízených pro lidi bez domova). Jednou se ale účastnila jako vedoucí i výletu pro děti ze sociálně slabého prostředí. V roce 2021 měla Kateřina 80 „odpracovaných“ hodin.

Věra Chaloupková - Osobní asistence Charity České Budějovice - Věra se od roku 2014 pravidelně schází s nevidomou klientkou Petrou v rámci akreditovaného programu Paleta života DC při DCHČB. Obě ženy spolu tráví volný čas, chodí do kaváren, na nákupy, povídají si… Během let si vybudovaly velmi přátelský vztah, dobrovolnice se stala nedílným životem klientky. Pokud se nemohou sejít osobně, alespoň si volají nebo píší. Až bude jednou formální dobrovolnictví v této dvojici ukončeno, věříme, že přátelství zde bude fungovat i nadále. A to je ten nejvyšší cíl. V roce 2021 „odpracovala“ Věra 30 dobrovolnických hodin.

Markéta Kašpárková - Centrum sociálních služeb Staroměstská, České Budějovice - Markéta se dobrovolnictví věnuje již od roku 2012, v rámci akreditovaného programu Paleta života DC při DCHČB dochází do jeho přijímající organizace CSS Staroměstská, kde tráví čas s individuálními klienty povídáním či předčítáním. Markéta se schází vždy dlouhodobě s jednou klientkou a doprovází ji na její poslední cestě. Setkala se s odchodem několika svých klientek, přesto v sobě vždy najde sílu a motivaci pokračovat v dobrovolnictví a věnovat se další klientce, která ji aktuálně potřebuje. Čísla „odpracovaných“ hodin za poslední roky jsou nevypovídající, neboť domovy pro seniory byly často pro dobrovolníky zavřené.

Zdeněk Škoda - Pečovatelská služba Charity České Budějovice - Pan Škoda pomáhá jako dobrovolník od roku 2013 v zázemí organizace DCHČB – jeho manuální zručnost a ochota jsou nedocenitelné vždy, když potřebujeme něco opravit, sestavit nábytek, přivrtat poličku, vymalovat… Může se to zdát nepodstatné, ale v zázemí organizace je po těchto činnostech poptávka a je opravdu nesmírně důležité mít takovou oporu v podobě dobrovolníka. Od roku 2019 navíc manuálně vypomáhá i klientce Pečovatelské služby Charity ČB, 81 leté paní Marii, která bydlí sama v domku se zahrádkou, na niž už nestačí. Pan Škoda pomáhá paní Marii se sekáním trávy, údržbou stromů, keřů a květin, občas jí pomůže i s nákupem. Paní Marie je samozřejmě ráda, když si spolu můžou dát i kávu a ukrátí tak dlouhý čas popovídáním. Za rok 2021 „odpracoval“ pan Škoda 141 hodin.

Hana Dědochová, vedoucí útulku v Olomouci při Lize na ochranu zvířat ČR, organizace Olomouc nominuje:

Martina Schneiderová - rádi bychom nominovali na cenu Ď některé z našich dobrovolníků. Je velmi těžké někoho vypíchnout, za ty roky je takových dobrodinců ohromná spousta a všem patří dík. Někdo venčí pejsky, někdo pomáhá s obnovou areálu, někdo pomáhá finančně. Je velmi těžký zvolit jen někoho. Nakonec jsme se ale rozhodli a rádi bychom nominovali paní Martinu Schneiderovou, která obětavě chodí na procházky s buldokem Jackem, koupe ho a dává mu lásku, k tomu nám pomáhá i s dalšími psy. Za to jí moc děkujeme, protože to dělá v rámci svého volného času, který by mohla užít jinak. Ještě bychom chtěli nominovat paní Milenu Sotolářovou, která zorganizovala partu holek, jež pro nás čtvrtým rokem pomáhají s propagací našich potřeb, dělají nám kalendáře, plakátky, čímž nám ohromně pomáhají, protože jak kočky, tak psi, mají daleko větší šanci najít nový domov.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Milena Sotolářová - rádi bychom nominovali na cenu Ď některé z našich dobrovolníků. Je velmi těžké někoho vypíchnout, za ty roky je takových dobrodinců ohromná spousta a všem patří dík. Někdo venčí pejsky, někdo pomáhá s obnovou areálu, někdo pomáhá finančně. Je velmi těžký zvolit jen někoho. Nakonec jsme se ale rozhodli a rádi bychom nominovali paní Martinu Schneiderovou, která obětavě chodí na procházky s buldokem Jackem, koupe ho a dává mu lásku, k tomu nám pomáhá i s dalšími psy. Za to jí moc děkujeme, protože to dělá v rámci svého volného času, který by mohla užít jinak. Ještě bychom chtěli nominovat paní Milenu Sotolářovou, která zorganizovala partu holek, jež pro nás čtvrtým rokem pomáhají s propagací našich potřeb, dělají nám kalendáře, plakátky, čímž nám ohromně pomáhají, protože jak kočky, tak psi, mají daleko větší šanci najít nový domov.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Domov u fontány, Přelouč nominuje:

Luboš Kopecký, KIEKERT-CS, s.r.o. - Spolupráce se společností Kiekert-CS je pro nás velmi krásná a obohacující. Ceníme si toho, že zástupce firmy, pan Kopecký, přichází sám se skvělými nápady, co by chtěli jako firma a její zaměstnanci udělat pro naše klienty. Stalo se už krásnou tradicí, že si před Vánoci od nás vyžádají seznam vánočních přání pro všechny klienty našeho Domova (celkem 155!!), tento seznam poté nasdílí mezi své zaměstnance, a (dle vlastních slov pana Kopeckého) během krátké chvíle je seznam „rozebrán“ a zaměstnanci firmy Kiekert-CS koupí zvolený dárek ze svých vlastních peněz. Nikdy by nás nenapadlo, že přijde někdo s nápadem obdarovat o Vánocích všechny naše dámy a pány. A už vůbec by nás nenapadlo, že se to setká s takovým ohlasem, že se tato krásná vánoční nadílka stane novou hezkou tradicí, která se v minulém roce uskutečnila již po třetí. Na fotkách, které jsou součástí nominace, se s Vámi dělíme o část té velké radosti, kterou dárky klientům dělají. Pro některé je to na Vánoce jediný dárek pod stromeček, který dostanou. Uvidíte tam také fotky z vánočního koncertu, který se uskutečnil ještě v době předcovidové a který pro naše klienty taktéž zajistila firma Kiekert-CS.

Ing. Tomáš Svoboda, starosta města Kynšperk nad Ohří nominuje:

Štěpánka Hendrychová - Jako starosta města Kynšperk nad Ohří nominuji na cenu Ď ředitelku Městského kulturního střediska paní Štěpánku Hendrychovou, která byla dlouholetou zástupkyní ředitele, měla spoustu nápadů, ale bohužel nebyly vyslyšeny. Co se ale nestalo! Po odchodu pana ředitele se stala ředitelkou ona a najednou jsme začali pozorovat pro nás překvapivý, ale o to víc potěšující nárůst zajímavých kulturních akcí, zejména pro mladé a děti, což je velmi náročná skupina obyvatel našeho města a umět takové akce vymyslet a uskutečnit, aby byly kvitovány veřejností, je důkazem toho, že je skutečně na svém místě člověk, který ví, co je třeba a dá do své práce ohromné množství invence a obětavosti. Třeba o prázdninách, kdy je takzvaná „okurková sezóna“, se paní Hendrychová zasadila o to, aby Kynšperk nad Ohří kulturně naplno žil. Každý týden uspořádala akci pro děti, v kulturním středisku, v zimní zahradě, v knihovně…, je prostě velice akční a já si myslím, že si naše poděkování prostřednictvím nominace na cenu Ď právem zaslouží.
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Kateřina Tušilová, členka Kolegia ceny Ď v Písku nominuje:

Eva Hulcová - Upřímně a ráda na cenu Ď nominuji paní Evu Hulcovou, která už deset let provozuje kočičí útulek v Písku, aby těmto nádherným, ale často opuštěným a nemocným tvorům, dopřála naději na lepší budoucí život. Jejíma rukama ji prošlo tolik koček, že se jejich počet dá již vyjadřovat číslovkou v „tisících“. Každé zajistí zázemí, jídlo, zdravotní péči a hlavně i pocit, že nejsou na světě marně, že se někdo umí radovat z jejich života. Nadšení s ní sdílí i její partner, který pro tohle poslání dělá také maximum. Od roku 2018 pak společně provozují Kočkavárnu, kam si zajdete do nádherného útulného prostředí na kafe, sklenku vína, posedět, popovídat s přáteli a současně se nechat obklopit poklidnými, vyfešíkovanými kočkami, které si tu pohodově hrají, leží, prochází se, nechají se pohladit a odmění se vrněním. Nedá se říct, že je paní Hulcová „majitelka útulku a kavárny“, ale spíš, „majitelka starostí“, které zvládá jen pro osobní nadšení a co se týká kavárny, tak ta je jen „výkladní skříní“ všech starostí, které avšak navenek vyhlížejí, jakože nejsou, protože paní Hulcová do své práce dává srdíčko. A když řeknu „práce“, není to přesné. Je to nekonečná činnost, jejíž smyslem je najít kočičkám domov a k tomu dělat osvětu na veřejnosti s tím, že by se měla patřičná kompetentní místa možná víc snažit opuštěným kočičkám pomáhat a také by ti, kteří kočky bez rozmyslu ve velkém rozmnožují, měli zamyslet, zda činí dobře. Kočka není věc. Je to citlivý tvor a snem paní Hulcové je, že tak ji budou vnímat úplně všichni lidé…
Tato textová nominace má i svou video verzi na FB, kde může navíc získat i cenu veřejnosti.

Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA, ředitel školy, Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala nominuje:

Mgr. Kateřina Valešová, ředitelka Ústecké komunitní nadace - Za inspirativní, kreativní a zodpovědnou práci ve vedení nadace, kdy svým příkladným chováním a vysokým pracovním nasazením vyhledávala a podporovala mladé tváře tak, aby mohly pomáhat slabým a potřebným lidem. Dále za unikátní péči o rozvoj včelařství v ústeckém kraji.

Petr Kiebel, Jana Javůrek a Pavel Kökert, chovatelé slonů v ústecké ZOO - Za dlouholetou obětavou a příkladnou péči o slony - do letošního roku největší a nejznámější atrakce v ZOO. Všichni se více než dvacet let věnovali slonům nad rámec svých pracovních povinností a obětovali jim mnoho volného času. Bohužel chov slonů po mnoha letech v ZOO skončil a chovatelé se snaží přesvědčit politiky a občany města Ústí nad Labem, aby byl chov slonů ve zdejší ZOO opět obnoven.

Studenti Gymnázia Dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem nominují:

Jan Rottenborn - za dlouholeté organizování tanečních kurzů pro mládež, které jsou chápány jako důležitý morální počin pro dnešní mládež, z nichž si každý odnese nejen taneční dovednosti, ale také příjemné vzpomínky na potkávání se s vrstevníky a předávání zásad etikety. Jeho taneční kurzy jsou ideálním místem pro socializaci a bez nich by naše město určitě postrádalo důležitou součást.

Charita Valašské Meziříčí nominují:

Jiří Kapusta - Pan Kapusta začal v Charitě Valašské Meziříčí v roce 2018 vykonávat veřejnou službu – byl úřady vyhodnocen jako nezaměstnatelný člověk a my ze začátku byli také v rozpacích, jak se nám jej podaří zapojit do pracovního procesu. Ale překvapil nás nejen svým vzorným přístupem k práci, ale také nadšením a ochotou pomáhat nad rámec svých povinností. Byli jsme tak spokojeni, že když se vyskytla příležitost na obsadit pracovní pozici s finanční podporou z projektu úřadu práce, neváhali jsme. Dobře víme, jak se těžce hledá dobrý pracovník. A nezklamali jsme se. Pan Kapusta jako pomocný údržbář se osvědčil. Zapadl do kolektivu, vzorně přistupoval k práci a pracoval, jak jen mu to zdravotní stav dovoloval. Po skončení pracovního poměru jsme ho rádi přivítali jako pracovníka veřejné služby, tentokrát v našem charitním obchůdku, spojeného s příjmem darovaných věcí. Jako milovník historie a starých knih se v práci našel. Začal chodit kdykoliv měl dlouhou chvíli, a to bez očekávání jakékoliv odměny. Zapojil se do prodejních dní, kdy občas jezdíme se stánkem prodávat staré knihy. Přijede i o víkendu a my víme, že se na něj můžeme spolehnout. Při komunikaci se zákazníky z něj čiší radost, ochota a láska ke knihám. Jen za letošní rok u nás mimo hodin veřejné služby udělal již více než sto dobrovolnických hodin, které si zapsal. Ale dobře víme, že jich je nejméně dvojnásobek. Pomáhá při příjmu zboží, pomáhá přenášet těžké pytle, se stěhováním, s tříděním, s prodejem, zastupuje chybějící pracovníky, prostě přispěchá, když si myslí, že je něco potřeba. A tak, jak se Charita VM stala jeho srdcovou záležitostí, ani my si nedovedeme představit fungování obchůdku bez něj. A jak sám říká, nejsou pro něj důležité peníze, bohatství, touží jen po tom, mít ze života dobrý pocit a později si říct, že žil dobrý život.

Eliška Vafková, majitelka psího hospice „Dejte nám šanci“ nominuje:

Radka Plchová - Když potřebuji pejsky z našeho psího hospice „Dejte nám šanci“ dopravit k veterinářům, což někdy zabere mnoho hodin, potřebuji mít jistotu, že o hospic a jeho pejsky bude co nejlépe postaráno. Tu mi dává dobrovolnice Radka Plchová, která u nás tráví strašně moc času, vlastně téměř veškerý svůj volný čas, vždyť často si bere volno ze svého zaměstnání, aby mohla být u nás a starat se o naše psy, když potřebuji někam odjet na více než 2 hodiny, což je to, co mi neskutečně pomáhá, protože tím, že máme doma staré, nemocné a handicapované psy, kteří potřebují léky a v podstatě neustálou péči, tak já bych nemohla nikam odjet. Když potřeba vyvstane, vím, že je tady RADKA, která přijede, zodpovědně se o ně postará, dá jim léky, atd., takže mohu bez stresu odjet a vědět u toho, že je u psů ten pravý člověk. Věřím, že si Radka ocenění cenou Ď zaslouží, protože je pro náš hospic moc moc důležitá.

Renata Vozková - Nominuji na cenu Ď - DOBROU DUŠI našeho psího hospice Renatu Vozkovou, která nám léta moc pomáhá. Jednou k nám zavítala náhodně na „den otevřených dveří“ a defacto už tady zůstala. Začala se mnou „venčit“, na svá bedra převzala pořádání aukcí, vyřizování kalendářů a dnes je to ve fází, že se mnou „obráží akce“, kam jezdíme. Dnes je mi tak nablízku svou pomocí, jako člověku pracovně „roztěkanému“, že je nejen „moje pravá ruka, ale také ta, jež mi vnáší do práce řád (vede mi s nadsázkou řečeno „pracovní diář“), připomíná mi, co jsem komu kde slíbila. Za všechno, co dělá pro náš hospic, psy a pro mne, ji musím moc ráda poděkovat, poněvadž bez ní by náš hospic „Dejte nám šanci“ nefungoval, jak funguje: „Renčo, i kdybys náhodou cenu Ď nezískala, tak velikánské Ď a kopec čokolády máš u mě, mám Tě moc ráda!“

Rotary klub Praha City, pan Petr Váňa, prezident klubu 2022/2023 nominuje:

Eva Volšická - Paní Eva Volšická - je obdivuhodné, co taková veselá a optimistická máma tří dnes již dospělých dětí – a také babička jejich dětí – dokáže, jak podává pomocnou ruku všem, kdo to právě potřebuje. Nyní samozřejmě pomáhá lidem na Ukrajině: ještě v únoru dokázala zorganizovat přátele a známé tak, že už 28.2. vypravila čtyři nákladní dodávky s humanitární pomocí přímo matkám na Ukrajinu. Postupně následovaly další desítky nákladních dodávek, včetně léků a zdravotnického materiálu za několik stovek tisíc korun… Sama u sebe ubytovala tři ukrajinské rodiny, dalším pomáhá sehnat ubytování i práci. Už devět let je členkou správní rady Dětského domova Pepa v Lazci u Příbrami, kde působí i další členové RC Praha City. Připravila pro děti dlouhodobé programy přednášek, exkurzí a her, zaměřených na praktický život, na finanční a společenskou gramotnost, zdravovědu a život beze strachu. Podařilo se jí také získat podporu poslanců a zejména vedení Městské části Praha 1 pro projekt našeho klubu nazvaný Dotkni se pražské historie. Spočívá v realizaci haptických, tedy hmatových modelů historických částí Prahy, který umožňuje nevidomým hmatem „prohlédnout“ takové památky, jako Pražský hrad. Unikátní bronzový model Hradčan – první svého druhu v Praze – od loňska obdivují domácí i zahraniční návštěvníci, je veřejně přístupný na špici Slovanského ostrova u Žofína, další je pod střechou v Lobkowiczkém paláci. Projekt v hodnotě 400.000,- Kč podpořili rotariáni nejen z Prahy, ale i ze zahraničí. To vše se podařilo zejména díky obětavé a neúnavné práci Evy Volšické. A nyní už připravujeme další model, tentokrát Staroměstského náměstí. Spolu s další členkou RC Praha City Gretou Blumajerovou stála Eva v čele týmu, který letos zrealizoval veřejnou výstavu s názvem Neviditelná většina, zaměřenou na problémy seniorů. S podporou Nadace Krása pomoci upozorňuje, že „Většina z nás by si asi vybrala stáří radostné, veselé, naplněné a moudré. A i takové umí být. Umí být ale také nemocné, unavené a osamělé.“ V srpnu byla výstava na Slovanském ostrově, v září pak na Karlově náměstí. Je moc dobře, že takoví lidé, jako Eva, se snaží dělat svět kolem nás lepším, že jsou jako hřejivé paprsky sluníčka, které se přeci jen prodírají mráčky nad hlavou i ve společnosti. Že nás baví pomáhat. Proto si zaslouží poděkování.

Ladislav Gáll, sekretár Rotary Česká republika a slovenská republika 2020/23 nominuje:

Rotary Club Nitra - V rámci Rotary klubu působícího společně v ČR a SK, nominujeme za podporu Základnej školy internátnej pre hendikepované deti v Nitre. Mezi významnou pomoc patří například:

1. Náučný chodník "Poznávajme prírodu" - Cieľom projektu je rozvíjať poznávacie, zmyslové a komunikatívne procesy detí so zdravotným znevýhodnením. Rozvíjať ich pohybové a manuálne zručnosti a vytvoriť estetickú a oddychovú plochu v časti areálu školy. Realizácia náučného chodníka prispela k celkovému rozvoju osobností detí so zdravotným znevýhodnením. Rotary klub Nitra je spolutvorcom a spolufinancovateľom projektu. Celková hodnota projektu 30 000,- Eur.

2. Stoličkový výťah - Rotary klub v Nitre dlhodobo podporuje Spojenú školu internátnu v Nitre zriadenú pre vzdelávanie zdravotne ťažko postihnuých deti. V roku 2019 sa podarilo vyriešiť problém presúvania vozíčkárov medzi poschodiami. Budova školy má dve poschodia a učiteľky museli deti nosiť na rukách medzi poschodiami. Efektívnou pomocou, ktorý tento problém vyriešil, bolo zakúpenie stoličkového výťahu. ktorý umožňuje na zariadenie naložiť dieťa na vozíku a prostredníctvom ovládania ho postupne vyniesť a zniesť po schodoch. Zariadenie je bezpečné a jednoduché na obsluhu, naviac neboli potrebné žiadne stavebné úpravy. Celkový náklad na stoličkový výťah bol 5 300 Eur. Rotary Club Nitra zverejnilo verejnú výzvu na zbierku, kde mnohí z našich priateľov a prispievateľov Spojenej školy prispeli priamo alebo podielom z daní. Vyzbieralo sa celkovo 4 800,- Eur. Zvyšok financií doplnili individuálni darcovia z RC Nitra.

3. Germicídne žiariče - RC Nitra podal pomocnú ruku a Základnej škole internátnej v Nitre prispel na zakúpenie germicídnych žiaričov do učební. Uzavreté germicídne žiariče umožňujú čistiť vzduch od baktérií a vírusov aj za prítomností ľudí v dezinfikovanom priestore. Zariadenia sú bezpečné, jednoduché na obsluhu a ich mobilné prevedenie umožňuje presúvanie medzi učebňami a tým efektívnejšiu ochranu študentov i učiteľov počas výučby. Celkový náklad na 4 zariadenia bol takmer 2000,- Eur a financovanie sme zabezpečili v súčinnosti so školou aj s použitím príspevkov z 2% z daní.

4. Vybavenie šatní novým nábytkom - RC Nitra pomohol Základnej škole internátnej pre hendikepované deti obstaraním vybavenia šatne. Celkový vklad klubu je v sume 2 500,- Eur.

Renata Oulehlová, starostka města Sokolov nominuje:

horníci na Sokolovsku - na základě osobní nominace paní starostky města Sokolov Renaty Oulehlové patří velké poděkování všem horníkům, co kdy na Sokolovsku poctivě, tvrdě a spolehlivě pracovali

Penzion U České koruny v Lipnici nad Sázavou, který provozuje rodina potomků spisovatele Jaroslava Haška nominuje:

Radomír Dvořák - Jestliže je ve světě dílo Jaroslava Haška slavné a u nás doma hodně lidí nedá například na „Dobrého vojáka Švejka“ dopustit, pak máme radost, že nejen my (rodina potomků spisovatele, který velkou část svého díla napsal právě tady v Lipnici nad Sázavou, kde bydlel „v hospodě“ a kde nyní, z úcty k němu, pracujeme a staráme se o osvětu jeho díla), ale i pan sochař Radomír Dvořák, děláme vše pro to, aby místa, která měl Jaroslav Hašek rád, byla lákající stále pro větší okruh tuzemských, ale i zahraničních návštěvníků. V okolí Lipnice, v lesích na skále nad hladinou zatopených lomů, se nachází symboly spjaté s příběhem Švejka. Umělecky vytesané „oko“, stejně tak vytesaná do skály přenádherně „ústa“, samozřejmě neschází ani „ucho“, plus pod Lipnicí na louce velká „hlava 22“, coby ohromná busta samotného spisovatele – to vše je kromě přírodních krás, hradu Lipnice, historie protkané s Jaroslavem Haškem (má zde hrob na místním hřbitově), součástí, nutno říct přirozenou, nenásilnou součástí, Lipnice nad Sázavou, obdivovanou turisty, historiky, čtenáři, náhodnými návštěvníky, milovanou místními, alespoň jistě námi. Pan sochař všechna zmíněna sochařská díla pracně, bravurně a citlivě zakomponoval do přírody. Odmakal na nich neuvěřitelné množství hodin a málokdo asi ví, že vše udělal zdarma, nezištně. Jeho práce je velmi kvitována, líbí se a už sem patří, jako hrad a krásná příroda vůkol. Děkujeme sochaři Radomíru Dvořákovi a přejeme mu hodně inspirace do jeho další práce. Rodina Richarda Haška, vnuka spisovatele J. Haška.

Tým ceny Ď nominuje:

Domov u Fontány Přelouč - Za věrné a upřímné dlouholeté nominování na cenu Ď a tím dělání osvěty i své potřebné činnosti, nominuje Tým ceny Ď sociální zařízení „Domov u Fontány Přelouč“ na místní cenu Ď.

Tým ceny Ď nominuje:

Domov důchodců Dvůr Králové - Za věrné a upřímné dlouholeté nominování na cenu Ď a tím dělání osvěty i své potřebné činnosti, nominuje Tým ceny Ď sociální zařízení „Domov důchodců Dvůr Králové“ na místní cenu Ď.

Tým ceny Ď nominuje:

Domov důchodců Dvůr Králové - Za věrné a upřímné dlouholeté nominování na cenu Ď a tím dělání osvěty i své potřebné činnosti, nominuje Tým ceny Ď sociální zařízení „Domov důchodců Dvůr Králové“ na místní cenu Ď.

Filip Rožek, zakladatel organizace Se psem mě baví svět nominuje:

MVDr. Pavlína Lukšovská - Nominuji MVDr. Pavlínu Lukšovskou z veterinární kiniky v Praze Krči IVET, která se se svým týmem stará nejen o psy v naší péči, ale i o psy organizace Dočasky DeDe i některé další. Nikdy neodmítnou ošetření ani závažnou operaci uprostřed noci, poskytují těm psím bezdomovcům a vyděděncům nadstandardní péči, jako by byli psi arabských šejků. Navíc za velmi příznivé ceny.
  nahoru   |   domů
    produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz