www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Městské nominace 2020
   - Blovice
   - Chodov
   - Jáchymov
   - Most / Litvínov
   - Nový Bor
   - Ostrov
   - Pardubice
   - Písek
   - Plzeň
   - Poděbrady
   - Sokolov
   - Ústí nad Labem
Celostátní nominace 2020
Krajské nominace 2020
 

M Í S T N Í   N O M I N A C E   O S T R O V - CENA Ď 2020Rodinné centrum Sluníčko, Ostrov nominuje:

Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů z.s. - Tato organizace působí v našem městě krátce, ale už stihla pomoci spoustě rodičů, kteří jsou na své děti sami. Pomáhají nejen materiálně. V současné době spolupracují s dalšími subjekty, které pomáhají nejrůznějším způsobem (hlídají dětí, kurzy, pobyty,...). Jejich dosah už je daleko za hranicí našeho města. Samoživitelé jsou skupina, která je ve společnosti dost opomíjená.

Walburga Mikešová, kronikářka města Ostrov nominuje:

Mgr. Irena Konývková - Předkládám návrh na udělení Ceny „Ď“ Mgr. Ireně Konývkové, ředitelce Základní umělecké školy Ostrov.
Paní Irena Konývková je již od roku 1980 v základní umělecké škole, kde vedla a vede i nadále dramatický soubor HOP-HOP. Za dobu jejího vedení měl tento soubor již 86 premiér a vždy tato představení měla úspěch nejen u ostrovského publika, ale také na národních přehlídkách ( Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Šrámkův Písek, Mladá scéna, Loutkářská Chrudim, Celostátní přehlídky ZUŠ a stejně tak byl soubor úspěšný na festivalech v zahraničí ( Anglii, Belgii, Indii, Itálii, Litvě, Lucembursku, Německu, Rakousku, Slovensku, Švýcarsku) a to několikrát.
Soubor HOP-HOP má i 75 akcí ročně, hrají pro školy, na festivalech i přehlídkách ale i pro seniory v pečovatelském domě. Každé představení se v průměru hraje až 25 krát. Tato představení režíruje paní Irena Konývková, s dětmi tráví mnoho hodin mimo vyučování (soboty i neděle před premiérou a před festivaly). Souboru i přípravám dětí na soutěže věnuje svůj volný čas.
Z podnětu Ireny Konývkové se stala Základní umělecká škola Ostrov pořadatelem mezinárodního divadelního festivalu dětí a mládeže Soukání Ostrov, v loňském roce to byl již 12. ročník tohoto bienále. Akce je podporována českou i světovou organizací AITA/IATA
Paní Mgr. Irena Konývková je lektorkou na MŠMZ při zavádění Obecné školy, lektorkou na téma Obecná škola, možnost využívání dramatické výchovy na základních školách jako samostatný předmět.
Při některých festivalech byla lektorkou mnoha seminářů na téma práce s dětským souborem, dětským hercem.
Paní Irena Konývková dostala Cenu Českého střediska ASSITEJ „ Za dlouhodobé zásluhy o kvalitu a rozvoj dětského divadla v oblasti pedagogické, metodické a organizační“. Cena byla předána v divadle v Celetné Praha dne 20. března 2018, kde soubor hrál představení AZHER rovněž s velkým úspěchem.
Významným oceněním byla Cena Pavla Dostála souboru HOP-HOP dne 5. 8. 2017 při slavnostním zahájení Jiráskova Hronova.
Úctyhodné je, že soubor HOP-HOP je teprve čtvrtým oceněným souborem v ČR. Na souboru HOP-HOP se shodli jednohlasně všichni zainteresovaní včetně Města Hronova, Národní informační a poradenské středisko AITA/IATA, Klub přátel umění ČR, Společnost amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků, České středisko loutkářské asociace UNIMA. Cena byla předána režisérce souboru Mgr. Ireně Konývkové a třem členům souboru vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem, starostkou Hronova, za účasti doc. Milana Uhdeho, zástupce Královéhradeckého kraje, ředitelky odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury.

Ladislav Martínek, velitel MP Ostrov nominuje:

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v Ostrově - Popis události:
Říjen 2019
Dne 10.10.2019 jsme obdrželi podnět od MP Ostrov k zahájení sociální práce s klientem, neboť mu hrozí vzhledem ke špatnému zdravotnímu stavu úmrtí během zimních měsíců. Následně byla navázána spolupráce s terénní službou organizace Světlo Kadaň (dále jen SK), kterým byl klient také znám. Bylo zjištěno, že klient ztratil OP a kartu zdravotní pojišťovny – zajistili jsme vydání nových dokladů. Dále zjištěno, že si již několik měsíců nevyzvedává fin. prostředky z úřadu práce a hrozí mu tak odejmutí dávek hmotné nouze - vyřešeno ustanovením zvláštního příjemce dávek. Kontaktovali jsme psychiatrické oddělení Nemocnice Ostrov s dotazem na možnost detence, neboť klient je ohrožen na zdraví a životě, to se bohužel nesetkalo s úspěchem. Dne 16.10. byl po úrazu hlavy klient hospitalizován nejprve v KKN, poté v Nemocnici Ostrov. V průběhu hospitalizace souhlasil s tím, že podstoupí protialkoholní léčbu, kterou v PN Dobřany dojednalo SK. Termín nástupu byl domluven na polovinu listopadu s tím, že do té doby zůstane klient hospitalizovaný.

Listopad 2019
Těsně před plánovaným odjezdem do PND jsme byli pracovnicí SK informováni, že ze strany PN byla domluvená léčba zrušena, neboť klient nesplňuje podmínky pro nástup. Zároveň zde byl tlak ze strany nemocnice na zajištění klienta s tím, že by byl vhodný azylový dům. Následně byla podána žádost do Azylového domu v Sedleci, zaplacen dluh za předchozí pobyt (v roce 2018). Klient byl do AD přijat, ale když se blížil jeho převoz, byla mu provedena v nemocnici další vyšetření, jejichž výsledky nebyly příznivé. Ošetřující lékař následně odmítl propustit klienta do AD a požadoval umístění do zařízení s celodenní péčí, což vzhledem k celkové situaci klienta a nabídce v kraji není příliš reálné.

Prosinec 2019
Hledáno ve spolupráci se soc. pracovnicí Nemocnice Ostrov vhodné zařízení s celodenní péčí. Propuštění není aktuálně v plánu, minimálně do konce roku bude klient hospitalizovaný.

Leden 2020
U klienta již není důvod k hospitalizaci, ze strany ošetřujícího lékaře je tlak na umístění klienta do zařízení. Zkontaktována bezbariérová ubytovna „Karkulka“ v Horním Slavkově. Nejde o registrovanou sociální službu, ale o soukromou aktivitu majitelky, klientům je zde zajištěno ubytování, strava i celodenní péče a asistence. Majitelce zaslány podklady z nemocnice. Lékař, který dochází na ubytovnu konstatoval, že klient je vhodný k pobytu zde. K převezení klienta do H. Slavkova došlo dne 10.1.2020. Zbývá dořešit situaci ohledně dávek z ÚP.

Aktuálně - Informace z 12.2.2020
Klient se má dobře, v zařízení si zvykl, alkohol nepožívá. Vychází s personálem i ostatními obyvateli, nejsou s ním žádné problémy. Návštěva klienta je naplánovaná na 21.2. Dávky hmotné nouze jsou převedeny na příslušný ÚP.

Ing. Josef Železný, Ostrov nominuje:

Městská Policie Ostrov - K nominaci Odboru sociálního patří také zmíňka o MP Ostrov, která na základě zjištěných skutečností od prvního zjištění se snažila osobu umístit do zařízení a to hlavně kvůli zdravotnímu stavu této osoby a spolupracovala se sociálním odborem.
Mimo jiné také v několika případech poskytli strážníci oblečení a boty bezdomovcům co žijí pod mostem a při obhlídkách kontrolují jejich stav. MP Ostrov není jen tím represivním orgánem, ale snaží se s těmito lidmi komunikovat a vše vysvětlovat lidským způsobem, i když to nemusí být pravidlem u všech případů. Ale i tyto lidi-bezdomovce žijící na pokraji společnosti MP vnímá jako lidské bytosti.

Divadelní spolek Ochotníci Ostrov nominuje:

Marie Marešová - Vážení porotci, ráda bych touto cestou navrhla k udělení toho prestižního ocenění paní Marii Marešovou. Divadelní spolek Ochotníci Ostrov navázal na tradici ochotnického divadla v Ostrově a už roku 1992 začal opět sypat divákům spoustu úžasných her pro děti i pro dospělé. Jeden ze zakladatelů spolku, Jan Mareš, je naším principálem do dnešních dnů. Za svou neutuchající energii si zasluhuje pravidelně naši úctu a poděkování. Společně s ním však za všemi úspěchy našeho snažení stojí jeho žena, Marie Marešová.
Maruška (prosím o prominutí tohoto familiárního oslovení, ale této milé paní se ani jinak říkat nedá) zastává v našem divadle nenahraditelnou a nejdůležitější pozici nápovědy. Nervuje se s námi na každé zkoušce i představení, má neuvěřitelnou trpělivost a vždy ráda pomůže. Po celou dobu svého působení navíc pomáhá se scénami i kostýmy. Doprovází nás na každé akci. Její úsměv, humor i neuvěřitelná energie je nám pokaždé vzpruhou a hnacím motorem. Maruška je člověkem skromným, vždy stojí v ústraní, svému muži po boku a odmítá jakoukoliv slávu (problémem je i kytička na jevišti po premiéře), proto se o její práci neví zdaleka tolik, jako o práci pana principála. Pro nás je však neméně důležitou.
Paní Marešová oslavila v loňském roce nádherných 80 let, a my bychom ji rádi dodatečně dali najevo i prostřednictvím Vaší ceny, jak moc si ji vážíme. Takovýchto skromných a úžasných lidí, kteří pomáhají s úsměvem a láskou v srdci, bohužel, mnoho není.
Děkujeme a Váš čas a držíme palce celé organizaci Ceny Ď.
Za Divadelní spolek Ochotníci Ostrov, Lena Pintnerová

Jana Škutová, Ostrov nominuje:

Eliška Failová - Aktivity povzbující komunitní a kulturní život ve městě - Eliška Failová je i přes své mládí již několik let oporou kulturního dění ve městě Ostrov na Karlovarsku. Už když se stala vedoucí Klášterního areálu, dění nabralo zcela nový směr. Její nevyčerpatelná energie přichází jako bouře, která s sebou v dobrém smyslu smete vše. Podílí se na různých akcích organizovaných Domem kultury, sama vymyslela a organizuje Ostrovský jarmark radosti, Ostrovský swap, každoročně pořádá Letní zámecký piknik a Klášterní slavnosti. Věnuje se i dětem a seniorům v Ostrovském Letohrádku, kde připravuje rukodělné semináře a workshopy. Prohání se městem na koloběžce jako Pipi dlouhá punčocha a svou pozitivní energií čeří vody každého z nás. Spolupracuje s Domem kultury, Městskou knihovnou, Městským domem dětí a mládeže, Městským úřadem a dalšími institucemi i jednotlivci na jakékoli akci, o které usoudí, že je pro občany města přínosná. Vidím ji jako poklad, o který město nikdy nesmí přijít.

Zuzana Železná, Ostrov nominuje:

Václav Nekola - Udržování tradice lidových řemesel, předávání dalším generacím, pravidelná účast na kulturních a vzdělávacích akcích - Pan Václav Nekola je jedním z nejvýznamnějších a nejznámějších výrobců a sběratelů betlémů v Ostrově. S vyřezáváním začal před 40 lety, v té době vyráběl hračky pro své děti. Později začal sbírat i betlémy papírové a nadále se věnoval řezbě dřevěných betlémů. Jeho největším a nejvýznamnějším dílem je ostrovský betlém, který je pravidelně vystavován v klášterním kostele. V současné době je Václav Nekola po těžké nemoci a vyřezávání se již nemůže věnovat. Tradici po něm přebírá jeho syn Petr Nekola, kterému předává své zkušenosti. Momentálně pracují na obnově ostrovského betlému. Význam činnosti pana Václava Nekoly spočívá v udržování tradice lidového řemesla a seznamování dalších generací s jeho krásou a originalitou. Jeho dlouholetá práce si zaslouží ocenění.

Lada Lapinová Baranek, Jáchymov nominuje:

Ing. Petr Židlický - Denní stacionář a sociálně terapeutická dílna v Ostrově pro dospělé a děti s mentálním postižením a pro osoby s poruchou autistického spektra - Dovoluji si tímto nominovat na Cenu Ď – Petra Židlického, za jeho angažovanost v rámci zajištění chybějících sociálních služeb pro dospělé a děti s mentálním a kombinovaným postižením a také pro osoby s poruchou autistického spektra. Po několikaletém snažení, se stává z přání realita a město Ostrov se snad konečně dočká onoho stacionáře, který je tak potřebný a v našem městě chybí. Jsem ráda, že se lidé tomuto tématu věnují a angažují a nevzdávají se, když se hned nedaří.  nahoru   |   domů
             produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz