www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Krajské nominace 2023
   - Jihočeský kraj
   - Jihomoravský kraj
   - Karlovarský kraj
   - Královéhradecký kraj
   - Liberecký kraj
   - Moravskoslezský kraj
   - Olomoucký kraj
   - Pardubický kraj
   - Plzeňský kraj
   - region hl.m. Prahy
   - Středočeský kraj
   - Ústecký kraj
   - kraj Vysočina
   - Zlínský kraj

 

K R A J S K É   N O M I N A C E / LIBERECKÝ   KRAJ -  CENA   Ď   2023


Město Nový Bor nominuje:

Ivan Kortan - Hrdost, čest a láska k vlasti. Armádní dědičné úsloví předává Ivan Kortan, nadrotmistr Aktivních záloh KVV Liberec, dětem a mládeži v Novém Boru. Již osmým rokem vede kroužek Army team při DDM Smetanka. Svým zápalem a přístupem motivuje své svěřence k pohybu, učí je kolegialitě, komunikaci. Učí je ctít závazky vůči předkům, kteří padli za vlast ve světových válkách i v novodobých konfliktech. Ukazuje jim, že nemusí nosit uniformu, aby byli připravení bránit Českou republiku v případě ohrožení. Sám jim jde příkladem. Slouží čestné stráže při pietních aktech a účastní se celé řady akcí, které pořádá město Nový Bor. I přes časovou vytíženost, která je spojená s jeho civilním podnikáním, vojenskými povinnostmi i vedením kroužku, nikdy neodmítl pomoc městu Nový Bor. Jeho přístup by se dal shrnout do parafráze myšlenky J. F. Kennedyho: Neptej se, co může udělat tvé město pro tebe. Ptej se, co můžeš ty udělat pro své město. Město Nový Bor svojí nominací zároveň oceňuje dvacetileté působení Ivana Kortana u Aktivních záloh KVV Liberec, kde slouží od jejích začátku v roce 2004. Dnes patří k nejzkušenějším a nepostradatelným členům jednotky. I ve svých 64 letech je mimořádně aktivní a zdatný. Navzdory jeho kvalitám však bude muset kvůli dosažení stanoveného věku ukončit činnost v zálohách.

Dům dětí a mládeže "Smetanka" Nový Bor nominuje:

Mgr. Olga Koutná - Olga Koutná je dlouholetou ředitelkou DDM Smetanka v Novém Boru. Důvodem této nominace je obrovská osobní aktivita, kreativita a nápaditost, kterou každodenně naší organizaci a našemu městu přináší neocenitelnou službu. Hlavní těžištěm je u Olgy zejména přímá práce s dětmi, zejména sport, kterému se sama věnuje a použití metod neformálního vzdělávání, následuje zájem o ekologicky citlivé směřování světa kolem nás a pomoc ostatním. Jako manažer má schopnost propojovat lidi i organizace a nacházet prostor ke spolupráci při objevování inovativních řešení. Například se jedná o přeshraniční spolupráci, EVVO projekty, nebo programy a sbírky určené pro pomoc sociálně slabším. Tyto věty mohou jen neúplně vystihnout vše do čeho je Olga zapojena, zejména však nelze, tímto výčtem, vystihnout to co slohem není jednoduché popsat. To je lidský rozměr a každodenní přístup, kterým je Smetanka prostoupena. Olga je obdivována dětmi, respektována rodiči a okolím. Opravdu vždy si najde čas, velmi často i na úkor vlastních sil, a pomůže tomu, kdo pomoc potřebuje. Nejedná se jednorázovou momentální vlastnost, Olga má tento přístup jako součást svého života. Zde bych uvedl, nikoli jako hlavní věc, jen jako další doplnění výše uvedeného, rozsáhlou osobní aktivitu při pomoci dětem a rodičům z Ukrajiny. Jsem přesvědčen, že případné udělení ceny by odměnilo tento pozitivní způsob myšlení a jednání a bylo i impulzem pro nás ostatní.

Petra Makovická, Novoborská patriotka nominuje:

Modlivý důl, obec Svojkov - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Modlivý důl“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o Modlivý důl starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: Modlivý důl je chráněnou památkou a vyhledávaným poutním místem. Konají se zde různé akce a kdo o něm nevěděl, o hodně přišel, viz úžasné fotky a zajímavý text na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Modliv%C3%BD_d%C5%AFl_(Svojkov)
V morální i praktické rovině se k tomuto místu také hlásí obec Svojkov, jejíž místostarosta pan Pavel Šofr bude pozván na krajské i celostátní kolo ceny Ď 2023 pro případné převzetí ceny. Samotná nominace ale znamená dík všem, kteří se jakkoliv k této památce morálně hlásí, či se o ni dílčím i větším způsobem starají.

Záhořínská kaple - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Záhořínskou kapli“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o kapli starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: Barokní Záhořínská kaple byla postavena v roce 1740 a je zasvěcena svatému Františku Serafinskému. Autentické foto a zajímavý text na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Franti%C5%A1ka_z_Assisi_(Z%C3%A1ho%C5%99%C3%ADn)
Záhořínská kaple spadá do péče státního podniku Lesy České republiky, který ji svědomitě a náležitě opravil a staré se o ni. V telefonickém kontaktu se zástupkyní tohoto podniku paní Evou Jouklovou jsmem se setkali s hrdostí vůči Záhořínské kapli a s radostí z nominace na cenu Ď. Ostatně Lesy České republiky, s.p. nejsou v projektu cen Ď nováčkem. V roce 2010 na finálové ceremonii ceny Ď získaly celostátní cenu Ď za podporu Národního divadla v Praze a v roce 2015 získaly krajskou cenu Ď v Libereckém kraji na základě nominace občanského sdružení D.R.A.K (audio záznam z okamžiku předání ceny Ď starostou Nového Boru Mgr. Jaromírem Dvořákem panu Ing. Ludvíku Říčařovi v roce 2015 naleznete zde: http://cena-d.cz/D_Liberecky_kraj.mp3.
V duchovní a morální rovině se k tomuto místu také hlásí Římskokatolická farnost ve Sloupu v Čechách, jejíž pan děkan Novoborský Pavel Morávek, který symbolicky cenu Ď převzal. Samotná nominace ale znamená dík všem, kteří se jakkoliv k této památce morálně hlásí, či se o ni dílčím i větším způsobem starají.

Lesní divadlo ve Sloupu - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Lesní divadlo ve Sloupu“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o Lesní divadlo starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: Lesní divadlo ve Sloupu je přírodním amfiteátrem, kde se hraje divadlo od roku 1921. Autentické foto a zajímavý text na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lesn%C3%AD_divadlo_(Sloup)
V morální i praktické rovině se k tomuto místu hlásí obec Sloup, jejíž místostarostka paní Jana Pejčinovičová bude pozvána na krajské i celostátní kolo ceny Ď 2023 pro případné převzetí ceny. Samotná nominace ale znamená dík všem, kteří se jakkoliv k této památce morálně hlásí, či se o ni dílčím i větším způsobem starají.

Hrad Sloup „coby tip k výletu“ - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Hrad Sloup“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o hrad starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: Přestože je Hrad Sloup hradem zaniklým, jedná se o atraktivní kulturní památku. Autentické foto a zajímavý text na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Sloup_(skaln%C3%AD_hrad)
Nominace hradu Sloup je zatím „čestná“ ve smyslu, že náleží nikoliv správci hradu, ale danému místu, coby „tip na výlet“. V případě, že obdržíme od správce hradu souhlas s účastí v letošním ročníku ceny Ď, oficiálně bude nominace náležet i správci za skvělou péči o hrad, načež si dovolíme jeho zástupce pozvat na krajské kolo i finále.

Kaple Božího hrobu ve Velenicích „coby tip k výletu“ - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Kapli Božího hrobu ve Velenicích“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o kapli starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: Uměle vytesaná jeskyně je dnes kulturní památkou. Autentické foto a zajímavý text na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Bo%C5%BE%C3%ADho_hrobu_(Velenice)

Panská skála na Práchni „coby tip k výletu“ - V kategorii „KOUZLO DOMOVINY“ srdečně nominuji „Panskou skálu na Práchni“ jako místo, které při návštěvě Libereckého kraje určitě navštivte. Současně touto nominací děkuji těm, kteří se skvěle o toto výletní místo starají. Právem patří v rámci celé ČR k místům dotvářejícím krásnou atmosféru kouzla domoviny.
Doplňující info „produkčního týmu ceny Ď“: K nádhernému místu náleží perfektní parkoviště s pohoštěním a sociálním zařízením. Kdo zde nebyl i tak skálu zná, alespoň většina z nás – z filmové pohádky! Info na wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/Pansk%C3%A1_sk%C3%A1la
Nominace Panské skály je zatím „čestná“ ve smyslu, že náleží nikoliv správci tohoto místa, ale danému místu, coby „tip na výlet“. V případě, že obdržíme od správce souhlas s účastí v letošním ročníku ceny Ď, oficiálně bude nominace náležet i správci za skvělou péči toto místo, načež si dovolíme jeho zástupce pozvat na krajské kolo i finále.

  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz