www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

Realizovaná městská kola 2018:
   - místsní cena Ď v Blovicích
   - městská cena Ď v České Lípě
   - městská cena Ď v Děčíně
   - místsní cena Ď v Chodově
   - městská cena Ď v Mostě
   - městská cena Ď v Novém Boru
   - městská cena Ď v Ostrově
   - místsní cena Ď v Pardubicích
   - místsní cena Ď v Plzni
   - místsní cena Ď v Ústí n/L
Městské nominace 2018
Městská Kolegia 2018

Městská kola další ročníky
 

M Ě S T S K Á   C E N A   Ď   V   N O V É M   B O R U   2 0 1 8


Datum a místo konání: 22. března 2018, Navrátilův sál v Novém Boru (přidruženo ke krajské ceně Ď)

Pořadatel: Město Nový Bor ve spolupráci s Richardem Langerem

cena Ď

Poděkování:

Městu Nový Bor za osmileté organizování městské ceny Ď a za velkou podporu v podobě osmiletého generálního partnerství krajské ceny Ď v Libereckém kraji, potažmo finálové ceremonie v Praze.

Poděkování také náleží za osmiletou vstřícnost panu starostovi Mgr. Jaromíru Dvořákovi a za odbor kultury RNDr. Aleně Forgáčové a dalším pracovníkům městského úřadu. Za osm let se stalo, že do Nového Boru jezdíme k opravdovým přátelům.

Na akci také nahlas zaznělo, že 18 let se těšíme ze vzácné spolupráce s Národním divadlem, že si vážíme podpory pana Plevky st. z Rodinného pivovaru Chodovar, nezištné podpory ze strany Nadačního fondu pomoci Karla Janečka a sklárny Artcristal Bohemia, mediální spolupráce s ČRo Dvojka a s dalšími partnery. Oblek pro moderátora poskytl Salon MIRIAM Plzeň a vůz na cestu do Nového Boru poskytl prodejce vozů Hyundai z Plzně – pan Šrámek.

cena Ď
„Městskou cenu Ď v Novém Boru 2018“ předali oceněnému Josefu Doškářovi (vpravo) členové městského Kolegia (zleva): RNDr. Alena Forgáčová (odbor kultury Nového Boru) a Mgr. Jaromír Dvořák (starosta Nového Boru).

Přehled městských nominací v Novém Boru:

http://www.cena-d.cz/nomNovyBor2018.html

Složení městského Kolegia ceny Ď v Novém Boru:

http://www.cena-d.cz/kolegiummestskeNovyBor2018.html

cena Ď
Během udělení městské ceny Ď zaznělo hned několik životních postřehů jak ze strany pana starosty Dvořáka, tak ze strany oceněného – nadšeného historika a milovníka Nového Boru pana Doškáře. Byly to chvíle nadšení a uznání, dopadající na přítomné hosty…

Znění vítězné nominace:

město Nový Bor nominuje:
Josef Doškář se v letošním červnu dožije významného životního jubilea. To je jistě příležitostí k ohlédnutí za uplynulými lety. Město Nový Bor by při této příležitosti chtělo poděkovat svému občanovi, místnímu patriotovi a podporovateli místních tradic za aktivity, kterými přispěl a stále přispívá k udržování důležitých historických událostí v paměti města a jeho obyvatel. Jeho přičiněním a ve spolupráci s dalšími subjekty včetně města Nový Bor vznikla nová pietní místa odkazující k historickým událostem a významným osobnostem. Osobnost Mistra Jana Husa připomíná od roku 2015 kamenná skulptura umístěná v zeleni nedaleko ulice, která nese právě Husovo jméno. Josef Doškář jako člen ČsOL ale zaměřil své hlavní aktivity do historie spíše nedávné, k událostem obou světových válek. Čas, který jim zasvětil, je obtížné shrnout jen v několika větách. Vybíráme proto jen události nejvýznamnější pro město Nový Bor. K nim nepochybně patří Rumburská vzpoura. Josef Doškář se zásadním způsobem zasloužil o obnovu pomníku rumburských hrdinů z roku 1923, na jehož vybudování přispěl finančním darem i T. G. Masaryk. Jako uctívané místo českých hraničářů byl v roce 1940 zcela zničen nacisty a do původní podoby byl obnoven až v roce 2015. Současně byla na místě posledních střetů vzbouřenců s rakousko-uherskou armádou instalována kamenná stéla s pamětní deskou. Další snahy zaměřil Josef Doškář na obnovení historického názvu české školy, dnes školy U Lesa, aby opět nesla jméno prvního československého prezidenta. V letošním roce, kdy škola slaví 90. výročí od svého založení, bude v její blízkosti díky aktivitám Josefa Doškáře odhalen T. G. Masarykovi pomník. Události 2. světové války připomíná od roku 2017 na budově této školy pamětní deska věnovaná obětem tohoto válečného konfliktu. Pamětní deska odhalená v roce 2016 zase připomíná ženy vězněné v Ravensbrücku a jejich pochod z tohoto koncentračního tábora zpět do vlasti. Lidickým ženám, jež dorazily po strastiplné cestě z koncentračního tábora do Nového Boru, je také věnována vzpomínka ve Smetanových sadech. Na mapování historie spolupracuje Josef Doškář s novoborským historikem PhDr. Vladislavem Jindrou, který získal městskou Cenu Ď již v roce 2011. Oba dva nezištně pomáhají kulturnímu rozvoji města, popularizaci jeho dějin a budováním odkazů pro další generace.

cena Ď
Text a foto: Richard Langer
Produkce, nominační kampaň, správa webu: Jitka Langerová


 nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                               pořadatel: +420/608 702 768                               cena-d@centrum.cz                               www.cena-d.cz