www.cena-d.cz
 úvod | magazín Ď | městská kola | krajská kola | celostátní kolo | nominace | kolegium | přehled oceněných | fotogalerie | statut | partneři | ohlasy | slovo pořadatele | kontakt

N O M I N A C E
Celostátní nominace 2020
   - Národní divadlo
   - Divadla v ČR
   - ZOO Praha
   - Zoologické zahrady
   - Podpora a rozvoj zdravotních programů...
   - Nadační fond pomoci Karla Janečka
   - Nadace, hospice, charitativní organizace
   - Kultura, školství
   - Muzea, hrady a zámky, památky...
   - Životní prostředí
   - Cena Ď "fair play" Z. H. Edlové v oblasti sportu
   - Dětské domovy a ústavy sociální péče
   - Domovy pro seniory a ústavy sociální péče
   - Za počiny v období šíření nemoci covid-19
   - Člověk na svém místě
   - Síň slávy existence ceny Ď 2001 – 2020
   - Hnutí na vlastních nohou Stonožka
   - Morální vzor
   - Cena Ď veřejnosti
   - GRAND PRIX Ď 2020
   - za přínos pro českou potravinu 2021
   - za přínos dobré náladě v ČR 2021

Krajské nominace 2020
Městské nominace 2020
 

C E L O S T Á T N Í   N O M I N A C E /  CENA   Ď   2020
KULTURA,  ŠKOLSTVÍ,  SPORT  V  ČR


Jaroslava Raunerová, členka Kolegia Chodov nominuje:

hudební skupina LIWID - Spolupráce s Nadačním fondem La Vida Loca - Od 2018 skupina Liwid spolupracuje s Nadačním fondem La Vida Loca a podporuje jejich projekt „Život v kufříku“,který pomáhá odloženým dětem v porodnici po celé ČR. Nyní v březnu pořádá pro nadaci charitativní koncert. Přispívá psímu útulku. Moji handicapovanou dceru Peťku zvou na své koncerty, moc děkuji.

Speciální základní škola Králíky nominuje:

Městská knihovna Králíky - Spolupráce naší školy a Městské knihovny Králíky odstartovala téměř před 20 lety. Začala dopoledními občasnými návštěvami našich žáků v knihovně, které přešly v pravidelné měsíční návštěvy. V rámci návštěv žáci zpracovávají úkoly, které pro ně ve spolupráci s knihovnicemi chystají učitelé českého jazyka. Žáci se tak učí vyhledávat informace v encyklopediích k právě probíranému učivu v naukových předmětech, seznamují se s literaturou určenou dětem. Pravidelně si půjčují knížky domů, a to bez jakéhokoliv poplatku a na neomezenou dobu – je brán zřetel na to, že přečtení knihy našim žákům trvá trochu déle. Do čtenářských koutků naší školy pravidelně věnují vyřazené časopisy. Těmito činnostmi nám pomáhají rozvíjet čtenářskou gramotnost našich žáků. Naopak náš časopis Školní bravíčko, ve kterém prezentujeme aktivity našich žáků, akce školy, zařazují do čítárny v dětském i dospělém oddělení. I díky tomu se veřejnost seznamuje s děním naší školy.
Tato nastartovaná spolupráce se dále rozvíjela – knihovna nám poskytla prostory pro prezentaci výstupů našich projektů, které jsme zaměřovali na poznávání místního regionu. Obyvatelé Králík se tak seznámili se zajímavými historickými událostmi Králík, se starými fotografiemi, s přírodou Králicka, ale i s tím, že naši žáci jsou schopni realizovat projekty. Při prezentaci výstupů našich projektů jsou našimi pravidelnými hosty, kteří si vždy najdou čas a potěší nás svou návštěvou.
Spolu s knihovnou jsme odstartovali komunitní plánování v Králíkách s projektem na přeměnu místa na park setkávání a relaxace, jehož se měly účastnit všechny školy a školská zařízení města, které měly mít pod patronátem své místo. Ač nám na projekt nebyly přiděleny peníze, význam to mělo velký – ukázali jsme, že na projektech může spolupracovat více subjektů, prohloubily se i naše vzájemné vztahy. Šli jsme do dalšího projektu – Čtení pomáhá, prostřednictvím něhož jsme pro našeho Míšu, který má DMO, je odkázán na pomoc druhého, je nepohyblivý, komunikuje pouze očima, získali od čtenářů speciálně upravený počítač, jehož prostřednictvím Míša komunikuje, učí se.
Během naší dlouhé společné cestě přicházely pracovnice knihovny s nápady, jak našim žákům pomoci, jak ukázat ostatním, že i v této škole jsou žáci šikovní, zruční, že se mají čím pochlubit. Jedním z nich bylo vystavování výtvarných prací v prostorách knihovny, výzdoba prostor dětské čítárny výrobky našich žáků, výstavy žákovských prací. Knihovna nám nezištně poskytuje prostory čítárny, ve kterých pravidelně instalujeme výstavy s podzimní, vánoční, velikonoční tematikou. Knihovnice ochotně pouští návštěvníky i mimo otevírací dobu, aby se pokochali umem našich žáků. Vzhledem k tomu, že návštěvníci měli zájem o koupi výrobků, knihovnice přišly s nápadem, že nám budou výrobky prodávat a výtěžek nám předají – ten nám slouží na nákup nového materiálu, ze kterého můžeme tvořit nové výrobky, přispíváme dětem na aktivity, které pro ně pořádáme (se zaměřením na environmentální výchovu, na podporu zdravého životního stylu). Také nám poskytují zázemí při přípravě na prezentaci naší školy na vánočním jarmarku ve městě.
Proč pracovnice knihovny nominujeme? Pro jejich lidskost, vstřícnost, ochotu pomáhat, dobrosrdečnost, pro jejich úsměv, který pro nás vždy vykouzlí, pro jejich nadšení, zapálení pro dobrou věc, pro jejich hřejivé srdíčko. Pomohly nám zviditelnit tehdy, když jsme byli neviditelní, přehlížení. Pomohly nám v boji s předsudky druhých vůči nám. Pomohly nám získat sebevědomí, sebedůvěru – i postižené děti mohou v něčem vyniknout. MOC DĚKUJEME.

Lada Lapinová Baranek, Jáchymov nominuje:

SDH Jáchymov - Vyčištění a oprava stezky „Údolí mlýnků“ - Stezka „Údolí mlýnků“ patří k jedné z nejhezčích v Jáchymově. Je navštěvovaná lázeňskými pacienty, ale i turisty a místními. Údolí mlýnků má svou letitou historii. Každý rok naše město organizuje Otevírání mlýnků, na potoce se objeví nové mlýnky, starší se poopraví, a to vše v příjemné sousedské atmosféře. Bylo pro nás velmi smutné sledovat její stav, poškozený můstek přes potok, nálety na stezce, poškozené mlýnky, ale…. Díky našim hasičům, kteří stezku zčásti vyčistili, je stezka opět krásná a zve místní i návštěvníky k procházce. Ráda bych tímto poděkovala za jejich angažovanost ve volném čase a i další aktivity, které pořádají pro město, ale hlavně pro děti.

Spolek přátel města Jáchymov nominuje:

Samuel Palán - Hudební festival „Šlikovka“ - Chtěla bych tímto vyjádřit poděkování Samovi za jeho dlouholetou organizaci hudebního festivalu Šlikovka. Vše začalo malým hraním pro syny a jejich přátelé. Mini festival přerostl v krásný hudební festival v Jáchymově, který patří k NEJ ve městě a stalo se z toho místo vzájemného se potkávání lidí ve městě. Sam tak nepřímo přispívá k rozvoji naší místní komunity a je příkladem toho, co dokáže milující otec udělat pro své děti a že slovo NEJDE u nej nemá místa. Same moc a moc děkuji za tvou angažovanost a přeji plno dalších krásných ročníků festivalu Šlikovka.

Klub seniorů J. z Poděbrad 2046, Sokolov nominuje:

Tomáš Večerka - Pan Tomáš Večerka, jako vedoucí dětského divadelní- ho souboru „Lupínek“ v Březové, spolupracuje s naším Klubem seniorů J. Z Poděbrad v Sokolově už od r. 2016. Každým rokem zpestřují děti svým velmi pěkným vystoupením naše seniorská odpolední setkávání v klubu.
Divadelní představení s dětmi, které s velkým zápalem vede , se nám všem moc líbí a zvláště také oceňujeme jeho citlivý přístup ke starší generaci. Vede tak svým příkladem i své svěřence. Představení je vždy velmi pečlivě nastudováno. Nechybí ani vkusné a nápadité kulisy a převleky. Za jeho práci s dětmi a pro nás seniory mu patří velký dík.

Walburga Mikešová, kronikářka města Ostrov nominuje:

Mgr. Irena Konývková - Předkládám návrh na udělení Ceny „Ď“ Mgr. Ireně Konývkové, ředitelce Základní umělecké školy Ostrov.
Paní Irena Konývková je již od roku 1980 v základní umělecké škole, kde vedla a vede i nadále dramatický soubor HOP-HOP. Za dobu jejího vedení měl tento soubor již 86 premiér a vždy tato představení měla úspěch nejen u ostrovského publika, ale také na národních přehlídkách ( Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Šrámkův Písek, Mladá scéna, Loutkářská Chrudim, Celostátní přehlídky ZUŠ a stejně tak byl soubor úspěšný na festivalech v zahraničí ( Anglii, Belgii, Indii, Itálii, Litvě, Lucembursku, Německu, Rakousku, Slovensku, Švýcarsku) a to několikrát.
Soubor HOP-HOP má i 75 akcí ročně, hrají pro školy, na festivalech i přehlídkách ale i pro seniory v pečovatelském domě. Každé představení se v průměru hraje až 25 krát. Tato představení režíruje paní Irena Konývková, s dětmi tráví mnoho hodin mimo vyučování (soboty i neděle před premiérou a před festivaly). Souboru i přípravám dětí na soutěže věnuje svůj volný čas.
Z podnětu Ireny Konývkové se stala Základní umělecká škola Ostrov pořadatelem mezinárodního divadelního festivalu dětí a mládeže Soukání Ostrov, v loňském roce to byl již 12. ročník tohoto bienále. Akce je podporována českou i světovou organizací AITA/IATA
Paní Mgr. Irena Konývková je lektorkou na MŠMZ při zavádění Obecné školy, lektorkou na téma Obecná škola, možnost využívání dramatické výchovy na základních školách jako samostatný předmět.
Při některých festivalech byla lektorkou mnoha seminářů na téma práce s dětským souborem, dětským hercem.
Paní Irena Konývková dostala Cenu Českého střediska ASSITEJ „ Za dlouhodobé zásluhy o kvalitu a rozvoj dětského divadla v oblasti pedagogické, metodické a organizační“. Cena byla předána v divadle v Celetné Praha dne 20. března 2018, kde soubor hrál představení AZHER rovněž s velkým úspěchem.
Významným oceněním byla Cena Pavla Dostála souboru HOP-HOP dne 5. 8. 2017 při slavnostním zahájení Jiráskova Hronova.
Úctyhodné je, že soubor HOP-HOP je teprve čtvrtým oceněným souborem v ČR. Na souboru HOP-HOP se shodli jednohlasně všichni zainteresovaní včetně Města Hronova, Národní informační a poradenské středisko AITA/IATA, Klub přátel umění ČR, Společnost amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků, České středisko loutkářské asociace UNIMA. Cena byla předána režisérce souboru Mgr. Ireně Konývkové a třem členům souboru vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem, starostkou Hronova, za účasti doc. Milana Uhdeho, zástupce Královéhradeckého kraje, ředitelky odboru regionální a národnostní kultury Ministerstva kultury.

K-9 RESCUE CZ, Rapšach nominuje:

Daniel Sedlák - Daniel koupil chátrající areál bývalé odchovny kuřat za účelem vybudování výcvikového střediska záchranářských psů. Nejen, že pomohl nám a řadě dalších lidí, kteří cvičí psy k záchraně lidských životů, ale i nádherné přírodě v okolí objektu, protože ji nadále nebude hyzdit neudržovaný objekt. - Prakticky od vzniku naší organizace K-9 RESCUE CZ jsme se zabývali myšlenkou vybudování střediska pro výcvik záchranářských psů. Členové spolku se intenzivně věnovali vyhledávání vhodného objektu. Buď nebyl vyhovující svým umístěním nebo prostě nesplňoval naše představy a pokud ano, potom byl pro nás finančně nedosažitelný. A to byl právě areál, který už dnes nese název Londonka. Dan se rozhodl i díky svým bohatým záchranářským zkušenostem do tohoto projektu investovat. Zakoupení předcházelo několikaměsíční náročné vyřizování všech povolení a změn územního plánu. Nakonec nastal den D a my se mohli vrhnout do práce! Už několik měsíců pracujeme a budujeme a rozhodně nezapomínáme cvičit naše psy. Díky Danovi bude pro všechny záchranáře nejen v Čechách, ale i v zahraničí k dispozici kvalitní výcvikový prostor.

Gymnázium, Blovice nominuje:

Andrea Kolmanová - Majitelka psího útulku v Borovně. Za pomoc opuštěným a týraným psům v okrese Plzeň-jih a za organizování dalších aktivit, jako např. canisterapie, a různých charitativních projektů.

Eva Tupá - Ředitelka ZUŠ Blovice. Za dlouholetou pedagogickou práci, řízení ZUŠ, vedení různých hudebních těles, ochotu a pomoc při pořádání různých akcí organizacemi a městem Blovice.

Místní kolegium ceny Ď v Pardubicích a EDUCA Pardubice - Střední odborná škola, s.r.o. nominuje:

Pohádková zahrada - Skrze příběhy zvířátek měníme snímání a myšlení lidí o bytostech, které s námi sdílí náš životní prostor - Na zrevitalizované ploše 1 hektaru je osada, kam se umísťují opuštěná a samotná zvířátka o které se poté starají.

HZS Pardubice - Záchrana lidského života - Dobrovolnická část Hasičského záchranného sboru Pardubice. Poděkování za jejich obětavou dennodenní práci a nasazení vlastního života.

Jana Škutová, Ostrov nominuje:

Eliška Failová - Aktivity povzbující komunitní a kulturní život ve městě - Eliška Failová je i přes své mládí již několik let oporou kulturního dění ve městě Ostrov na Karlovarsku. Už když se stala vedoucí Klášterního areálu, dění nabralo zcela nový směr. Její nevyčerpatelná energie přichází jako bouře, která s sebou v dobrém smyslu smete vše. Podílí se na různých akcích organizovaných Domem kultury, sama vymyslela a organizuje Ostrovský jarmark radosti, Ostrovský swap, každoročně pořádá Letní zámecký piknik a Klášterní slavnosti. Věnuje se i dětem a seniorům v Ostrovském Letohrádku, kde připravuje rukodělné semináře a workshopy. Prohání se městem na koloběžce jako Pipi dlouhá punčocha a svou pozitivní energií čeří vody každého z nás. Spolupracuje s Domem kultury, Městskou knihovnou, Městským domem dětí a mládeže, Městským úřadem a dalšími institucemi i jednotlivci na jakékoli akci, o které usoudí, že je pro občany města přínosná. Vidím ji jako poklad, o který město nikdy nesmí přijít.

Ing. Bronislav Grulich, Ostrov nominuje:

Emil Plaček - V Jáchymově vyrůstá od dětství, a navštěvoval zde i základní školu. Již jako malý kluk reprezentoval město Jáchymov ve sjezdovém lyžování a největší úspěch měl v Orlických Horách – Říčky. Dále byl v Jáchymově dlouholetým členem fotbalového oddílu, kde působil od dětí až po družstvo mužů v pozici brankáře. PO vojně nastoupil k SDH Jáchymov, kde se zapojil jako řidič do výjezdové jednotky a pracoval, vlastně pracuje s mládeží jako vedoucí a rozhodčí. Dvě volební období pracoval jako starosta SDH a poslední dvě volební období jako velitel jednotky Jáchymov. Jáchymovu pomáhal také v „akcích Z“ při budování hřiště na Panorámě, výstavbě a obnově požární zbrojnice, úpravě a modernizaci Jáchymovské sjezdovky v Havlíčkově ulice. Spolu s dobrovolnými hasiči pomáhal při vyřezávání Kaštanové aleje a náletových stromů v okolí hřbitova na kulturních akcích pořádaných městem.

taneční skupina TAKT Liberec, z.s. nominuje:

PRECIOSA, a.s. - Náš mnoholetý, velmi vážený a hlavní sponzor, který nám přispívá již od roku 2000, kdy jsme jen díky jeho daru mohli odjet reprezentovat Liberec na Mistrovství světa. Díky Nadaci PRECIOSA může naše taneční skupina vyplnit volný čas smysluplným způsobem cca 400 dětem a mládeži i při velmi nízkých členských poplatcích, jelikož finanční dary používáme zejména na „běžný chod skupiny“ (úhrada nájemného, dopravného na soutěže, šití nákladných kostýmů, reprezentace na mezinárodních soutěžích apod.), ale i na organizování rozličných akcí pro děti a mládež (příměstské tábory, letní taneční školy, workshopy, dětské dny, taneční soutěže atd.).

Knorr-Bremse ČR, Systémy pro užitková vozidla - Velmi významný sponzor a partner sportovních tanečních akcí, který nám přispívá již od roku 2016. Díky Knorr-Bremse může naše taneční skupina pořádat kvalitní soutěže pro děti, juniory i dospělé pro celou republiku a na velmi vysoké úrovni.

Elektroservis Menčík - Velmi významný sponzor a partner ligových postupových soutěží, který nám přispívá již od roku 2013. Díky Elektroservisu Menčík můžeme obdarovat stupně vítězů hodnotnými dary.

Dům dětí a mládeže Děčín IV. nominuje:

Klára Hozáková - Klára Hozáková je úžasný člověk s velkým dobrým srdíčkem. Je jedním ze zakladatelů občanského sdružení  Andělé bez křídel, které pomáhá dětem s hendikepem dlouhodobě nemocným dětem,jejich rodinám a rodinám které se ocitnou v tísni . S Krůčky spolupracuje od roku 2013. Nejenže pomáhá shánět finance na hipoterapii a různé akce pro děti s handicapem, ale též se účastní našich akcí. Podporuje nás  po psychické stránce a vymýšlí  různé projekty, které pomáhají rodinám s jiným dětmi. Uvědomuje si, že každé dítě potřebuje cítit lásku a mít společné zážitky se svými blízkými. Také ví, že rodiče které pečují o své handicapované děti potřebují odpočinek a již druhým rokem zajišťuje relaxační 26 hod. pobyt v Babylonu . Vždy umí podat pomocnou ruku a nezapomene na léčivý a nabíjející úsměv . Její pozitivní energie pomáhá nám všem . Nikdy nic neočekává a jako poděkovaní jí stačí vidět spokojenost a rozzářené oči dětí i rodičů. I v době karantény se snaží pomáhat. My jí za vše moc děkujeme.

Světlana Plešková - Paní Světlana Plešková spolupracuje s Krůčky jíž pátým rokem. Pomáhá shánět finance na terapie a společné akce. To vše handicapovaným dětem a jejich rodinám pomáhá, ale také jím to dělá velikou radost . Děti chodily díky její pomoc na hipoterapii, solnou jeskyni a měly rodinný výlet do Centra Babylon. Sama se zapojuje do akcí a další vymýšlí. Je nedílnou součástí Krůčků. Jsme moc rádi a vážíme si její pomoci, kterou dělá ve svém volné čase pro troch jiné děti. Odměnou je jí spojenost dětí a jejich rodičů. Do pomoci zapojuje i své žáky, které vede k tomu, že pomáhat druhým je normální a správné.

Světlana Voráčková - Světlana Voráčková Světlanku jsme oslovili před dvěma lety k pomoci na jednu akci pro handicapované děti z Krůčků. Z jednorázové spolupráce jsme získaly úžasnou ženu dobrého srdce a krásného úsměvu. Kromě své rodiny a práce si najde volný čas a pomáhá dětem s handicapem.  Hned se aktivně zapojila do prodeje hraček, organizuje a zajišťuje především dopravu na smluvené místo. Díky jejímu nasazení a nápadům jsme rozšířili místa našich prodejních akcích. K dobrovolnictví také přivedla svoji dceru Aničku, která v loňském roce získala titul Mladý hrdina nadačního fondu České pojišťovny. Světlana pracuje jako asistentka pedagoga. Všechny děti si jí za její přístup váží a za svoji povahu a odvedenou práci se stala jedním z nejoblíbenějších pedagogů na škole. My jsme rádi, že jsme do svého týmu získaly dalšího Anděla a rodiny z Krůčků kamaráda. Děkujeme jí za její čas, nápady a sílu pomáhat druhým. V době karantény se snaží hodně pomáhat.

Radek Pokorný, občan nominuje:

Zdeněk Janský - „Spolek sdružení obyvatel a uživatelů Velkého Rybníka a Ruprechtova" - Pan Zdeněk Janský je člověkem, který nezavře po úřední době kancelář a víc ho dění ve městě nezajímá. Naopak. Dá se říct, že jeho život je naplněný prací pro „Spolek sdružení obyvatel a uživatelů Velkého Rybníka a Ruprechtova“ a města Hroznětína, které zastupuje ve funkci místostarosty. Díky jeho aktivní činnosti se v území, kde funguje, opět obnovily kulturní akce jakými jsou např. Masopust, trhy, pálení čarodějnic, loučení s létem. Pro mnohé běžné aktivity, pro nás velká radost. Přesto že, funkce místostarosty je časově velmi náročná, dokázal svojí energií spojit lidi v dobrou věc a to realizací již několika ročníků benefičních koncertů zaměřených vždy na jednoho človíčka, který to potřebuje. Lidé se dokáží semknout a pomoci dobré věci. Nezapomíná ani na prostředí, ve kterém žije a snaží se o obnovu čistoty rybníka, a vrátit mu bývalou slávu koupaliště. Taktéž postupně zavedená a dále plánovaná kanalizace v obci je velkou měrou jeho zásluha. Při své vytíženosti je otevřený novým impulsům, nápadům ale i kritice. I přes velké pracovní vytížení je usměvavým člověkem plným energie.

Město Nový Bor nominuje:

Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D. - Odborná podpora Mezinárodního sklářského sympozia - Město Nový Bor jako hlavní pořadatel nominuje na městskou Cenu Ď Mgr. Milana Hlaveše, Ph.D. za jeho přínos k realizaci několika ročníků Mezinárodního sklářského sympozia IGS. Milan Hlaveš je člověk, pro něhož je sklo alfou i omegou jeho života. Sklem se zabývá od raného mládí a sklo ho provází profesním i soukromým životem. Málokdo po světě viděl a slyšel o skle tolik co Milan Hlaveš, navíc sklo miluje, a proto byl pro město pří výběru kurátora IGS jasnou volbou. Ve funkci kurátora působil v letech 2012, 2015 a 2018 a odvedl zde obrovský kus práce nejen pro IGS, ale i pro české sklo a jeho propagaci, stejně jako pro propagaci města, jehož historie i současnost je se sklem spojena. Svým rozhledem, profesionalitou a osobním nasazením významně přispěl k úspěchu všech ročníků IGS, na nichž se podílel, a město Nový Bor mu touto cestou vyjadřuje veřejné poděkování.
  nahoru   |   domů
     produkce: +420/774 419 696                                       pořadatel: +420/608 702 768                                       cena-d@centrum.cz                                       www.cena-d.cz